Bez sredstava i službe, između Vlade i Skupštine


Sa druge strane služba u formiranju blokirana je i činjenicom da se akt o njenom formiranju nalazi u Skupštini Srbije čekajući na saglasnost poslanika, ističe Rodoljub Šabić u razgovoru za Danas


Kandidat za zamenika žena
Predlog kandidata koji će biti Šabićev zamenik još nije stigao u Skupštinu Srbije. Šabić nije hteo da precizira ko bi to mogao biti, objašnjavajući da još nije obavio sve neophodne razgovore. Iz njegovih reči može se zaključiti jedino da će zamenik biti žena, jer Šabić ističe da će se u izboru rukovoditi principom rodne ravnopravnosti. Zamenik bi, po Šabićevim rečima, trebalo da bude stručnjak za organizacione poslove i upravni postupak rad stručne službe i plate za zaposlene koji bi radili u Povereništvu – kaže Šabić, dodajući da su jednako prošli i apeli upućeni generalnom sekretaru Vlade Srbije koja treba da obezbedi kancelariju, kompjuter, automobil…
U međuvremenu, građani već upućuju žalbe, doduše ne u prevelikom broju, rokovi za odgovore na njih teku, a Šabić ističe da nema uslova da po žalbama postupa. Po proceni poverenika, službi je neophodno dvadesetak ljudi i dodaje da još nije izvesno da li će to biti dovoljno da se iskornotroliše poštovanje zakona u velikom broju državnih organa, javnih preduzeća i ustanova koji treba da odgovaraju na zahteve građana.
U tom kontekstu Šabić i anketu koju je sprovela Transparensi Srbija dobijajući odgovore na 18 od 151 zahteva upućenog državnim organima smatra kao pravu sliku stanja stvari kada je primena Zakona u pitanju.
– Pitajući da li je određeno lice za pristup infomacijma, da li ti službenici obavljaju i druge poslove i da li su te osobe obučene za pristup Transparensi je postavio fundamentalna pitanja. Činjenica da su odgovori stigli u svakom sedmom slučaju neprijatan je nalaz, ali nije neočekivan – naglašava Šabić i dodaje da anketa pokazuje koliko je mnogo posla neophodno uraditi.
Transparensi Srbija i niz nevladinih organizacija koje su, prema Šabićevoj oceni, mnogo doprineli afirmaciji Zakona, kao i stručnjaci Misije OEBS u SCG radiće sa poverenikom na izradi priručnika koji građanima treba da približi pravo na pristup informacijama. Uz pomoć OEBS biće organizovano i nekoliko okruglih stolova sa istim ciljem.
Prema Zakonu o slobodnom pristupu infomacijama građanima Srbije je omogućeno da od državnih organa i pravnih lica koja se delimično ili u celosti finansiraju iz budžata traži bez obrazloženja informacije koje su nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti. Organ koji primi ovakav zahtev dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Institucija poverenika uvedena je radi staranja o ostvarivanju prava, a njegove nadležnosti su da rešava po žalbi protiv rešenja organa vlasti kojima su povređena prava na pristup informacijama, prati poštovanje obaveza organa, daje inicijativu za donošenje ili izmene propisa radi sprovođenja i unapređenja prava, predlaže organima vlasti preduzimanje mera u cilju unapređivanja njihovog rada uređenog ovim zakonom i preduzima mere potrebne za obuku zaposlenih u državnim organima reduzima mere potrebne za obuku zaposlenih u državnim organima.

Tagovi

Povezani tekstovi