Sve žal­be pa­le u vo­du

Na od­lu­ku RRA, do­ne­tu 4. ju­la, o do­de­li 14 ra­dio i šest TV do­zvo­la, ža­li­lo se 27 be­o­grad­skih ra­dio i jed­na TV sta­ni­ca, a na­kon pre­kju­čerš­njeg od­bi­ja­nja nji­ho­vih pri­go­vo­ra, oba­ve­šte­nje o to­me će im, ka­ko pred­vi­đa pro­ce­du­ra, bi­ti pi­sme­no pro­sle­đe­no.
Po­tom, „na sce­nu“ stu­pa Re­pu­blič­ka Agen­ci­ja za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, ko­ja emi­te­ri­ma tre­ba da iz­da teh­nič­ke do­zvo­le. Taj po­sao će, zbog ma­njeg bro­ja pre­daj­ni­ka za „po­kri­va­nje“ Be­o­gra­da, bi­ti mno­go lak­ši od ne­dav­no za­vr­še­nog iz­da­va­nja do­zvo­la na­ci­o­nal­nim emi­te­ri­ma.
Po okon­ča­nju pro­ce­du­re iz­da­va­nja pro­gram­skih i teh­nič­kih do­zvo­la be­o­grad­skim RTV sta­ni­ca­ma usle­di­će ga­še­nje onih ko­ji ni­su do­bi­li do­zvo­lu, ili, čak, za nju ni­su ni kon­ku­ri­sa­li. To se pre sve­ga od­no­si na ra­dio sta­ni­ce, ko­jih je u Be­o­gra­du, pre­ma pro­ce­na­ma oko sto­ti­nu, a za 14 fre­kven­ci­ja kon­ku­ri­sa­lo ih je 45.

Iz­me­na­ma Za­ko­na o ra­di­o­di­fu­zi­ji, ko­je pred­sed­nik Sr­bi­je ni­je pot­pi­sao, a ne­iz­ve­sno je ho­će li se po dru­gi put isti tekst za­ko­na i na­ći pred po­sla­ni­ci­ma, pred­vi­đe­no je, iz­me­đu osta­log, i da je emi­ter du­žan da bez od­la­ga­nja spro­ve­de ko­nač­nu od­lu­ku Sa­ve­ta o od­u­zi­ma­nju do­zvo­le, ili će se od­lu­ka pri­nud­no spro­ve­sti. Ta­ko, za sa­da, pi­ta­nje efi­ka­snog ob­ra­ču­na sa pi­ra­ti­ma osta­je otvo­re­no.
Do­zvo­le da na pod­ruč­ju Be­o­gra­da emi­tu­ju pro­gram do­bi­li su: TV „Art“, TV „En­ter“, SOS ka­nal, TV „Me­tro­po­lis“, TV „Plus“ i TV „Stu­dio B“, dok su bez do­zvo­le osta­le TV „Most“ i TV „Pal­ma“. Od ra­dio sta­ni­ca do­zvo­lu su do­bi­li: „Be­ta plus“, „No­stal­gi­ja“, „Nak­si“, Ra­dio MFM, MIP, „Pink“, „Stu­dio B“, TRI, „Sport FM“, TDI, „Top FM“, „Si­ti“, „Ra­dio No­vo­sti“ i „Ra­dio Pin­gvin“.

 

Tagovi

Povezani tekstovi