Niš: Raspisan konkurs za finansiranje medija u 2015. godini

nis-grad

[box align=’box-center’ id=’7314′]

Na osnovu člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014), člana 21. i 65. Statuta Grada Niša („Službeni list grada Niša“, broj 88/2008), člana 8. Odluke o budžetu Grada Niša za 2015.godinu („Službeni list Grada Niša“, broj 102/14 i 9/15), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“ br.126/14) i Rešenja o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša za 2015. godinu, („Službeni list grada Niša“, broj 27/2015), Načelnik Uprave za kulturu Grada Niša, raspisuje

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE
JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI
GRADA NIŠA U 2015. GODINI

I
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa
Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji Grada Niša. 
Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji Grada Niša, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u registar medija, sa ciljem da mediji budu sredstvo informisanja, edukacije, dijaloga i participacije građana u ostvarivanju prioriteta definisanih strateškim dokumentima, i to :
1. Medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave; 
2. Medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji Grada Niša;
3. Medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih i naučnih institucija Grada Niša;
4. Medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa Grada Niša
5. Medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji Grada Niša;
6. Medijski dokumentarno-obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda – Pravo na rad (programski sadržaji o zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);
7. Specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja Grada Niša; 
8. Specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;
9. Medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Grada Niša;
10. Medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša;
11. Medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji Grada Niša;
12. Medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Niša i okoline);
13. Informativno-obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji Grada Niša.

II
Iznos sredstava koja su opredeljena za Konkurs
Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja utvrđena je u ukupnom iznosu od 57.235.000 dinara, od čega je 700.000 dinara predviđeno za sufinansiranje specijalizovanog medijskog sadržaja edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja Grada Niša.
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom. 
Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III
Pravo učešća na Konkursu
Na Konkursu mogu učestvovati:
– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija; 
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. 
Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.
Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od godinu dana.

IV
Kriterijumi za ocenu projekata
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:
1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.
2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:
2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.
2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti; 
Prednosni kriterijumi su: 
1. Kadrovski potencijal i tehnička opremljenost;
2. Iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja definisanih konkursom;
3. Zastupljenost medijskih sadržaja definisanih Konkursom u predloženom projektu (dužina radio i tv programa, broj stranica sa tekstovima u novinama i na internet portalima i sl.)
4. Mogućnost stručnog usavršavanja ili održavanja stručne prakse za mlade u okviru predloženog projekta.

V
Pokovi
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Narodne novine“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Niša, na adresi: www.ni.rs, odnosno zaključno sa 04.05.2015. godine.
Proveru podnete dokumentacije i ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Uprava za kulturu Grada Niša.
Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.
Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, neće se uzeti u razmatranje.
Neblagovremene prijave kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u konkursu, osim obrasca za prijavu, Komisija neće uzeti u razmatranje.
Odluku o raspodeli sredstava, na osnovu predloga Komisije, donosi načelnik Uprave za kulturu, u formi rešenja, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.
Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.
Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran
budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.
Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva. 5
Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.
Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12. 2015. godine, na propisanom obrascu koji se nalazi na sajtu Grada Niša, uz obrasce za prijavu, na adresi: www.ni.rs.

VI
Dokumentacija
Prijava se podnosi putem obrazaca za učešće na Konkursu, koji se mogu preuzeti sa sajta Grada Niša: www.ni.rs
Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja
Obrazac 2-Tabele za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja
Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom
primerku:
1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. Rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
3. Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
4. Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
5. Overena izjava da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
6. Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
7. Potpisanu izjavu odgovornog lica o broju stalno zaposlenih radnika i honorarnih saradnika (sa prikazanom obrazovnom strukturom);
8. Dokaz o redovnom izmirivanju obaveza prema zaposlenim radnicima i honorarnim saradnicima (za mesec koji prethodi podnošenju prijave) – obrasci PPOD i PPOPJ overeni od strane Poreske uprave. 6
Podnosilac prijave je u obavezi da navedenu dokumentaciju dostavi u štampanoj formi i u elektronskoj formi – na kompakt disku (CD ili DVD), u zatvorenoj koverti ili paketu.
Prijave slati na adresu: Uprava za kulturu, ul Vožda Karađorđa broj 16, 18000 Niš, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

VII
POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Upravi za kulturu, ul. Vožda Karađorđa broj 16, 18 000 Niš. Uz predlog za članove komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa. Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje 3 godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

VIII
Opšte informacije
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu Grada Niša, na adresi: www.ni.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Grada Niša, na adresi: www.ni.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 12 do 14 časova na telefon: 018 505 635.

Broj: 1240-2/2015-18
Nišu, 16.04.2015.
Načelnik Uprave za kulturu
Nebojša Stevanović

Tagovi

Povezani tekstovi