Grad Novi Sad raspisao konkurs za finansiranje medija za 2015 godinu

Na osnovu čl. 18. stav 1. i 19. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14) i člana 47. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Novog Sada-prečišćen tekst („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 43/08), Gradonačelnik Grada Novog Sada
raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

I PREDMET KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja za 2015. godinu, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2015. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 68/14), u iznosu od 30.800.000,00 dinara, i to za: 
– projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Novog Sada, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,
– projekte namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina,
– projekte namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode mišljenja i izražavanja i omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije, i
– projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Sredstva će se dodeljivati u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

II PRAVO UČEŠĆA

Na Javnom konkursu može učestvovati:
1. izdavač medija koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji Grada Novog Sada
2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji Grada Novog Sada, i 
3. pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja (nosioci projekata mogu biti: izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se bave medijskom problematikom). 
Medij iz tač. 1 i 2. mora biti upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre. Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.
Pravo da dobiju sredstva iz budžeta Grada imaju i mediji koji imaju nacionalnu ili regionalnu pokrivenost, pod uslovom da već imaju stalnu rubriku ili emisiju o Novom Sadu.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Gradske uprave, a nisu podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.
Za svaku od navedenih oblasti konkursa, učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. 
Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta. 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Opšti kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.
2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja:

1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji Grada Novog Sada;
2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
3. aktuelnost teme;
4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;
5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi afirmaciji multikulturalnosti.
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata namenjenih nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama:
1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Grada Novog Sada, na maternjem jeziku;
2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;
3. mera u kojoj predloženi projekat multijezičkog i interkulturalnog karaktera doprinosi razvoju dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata namenjenih zaštiti interesa osoba sa invaliditetom:
1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom;
2. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika; 
3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi razvoju inkluzivnog društva. 
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja: 
1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju i promociji medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije;
2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi jačanju stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.);
3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi upoznavanju javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru;
4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.
IV ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, odnosno do 16. aprila 2015. godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 31.12. 2015. godine.

V DOKUMENTACIJA
Obrazac Prijave (Obrazac 1 – prijava i Obrazac 1- tabela) se preuzima sa zvaničnog sajta Grada Novog Sada (Konkursi). Prijava Projekta se predaje u jednom primerku. 
Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila koji vodi Agencija za privredne registre;
3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4. overena izjava/saglasnost izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
Dokumentacija iz tač. 3-5. nije potrebna u slučaju konkurisanja sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.
Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Gradonačelnik rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Gradonačelnik može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva. 

Na osnovu ovlašćenja Gradonačelnika, Gradska uprava za kulturu i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Gradskom upravom, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora. 

Odobrena sredstva se koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Gradskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

Učesnik Konkursa ne može dodeljena sredstva utrošiti na plate zaposlenih, niti na nabavku i održavanje opreme.

VIII OPŠTE INFORMACIJE
Tekst konkursa, Obrazac za prijavu i Obrazac izveštaja objavljuju se i na veb-sajtu Grada Novog Sada gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Grada www.novisad.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se lično na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – za konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini.

Tagovi

Povezani tekstovi