Poslanici će se ponovo izjasniti o Zakonu o radio difuziji


Ustavom Srbije i Poslovnikom o radu parlamenta predvidjeno je da predsednik Republike proglasi usvojeni zakon u roku od sedam dana. Ako predsednik Republike zahteva da Skupština ponovo glasa o nekom zakonu, taj zahtev se odmah dostavlja narodnim poslanicima i stavlja na dnevni red prve naredne sednice Skupštine.

U ovom slučaju to može biti tek kada se poslanici ponovo okupe nakon letnje pauze. Predsednik Skupšitne ponovo izglasani zakon odmah dostavlja predsedniku Republike radi njegovog proglašenja, nakon čega je predsednik Republike dužan da ukazom proglasi ponovo izglasani zakon, precizirano je u Ustavu.

Predsednik Tadić odbio je da potpiše izmene Zakona o radio-difuziji, jer smatra da bi time ozbiljno bila narušena nezavisnost rada RRA, budući da bi saglasnost na finansijski plan agencije umesto Skupštine, davala Vlada.

Predsednik je imao primede i na izmene rokova za početak emitovanja, kao i na to što donošenju zakona nije prethodila javna rasprava. Ovaj Zakon Skupština je usvojila na poslednjem vanrednom zasedanju, 19. jula, a na predlog grupe poslanika, članova Odbora za kulturu i informisanje iz DSS, G17 plus i SPS.

Predsednik Odbora za kulturu i informisanje Aleksandar Lazarević [G17 plus] odbio je da potpiše predlog, jer nije bio saglasan da se izmene donesu po hitnom postupku i bez javne rasprave. Tim izmenama predvidjeno je, takodje, da se odluke Saveta Republičke radio-difuzne agencije prilikom oduzimanja dozvole za rad ili zabrane rada pojedinim emiterima sprovedu odmah. Prema tom rešenju, emiter je dužan da bez odlaganja izvrši konačnu odluku Saveta o oduzimanju dozvole, a ako to ne učini sprovešće se postupak prinudnog izvršenja odluke.

Ukoliko emiter sam ne obustavi emitovanje programa, odluku Saveta izvršiće lice zaposleno u Agenciji koje ovlasti Savet, tako što će zapečatiti prostorije u kojima su smeštena telekomunikaciona sredstva emitera, uključujući i radio stanicu.

U sprovodjenju prinudnog posutupka, Agencija može tražiti pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, a izmene zakona preciziraju da se odluke Saveta odnose i na satelitski, a ne samo na kablovski i zemaljski prenos. Zakon o radio-difuziji usvojen je 2002. godine, a ovo je njegova peta izmena. To je treći zakon koji je predsednik Tadić do sada vratio parlamentu.

Prvi put to je bilo u februaru prošle godine, kada je Tadić odbio da potiše Zakon o radu, zbog nepodudarnosti teksta koji su usvojili poslanici sa tekstom koji je prosledjen predsedniku. Zakon je zatim ponovo izglasan sredinom marta. Predsednik Tadić u proleće prošle godine parlamentu je vratio i Zakon o Vladi, zbog nekih neustavnih odredbi. Predsednik je obrazložio da pojedina rešenja zadiru u ovlašćenja gradova i lokalne samouprave, jer je Vladi omogućeno da u roku od 15 dana obustavi akt lokalne samouprave, kao i da smanjuju javnost rada Vlade. Taj zakon ponovo je usvojen krajem juna.

Tagovi

Povezani tekstovi