Veterani RTS u ružičastom

BE­O­GRAD – Te­le­vi­zi­ja „Pink“ 26. sep­tem­bra sta­r­tu­je sa cen­tral­nom in­for­ma­tiv­nom emi­si­jom „pa­ra­lel­no“ sa Dru­gim dnev­ni­kom RTS u 19,30 – uve­re­na da će pri­do­bi­ti TV audi­to­ri­jum, ka­ko „pri­stu­pom“ ve­sti­ma, ta­ko i auto­ri­ma, dav­na­šnjim „si­no­ni­mi­ma“ za in­for­ma­tiv­ni pro­gram.
Ve­te­ra­ni TV Be­o­grad Ne­nad Ri­stić, Mi­haj­lo Ko­vač, Alek­san­dar Cr­kve­nja­kov i Pe­tar La­zo­vić, kao i nji­ho­va mla­đa ko­le­gi­ni­ca Ta­nja Jor­do­vić, ured­nik In­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma „Pin­ka“ bi­će adu­ti Želj­ka Mi­tr­o­vi­ća. Oni će, ka­ko je na­ja­vlje­no, objek­tiv­no, ali sa sta­vom ure­đi­va­ti „Na­ci­o­nal­ni dnev­nik“. Vla­snik TV Pink u star­tu je od­ba­cio da je ovaj pro­je­kat „ru­ži­ča­stih“ po­li­tič­ki mo­ti­vi­san.
– Je­di­na po­li­ti­ka ko­ja nas je vo­di­la je­ste po­slov­na po­li­ti­ka. Naš dnev­nik raz­li­ko­va­će se od svih u po­nu­di. Pro­gra­mi in­for­ma­tiv­nog ka­rak­te­ra „skli­znu­li“ su de­per­so­na­li­za­ci­ji. Mi že­li­mo autor­ski dnev­nik, to­pli­ji pri­stup, go­to­vo raz­go­vor sa gle­da­o­ci­ma – re­kao je Mi­tr­o­vić, oce­niv­ši da bi ta­kva dnev­nič­ka for­ma mo­gla da se pri­bli­ži onoj ko­ja se po­ja­vi­la po­sle 5. ok­to­bra, a či­ji su no­si­o­ci bi­li ne­ki od na­ja­vlje­nih „Pin­ko­vih“ dnev­nič­kih auto­ra.
Ot­kri­va­ju­ći am­bi­ci­je Ta­nja Jor­do­vić je iz­ra­zi­la na­du da će cen­tral­na in­for­ma­tiv­na emi­si­ja Pin­ka „ima­ti ve­li­ki po­li­tič­ki uti­caj“. Na te re­či Mi­tr­o­vić se „sec­nuo“, a Jor­do­vi­će­va je po­ja­sni­la da „sa­ma ve­li­ka gle­da­nost pod­ra­zu­me­va i uti­caj na jav­no mnje­nje, na­rav­no, kroz objek­tiv­no i iz­ba­lan­si­ra­no no­vi­nar­stvo“.
„Jed­nom no­vi­nar uvek no­vi­nar“ – pa­ro­la je oko ko­je su se slo­ži­la tro­ji­ca „ta­ze pin­ko­va­ca“.
– Svi smo ve­o­ma is­ku­sni u ovom po­slu i svi, na ne­ki na­čin, auto­ri. Spo­sob­ni smo da ve­sti spa­ku­je­mo ma­lo lep­še i za­ni­mlji­vi­je – ka­zao je Sa­ša Cr­kve­nja­kov, biv­ši di­rek­tor RTS-a, sa ko­jeg je oti­šao kao teh­no­lo­ški vi­šak.
No­vi­na­re je in­te­re­so­va­lo ho­će li Pe­tar La­zo­vić osta­ti i da­lje sa­vet­nik mi­ni­stra za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je Ve­li­mi­ra Ili­ća. La­zo­vić je ob­ja­snio da je sa­vet­nik na vo­lon­ter­skoj osno­vi. „Za­vi­si od mi­ni­stra ho­ću li i da­lje to ra­di­ti. Do­volj­no sam ve­li­ki pro­fe­si­o­na­lac da ni jed­nog tre­nut­ka bi­lo ko­ji od ovih po­slo­va ugro­zi onaj dru­gi“.
– Na­la­zim se u ja­ko do­br­om dru­štvu i ovaj am­bi­ci­o­zni pro­je­kat tre­ba po­dr­ža­ti – oce­nio je La­zo­vić, do­da­ju­ći da „Na­ci­o­nal­ni dnev­nik“ ne vi­di kao kon­ku­ren­ci­ju RTS, jer se ra­di o autor­skom, a ne pre­zen­ter­skom kon­cep­tu.
Vra­ća­nje op­šte gle­da­no­sti dnev­ni­ka, oce­nju­je Ne­nad Ri­stić, mo­že se je­di­no kon­ku­ren­ci­jom „dnev­nik na dnev­nik“.
Za ko­je će se dug­me na da­ljin­skom upra­vlja­ču od­lu­či­ti gle­da­o­ci vi­de­će­mo usko­ro. Uosta­lom, Mi­tro­vić tvr­di da su upra­vo oni „pre­su­di­li“ za 19.30, jer is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­je na­vi­ku i ve­za­nost pu­bli­ke za ve­sti baš u tom ter­mi­nu.


S.R.-Al. Ž.

Tagovi

Povezani tekstovi