Ministri trguju akcijama “Novosti”!

JAČI OD ZAKONAZašto mimo Zakona?
Još u članu 58. Ustavne povelje, zapisano je da je “imovina SRJ na teritoriji država članica – imovina država članica po teritorijalnom principu”.
Već odatle jasno proizilazi da Savet ministara, koji, i inače, ne raspolaže nikakvim kapitalom, ne može ni sam, ni preko svog organa, kakav je odavno mrtva Direkcija za informisanje, da raspolaže imovinom, kapitalom i pravima u Kompaniji “Novosti” AD.
Tih 29,52 odsto, koliko država još uvek ima, naspram 70,48 odsto koliko imaju akcionari, nekada i sada zaposleni, u ovoj kući, koji su stvarali i stvaraju “Novosti” – pripadaju državi Srbiji. NJena Vlada morala bi da sa njima raspolaže. Uostalom, jedino prema zakonima Srbije moguće je i izvršiti dalju privatizaciju i sve druge poslove i nadležnosti. Jer, Državna zajednica nema ni zakon o privatizaciji, ni zakon o informisanju, ni Zakon o radiodifuziji (otuda i stalno pitanje: pa šta će Direkcija za informisanje na saveznom nivou?), ni bilo koji drugi akt koji bi se mogao primenjivati nad jednom ovakvom medijskom kućom kao što su “Novosti”.
Uostalom, i sam Orlić je u jednom nedavnom intervjuu izjavio: “Državnih 30 odsto kapitala u Kompaniji “Novosti” mogli bi biti prodati na aukciji ili tenderu, ako Vlada Srbije prihvati stav da je to najcelishodnije rešenje”.
Reagujući sa zakašnjenjem, kada je već videla da počinje čerupanje imovine Srbije, Vlada Srbije je 25. novembra prošle godine donela zaključke da “do okončanja postupka usvajanja Zakona o imovini državne zajednice SCG, institucije državne zajednice, institucije koje obavljaju poslove institucija državne zajednice u prelaznom periodu, kao i Vojska SCG, ne mogu raspolagati nepokretnostima, drugom imovinom i sredstvima na teritoriji Srbije, koja su u momentu usvajanja Ustavne povelje SCG imovina SRJ, te se od navedenih organa i institucija zahteva obustavljanje svih započetih postupaka otuđenja i drugih oblika raspolaganja navedenom imovinom”.
Jasno, precizno i obavezujuće.

NEUSPELI POKUŠAJZašto to ne poštuje Savet ministara i njegovi organi? Zašto Orlić, uz svesrdnu pomoć predsednika Saveta ministara Svetozara Marovića, već odavno pokušava da “udomi” visokotiražne “Novosti” i dobrostojeću Kompaniju “Novosti”? Zašto ne povuku ijedan potez da spašavaju druge takozvane “savezne” medijske kuće, nego su ih doveli do ruba propasti?
A, ne samo uzgred, Kompanija “Novosti” je 3. marta 2.000. godine nasilno, nezakonito, dekretom espeesovsko-julovske vlasti, gurnuta u državnu tvorevinu koja se nazvala Savezna javna ustanova “Borba”. Tada su pogažena akcionarska prava “Novosti (76 odsto), pekinut proces dalje privatizacije (takozvani drugi krug) i društvena imovina “Novosti” pretvorena u državnu!
Savet ministara, ili preciznije tandem Marović – Orlić, pokušali su jedino da izvedu privatizaciju Kompanije “Borba”, koja je sto odsto u vlasništvu države. Od pompezno najavljene privatizacije, za koju su navodno zainteresovane dve poznate evropske medijske kuće, došlo se do sledećeg: sa nepunih milion dolara dokapitalizovano je jedno mrtvo preduzeće “Borbe”, i to od strane privatne danske agencije za nekretnine i sve ostalo – i imovina i izdavačka prava na list “Borba” – preseljena tamo! Kako je to “dobro odrađeno” vidi se po tome što je jedan kiosk “Borbe plasman” procenjen na 130 evra, a 35 kamiona nekada moćnog parka “Borba transport” prodato za 13,5 miliona dinara! Za te pare ne može da se kupi ni jedan novi pikap. A Kompanija “Borba” ostala je dužna više od 700 miliona dinara, i to najviše “Novostima”!
Povlačeći se, delimično, verovatno iz nekih taktičkih razloga, Vlada Srbije je prihvatila da sa Vladom Crne Gore potpiše Sporazum, kojim bi se Savetu ministara ostavilo da do daljnjeg, državna zajednica zadrži izdavačka prava u saveznim glasilima. U članu jedan tog Sporazuma piše: “Država Srbije i Crne Gore sporazumele su se da osnivačka prava nad SJU Radio Jugoslavija, SJU Televizija Jugoslavija, SJU “Borba”, SJU Filmske novosti, SJU Jugoslovenski pregled i JP Tanjug”, nastavlja da vrši državna zajednica SCG”.

