Opština Kovin raspisala konkurs za medije

kovin

[box align=’box-center’ id=’6990′]

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14), Odluke o budžetu opštine Kovin za 2015. godinu („Sl. list opštine Kovin“, br. 20/2014) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini br. 65-1/2015-III od 06.3.2015. godine 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOVIN raspisuje

J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom Opštinskog veća opštine Kovin o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini, sredstva u iznosu od 1.425.000,00 dinara, namenjena su za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja. 
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Kovin o zbivanjima u vezi sa radom organa lokalne samouprave, o zbivanjima u privredi, poljoprivredi, preduzetništvu, obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kulturi, turizmu, sportu i posebno u oblasti ljudskih i manjinskih prava. 
II PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati: 
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravno lice ili preduzetnik koji je prethodne godine bio korisnik budžetskih sredstava za informisanje može biti učesnik ovog Konkursa samo pod uslovom da je dostavio odgovarajući izveštaj o ostvarenim obavezama, određenim ugovorom zaključenim sa Opštinom Kovin po tom osnovu.
Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. 
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. 
III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA 
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:
1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, podstičući slobodu izražavanja mišljenja i ideja, uz zadovoljavanje potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;
2. Dostupnost medijskog sadržaja većem broju korisnika – stepen pokrivenosti teritorije opštine Kovin (distribucija štampanog medija, radijska ili TV pokrivenost); 
Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su: 
1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; 
2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta mađarske i rumunske nacionalne manjine, čiji su jezici u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kovin; 
3. mera u kojoj predloženi projekat dioprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: dece, mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije, itd.
IV ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja na veb prezentaciji Opštine i u dnevnom listu „Danas“, od 12.03.2015. godine do 27.03. 2015. godine. 
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.
Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12. 2015. godine.

V DOKUMENTACIJA
Prijave za učešće se podnose na obrascu koji je propisalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Prijavni obrasci mogu se preuzeti na internet prezentaciji Opštine Kovin, www.kovin.rs, a sadrže:
– prijavu na konkurs, sa detaljnim opisom projekta;
– detaljno razrađen budžet projekta.
Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije; 
4. dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija, vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE
Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji, da dostave predlog za članove konkursne komisije. Predloge slati do zaključenja Konkursa. 
Članove stručne komisije imenuje Predsednik opštine Kovin, iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju. 
VII OPŠTE INFORMACIJE
Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na veb-sajtu Opštine Kovin, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa. 
Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Opštine www.kovin.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka, ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave sa dokumentacijom, u dva primerka, slati na adresu: Opština Kovin, JNA 5, 26220 Kovin, ili podneti lično, na pisarnici Opštinske uprave Kovin, kacelarija 11, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja.“

Tagovi

Povezani tekstovi