Konkurs grada Požarevca za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

Na osnovu člana 17, 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), člana 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 126/14) Odluke o budžetu grada Požarevca za 2015. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca, br.13/14 i 3/15) i Odluke Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-151/15-13 od 16. jula 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca raspisuje

K  O  N  K  U  R  S / J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca za 2015. godinu

 

 1. PREDMET KONKURSA / JAVNOG POZIVA,NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Odlukom Gradskog veća grada Požarevca,  br.  01-06-151/15-13 od 16. jula 2015. godine , sredstva u iznosu od 1.762.155,00  dinara, opredeljena su za konkurs / javni poziv  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u  oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca za 2015. godinu.

Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u štampanim ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji grada Požarevca, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

Predmet konkursa / javnog poziva je sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevcakoji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji grada Požarevca; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju privrednih aktivnosti, kulturnog i umetničkog stvaralaštva (izveštavanju o značajnim privrednim, kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima u gradu Požarevcu); negovanju srpskog prijateljstva sa ostalim zemljama u regionu; razvoju obrazovanja, nauke, sporta ( sportske manifestacije) i fizičke kulture; razvoju poljoprivrede, zaštiti životne sredine (zaštita od ambrozije, deratizacija i dezinsekcija) i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, medijske pismenosti, razvijanje tolerancije i ravnopravnosti, kao i podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina. 

 1. II.  PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU/JAVNOM POZIVU

 Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanih medija.

Na konkursu / javnom pozivu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u registar medija, a realizuje programske sadržaje u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji grada Požarevca, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja kao i audio i audio/video produkcije koji imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa), a realizuje programske sadržaje u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji grada Požarevca, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana na teritoriji grada Požarevca, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

Pravo učešća  na konkursu / javnom pozivu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz  Budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta grada Požarevca i drugih javnih prihoda.

Učesnik konkursa / javnog poziva može konkurisati samo sa jednim projektom.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, može  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa / javnog poziva može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti predloženog projekta.

Učesnik konkursa/ javnog poziva , kome Gradsko veće grada Požarevca opredeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje samo još jednom sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva, koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Realizacija projekta ne može biti duža od tri godine.

III.  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2.  u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3.  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

 1. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju kulturnog indentiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koji žive na teritoriji grada Požarevca;
 2. aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, korupcija, siromaštvo, govor mržnje, problem nataliteta, itd.);
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti;
 5. originalnost teme;
 6. značaj projekta sa stanovišta interesa za javnost, odnosno informacije, ideje i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima o kojima javnost ima opravdan interes da zna;
 7. gledanost televizijskog programa i slušanost radijskog programa;
 8. pokrivenost područja emitovanja;
 9. tiraž kod štampanih medija;
 10. teritorija realizacije projekta;
 11. kadrovski potencijal i tehnička opremljenost;
 12. kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja definisanih Konkursom;
 13. zastupljenost medijskih sadržaja definisanih Konkursom u predloženom projektu (dužina radio i tv programa, broj stranica sa tekstovima u novinama i internet portalima i slično).
 14. OBJAVLjIVANjE KONKURSA / JAVNOG POZIVA I ROKOVI

Konkurs/ javni poziv se objavljuje u nedeljnom listu „Reč Naroda“  i na internet stranici Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Prijave na Konkurs / javni poziv  podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Reč Naroda“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 15.01.2016. godine.

 1. DOKUMENTACIJA

Prijava na konkurs  / javni poziv podnosi se na obrascu propisanom Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 126/14), koji se dostavlja u četiri primerka. Obrazac prijave (Obrazac 1 – prijava i Obrazac 2 –tabela budžeta projekta), preuzima se sa veb-sajta grada Požarevca.

Uz prijavu (Obazac 1 i Obrazac 2) podnosilac projekta – učesnik konkursa / javnog poziva je dužan da  priloži kopije sledećih dokumenata:

 • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  odgovarajućem registru;
 • fotokopiju rešenja o registraciji javnog glasila u Registru javnih glasila, odnosno registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
 • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u
 • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • ugovor ili overenu izjavu izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 •  vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 • dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa nije blokiran.

Za elektronske medije dostaviti još:

– dokaz o teritorijalnoj pokrivenosti emitovanja;

– programsku šemu;

Za štampane medije dostaviti dokaz o distributivnom tiražu.

Za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja,  overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan /objavljen u tom mediju.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa / javnog poziva, ne može predvideti  projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

 • da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje druga pravna lica za iznajmljivanje opreme, studija, redakcije i sl, a ne može da angažuje ni neko drugo pravno lice, koje bi realizovalo projekat umesto pravnog lica učesnika na konkursu / javnom pozivu;
 • da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih;
 • da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat.

Prijave na konkurs / javni poziv sa pratećom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Gradske uprave grada Požarevca, Drinska br. 2, kancelarija broj 9 ili dostavljaju poštom na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Drinska br. 2, u zatvorenoj koverti sa naznakom «Ne otvarati – Prijava na konkurs / javni poziv za izbor projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca za 2015. godinu“.

 1. VI.  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskom veću grada Požarevca. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa na adresu: Gradsko veće grada Požarevca Drinska 2, sa naznakom „Predlozi za članove komisije za Konkurs za  sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja.“

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII.  KOMISIJA

Podnete prijave po konkursu  / javnom pozivu razmatra i donosi predlog o dodeli sredstava konkursna komisija koju rešenjem imenuje Gradonačelnik i Gradsko veće grada Požarevca.

Za člana odnosno članove ( u zavisnosti od broja prispelih prijava)  komisije imenuje se  lice koje je nezavisni stručnjak za medije  ili je medijski radnik i koje nije podnelo prijavu na konkurs/javni poziv za dodelu sredstava  za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja.

Komisija  neće razmatrati:

– prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu,

– neblagovremeno podnete prijave,

– projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom,

– prijave sa nepotpunom pratećom dokumentacijom i

– prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.

 VIII. DODELA SREDSTAVA

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti   listu  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca za 2015. godinu, koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Gradsko veće grada Požarevca rešenjem. Rešenje Gradskog veća grada Požarevca je konačno.

Po donošenju rešenja Gradskog veća grada Požarevca o projektima proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca za 2015. godinu, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IX. OPŠTE INFORMACIJE

 • Konkursni materijal se ne vraća.
 • Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
 • Konkurs / javni poziv se objavljuje u nedeljnom listu „Reč naroda“ i na internet stranici Grada Požarevca.
 • Konkurs / javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Reč naroda“.
 • Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu / javnom pozivu, skenirano biće dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i biće objavljeno na internet stranici Grada Požarevca: pozarevac.rs
 • Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima  na telefon 012/539-677.

Gradonačelnik grada Požarevca

Miomir Ilić, dipl.inž.šumarestva, s.r.

Tagovi

Povezani tekstovi