SEKO za medije, kulturu i organizacije civilnog društva

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kancelarija za evropske integracije (KEI) Vlade Republike Srbije kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, uspostavila je konsultativni proces i uključila OCD kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene. Cilj ovog programa je obezbeđivanje učešća organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

 

Predloženi konsultativni mehanizam kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) čije primarne aktivnosti treba da budu usmerene na razvijanje mehanizma komunikacije sa Sektorom KEI, u cilju učešća OCD u procesu programiranja razvojne pomoći i usaglašavanja prioriteta sa onim definisanim od strane države. Planirane aktivnosti SEKO uključuju konsultacije sa mrežom (platformom) OCD oko SEKO, pisane preporuke, izveštaje o procesu konsultacija i priprema vesti o održanim konsultacijama.

 

SEKO platformu za medije, kulture i organizacije civilnog društva čine Građanske inicijative kao vodeći partner, Nezavisno udruženje novinara Srbije I Centar za kulturnu dekontaminaciju. Mehanizam je uspostavljen u martu 2011. godine i do sad je bio uključen u proces programiranja za IPA 2011. godinu.  Ovoj platformi se do sada priklhučilo 167 OCD i medija.

 

Članovi platfome za medijie, kulturu u organizacije civilnog društva dobijaju mogućnost da:

 

  • Učestvuju u procesu programiranja IPA i međunarodne razvojne pomoći
  • Razvijaju partnerstava sa OCD/medijima uljučenim u SEKO.
  • Razvijaju partnerstava sa ministarstvima nadležnim za razvoj politika vezanih za civilno društvo, medije i kulturu
  • Mogućnost uključenja u razvijanje projekata za IPA program 2012
  • Mogućnost obuke u oblasti IPA programiranja

 

Ovde možete preuzeti Formular za pristupanje platformi za medije, kulturu i OCD.

 

Više o aktivnostima koje su do sada sprovedene u konsulatativnom procesu možete pogledati na sajtovima Sektorske organizacije civilnog društva i Građanske inicijative 

Tagovi

Povezani tekstovi