Neko tamo laže

– Uplat­ni­ca je u do­ku­men­ta­ci­ji RRA, sva­ko je mo­gao da je vi­di, pa i pred­sed­nik „ru­ži­ča­stog sa­ve­ta“. Ce­kić ka­že da je ni­je vi­deo, dok iz TV Ko­ša­va na­ja­vlju­je tu­žbe pro­tiv onih ko­ji su ob­ja­vi­li do­ku­ment – slu­žbe­nu taj­nu do­sta­vlje­nu RRA. Tu ne­ko la­že i ob­ma­nju­je – re­kao je glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik BK TV Mi­lo­mir Ma­rić.
Pre­ma nje­go­vim re­či­ma sve je pro­je­kat vla­sni­ka TV „Pink“ Želj­ka Mi­tro­vi­ća, ko­ji „u ovom tre­nut­ku ima tri-če­ti­ri te­le­vi­zi­je, sa raz­li­či­tim ste­pe­nom kon­tro­le nad nji­ma“.
– Pro­je­kat „tajm še­rin­ga“ vo­dio je Mi­tro­vić. Po­nu­dio je ni­škoj „TV 5“ da de­li sa „Ko­ša­vom“ fre­kven­ci­ju, ali je to od­bi­la di­rek­tor­ka TV 5 Sla­vi­ca Ni­ko­lić – Čor­bić. Mi­tro­vić je „Ko­ša­vi“ dao ce­lo­kup­nu in­fra­struk­tu­ru, a Ma­ne Ši­jan di­rek­tor je pro­duk­ci­je i na „Pin­ku“ i na „Ko­ša­vi“ – na­gla­sio je Ma­rić.
Sve to ka­ko tvr­de pred­stav­ni­ci BK TV, uka­zu­je na fa­vo­ri­zo­va­nje jed­ne te­le­vi­zi­je. Oče­ku­ju da Vr­hov­ni sud po­čet­kom sep­tem­bra obo­ri od­lu­ku RRA o ga­še­nju BK TV.Pred­stav­ni­ci BK te­le­vi­zi­je re­kli su u utorak no­vi­na­ri­ma da je do­ku­ment o po­zaj­mi­ci TV „Pin­ka“ TV „Ko­ša­vi“ bio sve vre­me u do­ku­men­ta­ci­ji Ra­di­o­di­fu­zne agen­ci­je, op­tu­živ­ši je za, „u naj­ma­nju ru­ku“, ne­sa­ve­stan rad.
– Uplat­ni­ca je u do­ku­men­ta­ci­ji RRA, sva­ko je mo­gao da je vi­di, pa i pred­sed­nik „ru­ži­ča­stog sa­ve­ta“. Ce­kić ka­že da je ni­je vi­deo, dok iz TV Ko­ša­va na­ja­vlju­je tu­žbe pro­tiv onih ko­ji su ob­ja­vi­li do­ku­ment – slu­žbe­nu taj­nu do­sta­vlje­nu RRA. Tu ne­ko la­že i ob­ma­nju­je – re­kao je glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik BK TV Mi­lo­mir Ma­rić.
Pre­ma nje­go­vim re­či­ma sve je pro­je­kat vla­sni­ka TV „Pink“ Želj­ka Mi­tro­vi­ća, ko­ji „u ovom tre­nut­ku ima tri-če­ti­ri te­le­vi­zi­je, sa raz­li­či­tim ste­pe­nom kon­tro­le nad nji­ma“.
– Pro­je­kat „tajm še­rin­ga“ vo­dio je Mi­tro­vić. Po­nu­dio je ni­škoj „TV 5“ da de­li sa „Ko­ša­vom“ fre­kven­ci­ju, ali je to od­bi­la di­rek­tor­ka TV 5 Sla­vi­ca Ni­ko­lić – Čor­bić. Mi­tro­vić je „Ko­ša­vi“ dao ce­lo­kup­nu in­fra­struk­tu­ru, a Ma­ne Ši­jan di­rek­tor je pro­duk­ci­je i na „Pin­ku“ i na „Ko­ša­vi“ – na­gla­sio je Ma­rić.
Sve to ka­ko tvr­de pred­stav­ni­ci BK TV, uka­zu­je na fa­vo­ri­zo­va­nje jed­ne te­le­vi­zi­je. Oče­ku­ju da Vr­hov­ni sud po­čet­kom sep­tem­bra obo­ri od­lu­ku RRA o ga­še­nju BK TV.


 

Tagovi

Povezani tekstovi