Opština Žagubica raspisala konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

zagubica

[box align=’box-center’ id=’7798′]

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), člana 64. Statuta opštine Žagubica („Sl. glasnik opštine Žagubica, br.6/2008 i 3/11) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Žagubica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini, broj IV-01-401-508/15 od 04.06.2015.godine, Predsednik opštine Žagubica raspisuje:

 JAVNI  POZIV /KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE ŽAGUBICA  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015. GODINI

PREDMET KONKURSA

Predmet ovog Javnog poziva/Konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Žagubica  u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Opštine Žagubica, a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, sporta i fizičke kulture, kao i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Visina budžetskih sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja iznosi 6.000.000,00 dinara opredeljenih na funkciji  830 – “Usluge emitovanja i štampanja“, na poziciji 41,  ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:
1) izdavači medija koji su upisani u Registar medija;
2) pravna lica, odnosno preduzetnici, koji se bave proizvodnjom medijskih
sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pod medijima se, u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na Konkursu. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki od medija. Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Projekti prijavljeni na Konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

SPECIFIČNI KRITERIJUMI:

 -značaj projekta sa stanovišta javnog interesa;
 -tradicija poslovanja podnosioca projekta
 -tehnička i kadrovska opremljenost;
 -obim i kvalitet pređašnje saradnje sa Opštinom Žagubica u ostvarivanju javnog interesa građana;
-teritorija realizacije projekta na teritoriji Opštine Žagubica.

PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu „Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.126/14).
Uz navedenu prijavu, podnosilac projekta je dužan da obavezno priloži i:
1. predlog projekta (Obrazac 1);
2. budžet projekta (Obrazac 2);
3. dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a);
4. rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a);
5. dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije);
6. izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;
7. narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Žagubica u prethodnim godinama sa brojem i vrstom realizovanih medijskih sadržaja;
8. za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Žagubica, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Žagubica, gde mora biti vidljiv i dostupan javnosti za sve vreme trajanja Konkursa, i u nedeljnom listu „Reč  naroda“.

Prijave se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, naslovljenoj sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Žagubica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini“ i sa naznakom „NE OTVARATI“, Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Komisija), u štampanom obliku i na CD-u, preko pisarnice Opštinske uprave, ili poštom na adresu: Trg oslobođenja br. 1 12320 Žagubica. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja. Neblagovremene prijave na Konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, navedena Komisija neće ni razmatrati. Učesnik Konkursa koji je podneo nepotpunu odnosno nepreciznu prijavu ili dokumentaciju, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. U slučaju nepoštovanja naknadno određenog roka, prijava se neće ni razmatrati.
Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u Javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se navedeno obaveštenje, i njegov projekat se ne razmatra.

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta Opštine Žagubica donosi Predsednik opštine Žagubica, na osnovu obrazloženog predloga Komisije – i to najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije. Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Žagubica i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.
Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja Rešenja, Predsednik Opštine Žagubica će sa podnosiocima izabranih projekata zaključiti Ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

KOMISIJA ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Stručna Komisija će biti sastavljena od 3 (tri) člana. Ukoliko na raspisani Konkurs pristigne više od pedeset projektnih prijava, konkursna komisija će imati pet članova.
Članove Komisije imenuje Predsednik opštine  Žagubica, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Članovi Komisije se imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije. O radu Komisije vodi se zapisnik. Sastav Komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Žagubica.

POZIV NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENjIMA I MEDIJSKIM STRUČNjACIMA

Pozivamo novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove Komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs.

OBAVEZA IZVEŠTAVANjA O REALIZACIJI PROJEKTA

U skladu sa odredbama potpisanog Ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava – na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2) propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 126/14), i to najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.
Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu, koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:
1. redni broj kompakt diska (CD)/ isečka iz novina,
2. naziv priloga/ teksta,
3. tema priloga/ teksta,
4. učesnici priloga,
5. emisija u kojoj je prilog emitovan/ rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

Na sve obaveze koje nisu navedene u ovom Javnom pozivu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Tagovi

Povezani tekstovi