Konkurs Grada Jagodina za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI  OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2020. GODINI

 

 I  Javni interes 

            Raspisuje se javni konkurs radi sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji grada Jagodine; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 

 II  Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja je  opredeljen Odlukom o budžetu grada Jagodine za 2020. godinu i iznosi 5.600.000,00 dinara. 

            Najmanji iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu je 2.000.000,00  dinara.

 

   III   Pravo učešća na konkursu

            Pravo učešća na konkursu imaju:

–          izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za

privredne registre;

–          pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih

sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nisu upisani u Registar medija.

            Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

 IV  Uslovi za učešće na konkursu

            Učesnik konkursa  može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

             Projekat u ovom smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku   celinu  ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju  javnog  interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Jagodine.

                  Uslov je da su medijski prilozi vidljivi i dostupni građanima Jagodine.

            Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 

V  Kriterijumi za ocenu projekata

             Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

– ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

– ostvarivanje namene konkursa;

– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

– stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

– neophodnih resursa za realizaciju projekta;

– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

– preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:

– dostupnost (pokrivenost frekvencijom i distribucija) medijskih sadržaja većem broju korisnika prvenstveno na teritoriji grada Jagodine,

– u kojoj meri i u  kom obimu  predloženi projekat doprinosi blagovremenom informisanju o dnevnim događajima i aktuelnostima na teritoriji grada  Jagodine,

– kvalitet informisanja (istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana na teritoriji grada Jagodine),

– nagrade i priznanja,

            Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

 

VI    Rok za prijavljivanje na konkurs  

 

       Rok za podnošenje prijava je 15 dana  od dana objavljivanja konkursa.         Obrasci se preuzimaju sa internet stranice grada Jagodine www.jagodina.rs. 

           Prijava na konkurs sa obaveznom konkursnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Jagodine u 2020.godini“ – ne otvarati i istaknutim nazivom podnosioca.  Prijava se predaje u pisarnici ili šalje poštom na adresu: Grad Jagodina, Gradska uprava za društvene delatnosti, Kralja Petra I br. 6, 35000 Jagodina.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 035-815-05-37 ili putem elektronske pošte na adresu: gradjagodina@jagodina.org.rs

 

       Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

VII   Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta  

 

            Učesnici konkursa su obavezni da dostave:

  1. Prijavu na konkurs na obrascu 1, koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja
  1. Fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
  2. Fotokopiju rešenja o registraciji iz Registra medija, odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
  3. Fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od regulatornog tela za elektronske medije;
  4. Overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
  5. Overenu izjavu da nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda odnosno overena izjava o tome da su nakon izricanja kazni i mera preduzete aktivnosti kojom garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

            Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje i njegov projekat se ne razmatra.

            Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje

            Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Konkursni materijal se ne vraća.

             Proveru dokumentacije podnete na  konkurs vrši stručna služba organa koji je raspisao konkurs. Provera dokumentacije  odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova.

            Stručna služba organa koji je raspisao konkurs sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima komisije.

 

  VIII    Konkursna komisija 

 

            Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od tri (3) ili pet (5) članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava.

            Članove stručne komisije za sprovođenje konkursa imenuje gradonačelnik grada Jagodine iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, u skladu sa pravilima  o borbi protiv korupcije.

 

   IX  Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

 

            Grad Jagodina obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije, za svaki konkurs posebno.

            Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

            Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

            Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

   X    Odluka o raspodeli sredstava

            Odluku o raspodeli sredstava, u formi rešenja sa obrazloženjem, donosi Gradsko veće grada Jagodine, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Konkursa.

             Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na internet stranici grada Jagodine.

 

   XI    Ugovor o dodeli sredstava

         

                 Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora  sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti o dodeli sredstava.            

            Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

            Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje rukovodilac organa koji je raspisao javni poziv.

        Stručna služba organa koji je raspisao konkurs, učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva dostavlja ugovor u najkraćen mogućem roku.

            Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs.

             Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

 

 XII  Izveštaj o sprovedenim aktivnostima 

 

             Učesnici konkursa koji su dobili sredstva,  izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa  zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

         Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

         Korisniku sredstava koji ne dostavi u roku i u propisanoj formi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, organ koji dodeljuje sredstva  upućuje zahtev za povraćaj sredstava.

 

 

        Konkurs  objaviti u nedeljnim novinama „Novi put“ i na internet stranici grada Jagodine www.jagodina.rs.

 

BROJ:  401-217/2020-01

GRAD JAGODINA

GRADSKO VEĆE                                                                                                                                                         

 

                                                                               PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA,

 

                                                                                Ratko Stevanović, dipl.inž.el.

Tagovi

Povezani tekstovi