Peconi novi gazda BK?

Beograd-Ma­da još ni­je zva­nič­no po­tvr­đe­no da bi­zni­smen Pre­drag Ran­ko­vić Pe­co­ni na­me­ra­va da ku­pi BK TV, ve­sti o to­me ni­ko jav­no ni­je ni de­man­to­vao. U ne­ka­da­šnjoj Ka­ri­će­voj me­dij­skoj im­pe­ri­ji ju­če su nad­le­žni osta­ja­li ne­do­stup­ni, dok je iz Ran­ko­vi­će­vog okru­že­nja ta­kva vest pr­vo bi­la po­tvr­đe­na, da bi po­tom bi­lo re­če­no da ta­kve „in­for­ma­ci­je ni­su tač­ne, i da se još ni­šta ne zna“.
S dru­ge stra­ne, u jav­no­sti se spe­ku­li­še da je Ran­ko­vić pre­u­zeo deo vla­sni­štva u BK TV na­vod­nom ku­po­vi­nom de­lo­va pred­u­ze­ća u li­kvi­da­ci­ji „Astra si­mi­ta“ i „Evro­pa osi­gu­ra­nja“, i is­pla­tio nji­ho­ve du­go­ve po­ve­ri­o­ci­ma.
Me­đu­tim, vla­snič­ka struk­tu­ra ove ku­će, pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma Agen­ci­je za pri­vred­ne re­gi­stre, ni­je se me­nja­la od ju­la pro­šle go­di­ne. Ali, či­nje­ni­ca je i to da je na ra­ču­ne BK TV, kao i „Astra si­mi­ta“ le­gao ve­li­ki no­vac, što se sa­svim ja­sno mo­že vi­de­ti i na saj­tu Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je. Po­sle 56 da­na blo­ka­de, na iz­nos pre­ko mi­li­jar­du di­na­ra, sve­že su od­blo­ki­ra­ni ra­ču­ni BK Te­le­ko­ma u Ko­mer­ci­jal­noj i Me­ri­di­jan ban­ci. Ra­čun BK Te­le­ko­ma bio je blo­ki­ran zbog jem­stva kre­di­ta „Astra si­mi­tu“ , či­jih je osam ra­ču­na, ta­ko­đe, od 12. i 16. ma­ja „ak­ti­vi­ra­no“.
„Astra si­mit“ uče­stvu­je sa 17,98 pro­ce­na­ta u vla­sni­štvu „Astra ban­ke“, jed­nog od če­ti­ri osni­va­ča BK Te­le­ko­ma, či­ji je vla­snič­ki udeo 35,60 od­sto. Osim „Astra ban­ke“, su­vla­sni­ci u BK TV su: Kom­pa­ni­ja „Bra­ća Ka­rić“ sa 5,94, Evro­pa osi­gu­ra­nje sa 17,81 i Bla­go­je Di­mi­tri­je­vić sa 40,65 pro­ce­na­ta.


Bla­go­je Di­mi­tri­je­vić, ko­ji se do­vo­di u rod­bin­sku ve­zu sa po­ro­di­com Ka­rić, ku­pio je pro­šle go­di­ne u ju­lu, za 944.000 evra, udeo od 17,81 pro­ce­na­ta „Evro­pa osi­gu­ra­nja“ u BK Te­le­ko­mu. Me­đu­tim, po­ku­šaj da se on po­ja­vi kao ve­ćin­ski vla­snik BK TV osu­je­ćen je ospo­ra­va­njem Agen­ci­je za sa­na­ci­ju ba­na­ka, ko­ja kao li­kvi­da­ci­o­ni uprav­nik Evro­pa osi­gu­ra­nja, ni­je pot­pi­sa­la ku­po­pro­daj­ni ugo­vor. Ta­ko, u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gi­stre ni­je iz­vr­še­na pro­me­na vla­snič­ke struk­tu­re u „Evro­pa osi­gu­ra­nju“, ko­ja se i da­lje vo­di kao pred­u­ze­će u pro­ce­su re­gi­stra­ci­je.
Ne­dav­no se, ne­zva­nič­no, po­mi­nja­la i mo­guć­nost pre­pro­da­je ude­la Di­mi­tri­je­vi­ća u BK te­le­vi­zi­ji, do ko­ga je do­šao ta­ko što su mu pre go­di­nu i po da­na svo­je ude­le od po 8,11 pro­ce­na­ta, pre­ne­li bra­ća Bo­go­ljub, Dra­go­mir, Zo­ran i Sre­ten Ka­rić, i nji­ho­va se­stra Oli­ve­ra Ne­delj­ko­vić, kao i Sa­ša i Ma­ri­ja­na Ka­rić, ko­ji su u te­le­vi­zi­ji ima­li po 0,05 od­sto vla­sni­štva.

 

Sanje Remić

Tagovi

Povezani tekstovi