Utiranje puta političkoj kontroli

Koliki rizik postoji da se desi i zašto je do toga došlo pitamo Agima Zatrićija, direktora RTK.
– Mislimo da je u nekoliko ključnih tačaka zakon u raskoraku sa najboljom evropskom praksom regulisanja javnog radiodifuznog servisa. Moram da izrazim žaljenje što je bivši SRSG Jesen-Petersen potpisao ovaj zakon. Ne želim da prejudiciram da li ga je pročitao ili nije. Izražavam žaljenje zbog toga što znam da je i on nekada bio novinar i što je pokazao veliku odanost prema Kosovu. Želim da iznesem nekoliko ključnih problema, koji su razlog moje kritike. Pre svega, novi zakon koji tek treba da stupi na snagu, jer još uvek čeka da se neki dodatni normativni akti odobre, predviđa da celokupan prihod RTK, bilo da se ubira iz poreza ili je zarada, treba da se stavlja na račun koji kontroliše Ministarstvo privrede i finansija. Mi smatramo da procedura suštinski menja karakter ovog javnog novca i pretvara ga u novac vlade, a to otvara mogućnosti za upad i direktni politički uticaj nad javnim glasilom. Ukratko, mi smatramo da je specijalno ova odredba korak unazad i da vodi ka kontroli nad RTK, kaže direktor RTK Agim Zatrići.


Pisci nacrta zakona pak tvrde da su to učinili zbog toga što je potrebno više kontrole transparentnosti, pošto RTK koristi javna sredstva. Naš sagovornik ove tvrdnje komentariše sledećim rečima:
– Argumenti koji tvrde da se ovo čini da bi se pojačala kontrola, transparentnost i racionalno korišćenje novca, ne stoje. Postoji dovoljan broj pravnih instrumenata kojim se čak i danas može ostvariti transparentnost. Zakon o nezavisnoj medijskoj komisiji (IMC) kaže da RTK treba da preda Komisiji izveštaj o radu, u koji je uključen i finansijski izveštaj. Takođe imamo obavezu da predamo godišnji izveštaj inspekcije. Štaviše, mi budućem odboru RTK treba da podnosimo izveštaj o svim poslovanjima. To znači da ima dovoljno kontrolnih mehanizama i zato smatramo da je zakon korak unazad i utire put političkoj kontroli.
Još jedno pitanje o kome se ljudi iz medija i zakonopisci ne slažu je pravo RTK da ostvaruje finansijsku dobit od reklama. Kakav je stav RTK po pitanju načina na koji je ovo pitanje rešeno u zakonu?
– U Evropi je široko prihvaćena praksa da javni radiodifuzni servis ima mešovito finansiranje, prema kojoj se mediji finansiraju većinom, ali ne i u potpunosti, iz pretplate, ali i iz samozarade, u koju spadaju i reklame. Reklame budžetu RTK donose 15 odsto zarade. Mi imamo nameru da 80 odsto zarade ubiramo od pretplate, ali novi zakon ostavlja otvorenu mogućnost da IMC potpuno zaustavi reklamiranje (0 odsto). Smatramo da se to ne slaže sa evropskim standardima. Mi međutim, imamo drugi prilaz ograničenjima. Prihvatamo da se prihod od reklama smanjuje proporcionalno sa povećanjem pretplate. Ali da dobijamo 0 odsto je potpuno neprihvatljivo. Konačno, ne možete vi da određujete ljudima sa Kosova i stranim poslovnim firmama gde treba da se reklamiraju, kaže Zatrići.
Nedavno su zaposleni na RTK protestovali ispred glavnog sedišta UNMIK zbog stupanja zakona na snagu, a podržala ih je i Evropska unija za radiodifuziju (EBU), ali ljudi sa televizije ne veruju da će zakon biti promenjen, kao što nije bio promenjen ni Zakon o nezavisnom komesaru na koji su oni, takođe, imali primedbe.
– Taj komesar ima ovlašćenja koja prevazilaze nadležnosti svakog normalnog regulativnog tela u Evropi, a u suštini treba da ima samo dva zaduženja: da daje dozvole za frekvencije i da utvrđuje i sankcioniše prekršaje. Zakon o NKM daje ovom telu ovlašćenja, koja ga čine ne samo najmoćnijim regulatornim telom na Kosovu, nego je ono na taj način postalo prerušeno ministarstvo, koje je možda najmoćnije u Vladi Kosova. Zakon je u velikom raskoraku sa Ustavnim okvirom Kosova, zbog toga što okvir precizira da su NKM i odbor RTK dva nezavisna organa, čija je međusobna veza horizontalna. Oba su u krajnjoj instanci odgovorna parlamentu. Zakon o nezavisnom komesaru za medije podređuje RTK NKM i na taj način, krši Ustavni okvir. Pošto Kosovo još uvek nema ustavni sud mi smo podneli tužbu Vrhovnom sudu i sada čekamo da vidimo šta će biti – kaže direktor za RTK Agim Zatrići.


Agon Malici


 

Tagovi

Povezani tekstovi