Pretnjom do dve fotelje

To­li­ko da se pod hit­no me­nja Za­kon o ra­di­o­di­fu­zi­ji ka­ko bi se obez­be­di­lo „po­kri­će“ za to što će SRS bi­ti je­di­na par­la­men­tar­na stran­ka sa dva pred­stav­ni­ka u ovom od­bo­ru.
Va­že­ći za­kon ova­ko je ure­dio Pro­gram­ski sa­vet: šest kan­di­da­ta pred­la­že Od­bor za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje, a 12 Re­pu­blič­ka ra­di­o­di­fu­zna agen­ci­ja. Par­la­ment je iza­brao sve, osim Me­ha Ome­ro­vi­ća (SDP). A, pre to­ga ra­di­ka­li su po­ru­či­li – uko­li­ko ne bu­du iza­bra­li dva nji­ho­va čla­na na­pu­šta­ju sve skup­štin­ske od­bo­re. Po­što je Ome­ro­vić „ot­pao“, tre­ba­lo je pro­na­ći još jed­no me­sto.
I, evo Pred­lo­ga iz­me­na za­ko­na na dnev­nom re­du sed­ni­ce Skup­šti­nie za­ka­za­ne za 5. jun. Broj kan­di­da­ta se me­nja sa šest na se­dam na­rod­nih po­sla­ni­ka, a is­pod ovih iz­me­na pot­pi­sa­li su se: Mi­loš Ali­gru­dić (DSS), To­mi­slav Ni­ko­lić (SRS), Mi­lo­ljub Al­bi­ja­nić (G17 plus), Mi­ro­slav Mar­ki­će­vić (klub 9+9) i Ivi­ca Da­čić (SPS).

SRS će pred­sta­vlja­ti Mo­mir Mar­ko­vić i Alek­san­dar Vu­čić.
Me­ho Ome­ro­vić, ko­ji je iz­bri­san sa li­ste, ova­ko je pro­tu­ma­čio taj gest:
– Ovo je sa­mo po­ka­za­telj da vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ne mo­že da funk­ci­o­ni­še bez SRS. Se­ća­te se iz­vi­nje­nja Ali­gru­di­ća ra­di­ka­li­ma, a sa­da zbog njih br­zo­po­te­zno me­nja­ju Za­kon o ra­di­o­di­fu­zi­ji.

 

R.O.

 

Tagovi

Povezani tekstovi