Konkurs opštine Vladimirci za sufinansiranje medijskih projekata

vladimirci

[box align=’box-center’ id=’7197′]

Na osnovu člana 17. Zakona o javnom informisanju i medijima, člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 126/2014),člana 64. Statuta opštine Vladimirci, člana 13. Odluke o budžetu opštine Vladimirci za 2015.godinu, predsednik Opštine Vladimirci raspisuje:

K O N K U R S 
za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Vladimirci u 2015. godini
I
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa
Predmet konkursa:
1. sufinansiranje proizvodnje i distribucije programskih sadržaja javnih glasila na teritoriji opštine Vladimirci i Republike Srbije, koji su značajni za ostvarivanje javnog interesa.
Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
II
Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurse
1.Za projekte proizvodnje medijskih sadržaja, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, 
III
Pravo učešća na konkursu
Na konkursu može učestvovati:
– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;
– pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.
– Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
– Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
IV
Kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata
– u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
– u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
– u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes; 
– da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
– dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.
Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata
1. Na Konkursu za sufinansiranje proizvodnje i distribucije programskih sadržaja javnih glasila:
– unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
– informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
– aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);
– doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
– očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
– tehnološa opremljenost i kadrovska osposobljenost medija, podnosioca projekta, za održavanje standarda kvaliteta u stvaranju i emitovanju programa – realizaciji podnetog projekta na teritoriji opštine Vladimirci;
– održivost projekta
V
Rokovi
Javni poziv za učešće na konkursu je objavljen na zvaničnoj VEB prezentaciji Opštine Vladimirci , na internet adresi www.vladimirci.org.rs i u nedeljnom listu „Glas podrinja“.
Rok za podnošenje prijava i projekata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Proveru dokumentacije podnete na konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na konkursu i poštovanje rokova vrši stručna služba Opštinske uprave Vladimirci, Odeljenje za opšte i društvene delatnosti.
Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno punjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.
Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.
Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 7 . ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.
Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.
Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga komisije predsednik Opštine Vladimirci .
Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Vladimirci. Pored rešenja, na zvaničnoj VEB prezentaciji opštine Vladimirci biće objavljene i informacije za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena. 
Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji stručna služba Opštinske uprave, dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva. Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs. Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.
VI
Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta
Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa zvanične VEB prezentacije Opštine Vladimirci ) i priloži kopije sledećih dokumenata:
– obrazac 1.1. (PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA);
– obrazac 1.1a. (REVIDIRAN BUDžET PROJEKTA 1)
– obrazac 2 (NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ); 
-rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika uAgenciji za privredne registre; 
– rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre; 
– dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije; 
– bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine; 
– overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
Prijave, Obrazac 1.1. Obrazac 1.1a i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku na adresu: Opštinska uprava Vladimirci, Odeljenje za društvene delatnosti Svetog Save 34 , 15225 Vladimirci, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično na pisarnicu Opštinske uprave Opštine Vladimirci
Konkursni materijal se ne vraća.

Postupak za izbor sprovodi stručna komisija od tri člana, koju imenuje predsednik opštine.
Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova u zavisnosti od broja prispelih ponuda.
Članove stručne Komisije imenuje predsednik opštine iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.Većina članova Komisje imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predložene uslove
Pravo predlaganja članova Komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja konkursa kao i medijske stručnjaka zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predloge za članova komisije.
Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije je isti kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno 14.04.2014.godine: ( osam dana od dana raspisivanja poziva, s tim da ukoliko osmi dan pada u neradni dana, rok se produžava do prvog radnog dana)
Rešenje o dodeli sredstava koja su predmet ovog poziva donosi predsednik opštine Vladimirci, na predlog stručne komisije u roku od osam dana od sana isteka roka utvrđenog ovim pozivom. Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

OPŠTINA VLADIMIRCI
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 9-6/15-III od 30.03.2015.godine
PREDSEDNIK OPŠTINE
Dragan Simeunović

Tagovi

Povezani tekstovi