Opština Blace raspisala konkurs za medijska projekte

blace

[box align=’box-center’ id=’7985′]

Na osnovu člana 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14), člana 20. i 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. glasnik RS“, br. 129/07) i člana 6. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014), načelnica Opštinske uprave opštine Blace raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA

RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA

U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015.GODINI

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se konkursom sufinansirati

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini se raspisuje za projekte proizvodnje medijskih sadržaja.

Namena konkursa je sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji opštine Blace; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Blace iznosi 1.300.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija koji je upisan u registar medija;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavač medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Blace.

 

Uslovi za učešće na projektu

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Blace.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

 

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje: 

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:

– u kojoj meri i u kom obimu predloženi projekat doprinosi blagovremenom informisanju o dnevnim događajima i aktuelnostima na teritoriji opštine Blace,

– kvalitet informisanja (istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Blace),

– nagrade i priznanja,

– da li je medijski sadržaj besplatno dostupan svim građanima na teritoriji opštine Blace.

Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Rok za prijavljivanje na konkurs

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 25.06.2015. godine do 09.07.2015. godine.

Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opština Blace, Karađorđeva br. 4, 18420 Blace, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini i predaje se na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace neposredno ili preporučeno poštom.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova na telefon 027/371 167.

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

Učesnici konkursa su obavezni da popunjen obrazac za učešće na Javnom pozivu dostave u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Blace. Učesnik na Javnom pozivu obavezan je da priloži i sledeća dokumenta u jednom primerku:

– fotokopiju Rešenja APR o upisu u Registar javnih glasila,

– fotokopija Rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u APR,

– dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije,

– overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa)

– precizne pokazatelje i dokaze o ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2015. godini, o procentu učešća sredstava Opštine Blace u ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2015. godini, kao i podatke o prihodima koje su sami ostvarili u prethodnoj godini.

Konkursna komisija

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Članove stručne komisije imenuje načelnik Opštinske uprave opštine Blace i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštini Blace.

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

Odluka o raspodeli sredstava

Odluku o raspodeli sredstava donosi Predsednik Opštine Blace, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Blace i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Ugovor o dodeli sredstava

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje rukovodilac organa koji je raspisao javni poziv.

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

 

Broj III-400-937/15 od 22.06.2015. godine

NAČELNICA  OPŠTINSKE UPRAVE

 Jasmina Lapčević

Tagovi

Povezani tekstovi