PROTOKOL ZA MINISTRAU Sporazum je upisana jedna elementarna pravna netačnost: SJU “Borba” – ne postoji već dve godine! Iz nje su proizašle tri samostalne Kompanije.
U razradi Sporazuma nigde se i ne pominju “Novosti”. Objašnjenje Ministarstva za kulturu i medije Srbije tada je bilo da se “Sporazum odnosi samo na kuće u kojima je država većinski vlasnik”, a Kompanija “Novosti” takvom jatu ne pripada.
Uviđajući, valjda, da su “Novosti” “izmakle kontroli”, dovitljivi Orlić i nespretni Kojadinović, naknadno dopisuju i potpisuju Protokol o sprovođenju ovog Sporazuma. Naravno, pravno je jasno da Protokol ne može da derogira i dopunjava Sporazum, ali dva ministra unose nove odluke. Dodaju da se pod “pojmom SJU Borba” ubrajaju i “Novosti”, a potom, članom dva, da će “Savet ministara odlučivati o 30 odsto državnog kapitala!
Toliko im se žurilo da to potpišu i da to tako izgleda važno, da je ceremonijal obavljen u Palati federacije: Sporazum i Protokol je sam sa sobom potpisao Kojadinović, uz neizbežni osmeh predsednika Marovića i šampanjac. A gospođa ministarka iz Podgorice nije ni došla.
Zašto je bivši novinar i glavni urednik, a sadašnji ministar, Kojadinović, izigrao odluke Vlade čiji je član i samoinicijativno potpisao apsurdni i protivpravni akt – valjda će objasniti premijeru Koštunici i njegovim kabinetu.
Posle svega, ostaje pitanje: zašto Orlić i njemu slični, tobože u ime akcionara “Novosti”, žele da ubrzano prodaju najzdraviju medijsku kuću u Srbiji, a većina akcionara upravo ne želi da prodaje akcije nikom – jer hoće da rade u Kompaniji i njome, jer su je stvorili, i upravljaju? Zašto započinje aferu i javno prepucavanje – kada za to nema nikakvog povoda i razloga?
Danas će pred upravne organe Kompanije biti iznet završni račun za 2004. godinu i plan razvoja za 2005. godinu. Na Skupštini akcionara je da odluči kako Kompanija posluje, i kako dalje, s kim dalje.
Na Vladi Srbije je, da svojom zakonskom regulativom, dogovore sa većinskim vlasnikom kapitala – akcionarima, staloženo i dostojanstveno, privede kraju privatizaciju Kompanije “Novosti”.

NEMA PRODAJEDIREKTOR Direkcije za imovinu Vlade Srbije, dr Milan Tomić, uputio je Savetu ministara, na dan kada je direktor Direkcije za informisanje potpisivao memorandum sa dva mala udruženja akcionara, pismo u kome se, između ostalog, kaže:
“Republička direkcija za imovinu Republike Srbije ima saznanja da je u toku postupak raspolaganja imovinom Kompanije “Novosti”…
Potrebno je da institucije državne zajednice obustave započeti postupak raspolaganja imovinom Kompanije “Novosti”, odnosno da se uzdrže od svih aktivnosti usmerenih na raspolaganje navedenom imovinom na teritoriji Republike Srbije koju koristi to javno glasilo”.

SVE IZ POČETKA?AGENCIJA za privatizaciju Vlade Srbije, razmatrala je prethodnih meseci, stanje i odnose u bivšoj kući “Borba”, pre svega odnos državnog i privatnog kapitala. U pismu koje je uputila Vladi, na osnovu uvida u dokumentaciju, Agencija zaključuje:
1. Deobni bilans je urađen, ali nije potpisan, pa su preduzeća upisana u registar bez deobnog bilansa;

2. Sva preduzeća su, po tada važećim zakonima, bila deonička društva u mešovitoj svojini (osim lista “Borba” i “Borba plasman”), što je rešenjem


Agencije (van njene nadležnosti) – (odnosi se na bivšu Agenciju za procenu kapitala – primedba V.N.) odnosno Uredbom o SJU “Borba”, stavljeno van snage i društvena svojina proglašena državnom;

3. Postavlja se pitanje zakonitosti i ustavnosti Uredbe o SJU “Borba”;

4. Nije poštovana ni sama Uredba u pogledu procene vrednosti dražvnog kapitala;

5. Postoje indicije da je Privredni sud postupio nezakonito.

Imajući u vidu napred navedeno, bilo bi celishodno ispitati ceo ovaj postupak i dovesti ga u pravne okvire. Ovo tim pre što je u pitanju imovina Republike Srbije… Mišljenja smo da mere treba da preduzme Vlada Republike Srbije”.
Ovo mišljenje Agencija je uputila Vladi Srbije krajem decembra prošle godine.

AKCIONARI
PRETHODNIH dana, dosta svečano uz zujanje brojnih kamera, Savet ministara (Orlić!) potpisao je Memorandum, sa dva udruženja akcionara “Novosti”. Memorandum predviđa “usaglašeno nastupanje dva udruženja sa državom u obezbeđivanju većinskog paketa u akcionarskom društvu”.
Kod brojnih čitalaca, a i samih akcionara, to je izazvalo nedoumice.
Da pojasnimo:
Udruženje malih akcionara “Novosti”, predvodi predsednik Branislav Novčić, donedavno direktor u JAT, koji je “Novosti” napustio pre više od petnaest godina. Na nedavnom Saboru akcionara, kome je prisustvovalo 15-20 akcionara, izjavio je da zastupa interese nemačkog VAC.

Udruženje akcionara “Novosti” 2004. predvodi Momir Čabarkapa, koji je pre šest godina napustio “Novosti”.
Oba ova Udruženja, prema vlastitom priznanju imaju manje od 1.000 akcija.

Treće udruženje, odnosno Klub akcionara “Novosti”, predvodi Manojlo Vukotić. U Klub se dosad učlanilo 235 akcionara koji raspolažu sa 2.685 akcija!

Do sada se ni jednom udruženju, odnosno Klubu, nisu priključili akcionari koji imaju oko 1.000 akcija.

Država ima 1.989 akcija.


 


E.V.N.

Tagovi

Povezani tekstovi