Sve nade u žalbu

Beograd-Iz­ba­ci­va­nje naj­moć­ni­je evrop­ske te­le­vi­zi­je RTL, iz tr­ke za do­bi­ja­nje fre­kven­ci­ja, iza­zva­lo je pra­vi me­dij­ski po­tres. Eli­mi­na­ci­ja ku­će ko­ja je u Evro­pi ima 34 te­le­vi­zij­ske i 34 ra­dio sta­ni­ce, po­kre­nu­la je i na­ga­đa­nja o even­tu­al­nim po­li­tič­kim ko­no­ta­ci­ja­ma i po­sle­di­ca­ma.
Tim pre, što je RTL na do­ma­ći te­ren ušao sa če­ti­ri ja­ka part­ne­ra: „Atlas si­ste­mom“, „Ma­lim ko­lek­ti­vom“, „HVB Ban­kom“ i „Par­ma svi­som“.
Čla­no­vi Sa­ve­ta za ra­di­o­di­fu­zi­ju, svo­je od­lu­ke „oka­či­li“ su na sajt Agen­ci­je, kao i obra­zlo­že­nje da je RTL od­bi­jen zbog spor­ne vla­snič­ke struk­tu­re, u ko­joj ima vi­še od 49 od­sto do­zvo­lje­nog stra­nog ka­pi­ta­la.


Strani kapital


Takvoj od­lu­ci za­le­đi­nu je da­lo tu­ma­če­nje Dra­ga­na Ko­ja­di­no­vi­ća, mi­ni­stra za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje, ko­ji kon­sta­tu­je da bi uče­šće stra­nog ka­pi­ta­la iz­nad 49 od­sto do­ve­lo u pi­ta­nje ostva­ri­va­nje in­te­re­sa Sr­bi­je u obla­sti ra­di­o­di­fu­zi­je.
„Uku­pan stra­ni ka­pi­tal, bez ob­zi­ra da li ula­zi kao za­se­ban deo pre­ko stra­nog fi­zič­kog ili prav­nog li­ca, ili se već na­la­zi u struk­tu­ri ka­pi­ta­la do­ma­ćeg li­ca, u ukup­nom zbi­ru ne mo­že bi­ti ve­ći od 49 od­sto u osni­vač­kom ka­pi­ta­lu ima­o­ca do­zvo­le za emi­to­va­nje pro­gra­ma“ – pi­še u tu­ma­če­nju Ko­ja­di­no­vi­ća.
Da bi se dr­ža­va za­šti­ti­la od uti­ca­ja stra­nog ka­pi­ta­la i mo­gu­ćih ma­ni­pu­la­ci­ja u ovoj obla­sti pred­vi­đe­na je, na­vo­di se u do­pi­su ko­ji je pot­pi­sao mi­ni­star Dra­gan Ko­ja­di­no­vić, i od­red­ba pre­ma ko­joj do­ma­će prav­no li­ce u ko­me su osni­va­či stra­na prav­na li­ca re­gi­stro­va­ni u ze­mlja­ma u ko­ji­ma pre­ma unu­tra­šnjim pro­pi­si­ma tih ze­ma­lja ni­je do­zvo­lje­no ili ni­je mo­gu­će utvr­di­ti po­re­klo osni­vač­kog ka­pi­ta­la, ne mo­že uče­stvo­va­ti na jav­nom kon­kur­su za do­zvo­lu za emi­to­va­nje pro­gra­ma.
Da li će ne­kih iz­me­na u sta­tu­su na­knad­no bi­ti, na­kon ula­ga­nja žal­bi, osta­je da se vi­di. Oni ko­ji, u ovom tre­nut­ku, osta­ju tak­ma­ci za pet na­ci­o­nal­nih TV do­zvo­la su: TV „Ava­la“ (osni­va­či su joj: su­vla­snik Eko­nom­skog In­sti­tu­ta i EKI In­vest­men­ta Dan­ko Đu­nić, vr­šač­ki „He­mo­farm“, pro­iz­vo­đač po­su­đa „Me­ta­lac“, ITM Gru­pa, naš naj­ve­ći di­stri­bu­ter fil­mo­va „Tak vižn“ i di­stri­bu­ter­ske ku­će „Dek­sin film“ i „Me­dia plus“, kao i po­zna­ti uvo­znik emi­si­o­ne opre­me „Teh­no pro­gres“), B92, BK Te­le­kom, RTV „Ko­ša­va“, MTS te­le­vi­zi­ja, Pink, „Pro TV“, „Sig­ma TV“, „TV 5“, „Foks te­le­vi­zi­ja“, „He­pi TV“ i CME SR T V.
Za pet na­ci­o­nal­nih ra­dij­skih mre­ža kan­di­da­ti su: „Kis FM“, „Pro FM“, „Ra­dio B92“, „Ra­dio In­deks“, „Ra­dio S“, „Ra­dio Fo­kus“, „Ro­ad­star ra­dio“, „Sig­ma FM“, „TDI Ra­dio“.


Kriterijumimi


„TV Pa­no­ni­ja“, „Su­per TV“ i „TV Most“, kan­di­da­ti su za jed­nu te­le­vi­zij­sku mre­žu za pod­ruč­je Voj­vo­di­ne, dok za po­kra­jin­sko ra­dij­sko emi­to­va­nje ne­ma kon­ku­re­na­ta. Za šest be­o­grad­skih TV do­zvo­la u igri su: Art TV, En­ter TV, Ko­ša­va, SOS ka­nal, TV Me­tro­po­lis, TV Most, TV Pal­ma, Te­le­vi­zi­ja Plus i Stu­dio B. Sa­vet za ra­di­o­di­fu­zi­ju ob­ja­vio je i kri­te­ri­ju­me ko­ji će va­ži­ti pri­li­kom od­lu­či­va­nja po pod­ne­tim pri­ja­va­ma za iz­da­va­nje do­zvo­la. Oni pod­ra­zu­me­va­ju: po­slov­ni uspeh i eko­nom­sku sa­mo­o­dr­ži­vost, slu­ša­nost i gle­da­nost sta­ni­ce i nje­no is­ku­stvo u obla­sti ra­di­o­di­fu­zi­je. Za­tim, da je pre­te­žna de­lat­nost ra­di­o­di­fu­zi­ja, da sta­ni­ca do­pri­no­si ve­ćem kva­li­te­tu i ra­zno­vr­sno­sti pro­gra­ma, nje­no po­na­ša­nje u pret­hod­nom pe­ri­o­du, tran­spa­rent­nost vla­snič­ke struk­tu­re i po­re­kla ka­pi­ta­la, spre­ča­va­nje otvo­re­nog ili pri­kri­ve­nog na­me­ta­nja uti­ca­ja na jav­no mnje­nje, kao i po­na­ša­nje pod­no­si­o­ca pri­ja­ve to­kom kon­kurs­ne pro­ce­du­re.


Sanja Remić


 


 


 

Tagovi

Povezani tekstovi