Konkurs opštine Aleksandrovac za sufinansiranje medijskih projekata

aleksandrovac-31

[box align=’box-center’ id=’7149′]

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 126/2014), Odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za 2015. godine(“Sl.list opštine Aleksandrovac “ broj 7/2014) ,Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javniinteres u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2015. godini,broj 401-328/2015 od 24. februara 2015 godine,Rešenja o izmeni Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javniinteres u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2015. godini, broj 401-328-1/2015 od 16.marta 2015 godine Predsednik opštine Aleksandrovac raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITOTIJI OPŠTINE ALEKSANDROVAC u 2015. godini.

 

          Predmet Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Aleksandrovac za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 1.204.600,00 dinaraza sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Aleksandrovac u 2015.godini.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

II          Sredstva koja se raspodeljuju putem konkursa , dodeljuju se za sufinansiranje projekata kojima se proizvode sledeći medijski sadržaji:

  • podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje;informisanje o redovnom radu i aktivnostima organa opštine Aleksandrovac,
  • podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja- ;informisanje o manifestacijama, kulturnim i drugim programima koji se organizuju pod pokroviteljstvom ili u saradnji sa opštinom Aleksandrovac,

III         Pravo učešća na Konkursuimaju :

– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od jedne do tri godine. Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja novembra meseca tekuće godine.

IV         Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

(3)pokrivenost teritorije opštine radio i televizijskim signalom

V          Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:

Obrazac 1 (opis projekta); (preuzmi)

Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta); (preuzmi)

  • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agenciji za privredne registre;
  • rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
  • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
  • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;
  • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
  • overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

Izvod iz Agencije za privredne registre

Izjavu da ne koriste  sredstva opštine Aleksandrovca  ili drugih nivoa vlasti

Potvrdu Narodne banke Srbije da nisu bili u blokadi

Ugovor zaključen sa kablovskim distributerom.

VI         Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje.

Propisani obrasci su dostupni na veb sajtu :www.aleksandrovac.rs

Obrazac 1 i Obrazac 2 se dostavljaju u 4 primeraka a ostali dokazi u 1 primerku.  .

VII        Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta srbije na adresu: Opština Aleksandrovac, Opštinsko veće Jaše Petrovića 26, 37 230 Aleksandrovac, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznaku :za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Aleksandrovac .

Rok za podnošenje prijava i projekata je  od  29.marta do 13.aprila 2015. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursni materijal se ne vraća

VIII       Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 člana  od kojih se 2 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko je predloga bilo.

Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje predsednik opštine .

Opština Aleksandrovac obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija, za svaki konkurs posebno.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

IH         Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi predsednik opštine Aleksandrovac na predlog stručne  Komisije u roku od osam dana od dana isteka roka utvrđenog ovim pozivom.Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava , zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.

 

Predsednik opštine Aleksandrovac

Dr Jugoslav D. Stajkovac, dipl.inž.

Tagovi

Povezani tekstovi