Gradska opština Pantelej-Niš: Raspisan konkurs za medije

pantelej-595x240-1

[box align=’box-center’ id=’7447′]

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD NIŠ-GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ

Na osnovu člana 15. 17. 18. i 19.stav 1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik RS,, br.129/2007), člana 46.Statuta Gradske opštine Pantelej (,,Sl. List Grada Niša,, br. 123/08 i 101/12 ), Odluke o budžetu Gradske opštine Pantelej za 2015. godinu, (,,Sl. List Grada Niša,, br. 104/2014) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014), Veće Gradske opštine Pantelej raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA
U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015.GODINI 

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015 godini raspisuje se za projekte:
1) proizvodnje medijskih sadržaja
2) organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
Gradska opština Pantelej će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Gradske opštine Pantelej, zaštiti ljudskih i manjinskih prava i razvoju civilnog društva; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, na urbanom i ruralnom području Gradske Opštine Pantelej.
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija će realizacija trajati do kraja 2015. godine.

Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Gradske opštine Pantelej iznosi 1.600.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:
1) izdavač medija koji je upisan u Registar medija;
2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
3) pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavač medija koji nije upisan u Registar medija.
Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Pantelej.

Uslovi za učešće na konkursu

Na konkursu se može učestvovati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij. 
Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Pantelej.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom. Maksimalan iznos koji se odobrava po projektu je 350.000,00 dinara.

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su: 
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja; 
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje: 
(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca);
(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes. 
Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje: (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:
– u kojoj meri i u kom obimu predloženi projekat doprinosi blagovremenom, potpunom i objektivnom informisanju o dnevnim događajima i aktuelnostima na teritoriji Gradske opštine Pantelej,
– u kojoj meri je medijski sadržaj dostupan svim građanima na teritoriji Gradske opštine Pantelej /pokrivenost područja/,
– profesionalne nagrade i priznanja,
-u kojoj meri projekat doprinosi reafirmaciji sistema vrednosti i afirmaciji normi i standarda /propisanih Evropskim poveljama za lokalne uprave/,
– u kojoj meri je projekat usklađen sa Strategijom održivog ravoja Gradske opštine Pantelej.
Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Rok za prijavljivanje na konkurs

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 30.04. 2015. godine do 15.05. 2015. godine.
Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Veće Gradske opštine Pantelej, Gutenbergova 4/a, 18 000 Niš, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini i predaje se na pisarnici Opštinske uprave GO Pantelej neposredno ili preporučeno poštom.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon 018 201 280, lok.5227.

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:
– prijavu na konkurs na obrascu 1.1.(predlog projekta) i obrascu 1.2.(budžet projekta), koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, 
– dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre
– dokaz o upisu u Registar javnih glasila /dokaz o posedovanju frekvencije za elektronska glasila ,
– rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a), 
– za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija,
– dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa, nije blokiran.

Konkursna komisija

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).
Članove stručne Komisije imenuje predsednik Gradske opštine Pantelej i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne Komisije.
Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije da u pisanoj formi dostave predloge Gradskoj opštini Pantelej.
Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.
Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije je 15.05.2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava

Odluku o raspodeli sredstava donosi Veće Gradske opštine Pantelej, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje se na veb-sajtu Gradske opštine Pantelej i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Ugovor o dodeli sredstava

Sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje se ugovor o dodeli sredstava kojim se bliže uređuju prava i obaveze ugovornih strana.
U ime Graske opštine Pantelej ugovor potpisuje predsednik Veća Gradske opštine Pantelej.

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta na Obrascu 2. dostavljaju Veću Gradske opštine Pantelej.
Obrazac narativnog i finansijskog izveštaja je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014).
Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom. 
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

Broj:111/15-01/1
Datum: 30.04.2015.

VEĆE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ

PREDSEDNIK

Srđan Savić s.r.

Tagovi

Povezani tekstovi