Paraćin: Konkurs za finansiranje medija

paracin-10

Na osnovu člana 15. 17. i 18 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik RS,, br.129/2007), 46. Statuta opštine Paraćin (,,Sl. List opštine Paraćin,, br. 13/08, 12/12, 13/12, 17/13 i 17/14 ) i člana 10. Odluke o budžetu Opštine Paraćin za 2015. godinu, (,,Sl. List opštine Paraćin,, br. 21/14) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014), Opštinsko veće Opštine Paraćin raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESAU OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015 GODINI ZA PROIZVODNjU TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

 

[box align=’box-center’ id=’6984′]

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati 

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015 godini se raspisuje za projekte:

1)      proizvodnje medijskih sadržaja – televizijskog programa;

Opština Paraćin će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja – televizijskog programa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski  izveštaj o realizaciji projekta  za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

Narativni i finansijski izveštaj, podnosi se na Obrascu 2. koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 126/2014).

Nastavak realizacije projekta odobrava se za svaku kalendarsku godinu, na osnovu  pozitivno ocenjenog izveštaja i ispunjenosti ugovorom preuzetih obaveza.

Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Paraćin iznosi 6.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija koji je upisan u registar medija;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Paraćin.

Uslovi za učešće na konkursu

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Paraćin.

Projekat proizvodnje medijskih sadržaja mora da obuhvati minimum informisanja i to:

  1. Redovno dnevno informisanje – informacije o dnevnim događajima i aktuelnostima, koje se emituje tri puta dnevno u trajanju od najmanje 20 minuta u sledećim terminima; 16,30 časova, 20.00 časova i 22 časova;
  2. Nedeljno izveštavanje – reportaža – sumiranje nedeljnih dešavanja, u trajanju od najmanje 30 minuta koje se emituje jednom nedeljno;
  3. Mesečno izveštavanje – specijalizovana emisija – hronika u trajanju od najmanje 30 minuta koje se emituje jednom mesečno;
  4. Tematske reportaže, u trajanju od najmanje 30 minuta koje se emituje jednom mesečno;
  5. Dokumentarni program, informativni spotovi, gostovanja, diskusije o važnim događajima na teritoriji opštine Paraćin i sl., najmanje jednom mesečno u trajanju od najmanje 30 minuta,
  6. Tematske emisije – koje se emituju tri puta dnevno u trajanju od 10 minuta.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom. 

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

           (1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

           (2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

           (3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

           Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:      (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

           (2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

Posebni kriterijumi za ocenu projekata:

– ispunjenost minimuma informisanja propisanog u ovom javnom pozivu poglavlje ,,Uslovi za učestvovanje na konkursu,,

– da medij putem koga se program prenosi bude besplatno dostupan svim građanima na teritoriji opštine Paraćin,

– vremensko trajanje programske celine (dnevno, nedeljno, mesečno, godišnje) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja na teritoriji opštine Paraćin,

– kvalitet informativnog programa (istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje građana na teritoriji opštine Paraćin),

– nagrade i priznanja.

Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Rok za prijavljivanje na konkurs

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 04.03.2015 godine do 18.03.2015 godine.

Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Opštinsko veće opštine Paraćin. Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015 godini za proizvodnju televizijskog programa i predaje se na pisarnici opštinske uprave opštine Paraćin neposredno ili preporučeno poštom.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon 035-563-601.

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:

– prijavu na konkurs na obrascu 1., koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

– fotokopiju Rešenja APR o upisu u registar javnih glasila,

– fotokopija Izvoda iz registra privrednog subjekta,

– Fotokopiju dozvole za emitovanje televizijskog programa na teritoriji opštine Paraćin,

– precizne pokazatelje i dokaze o ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2015. godini, o procentu učešća sredstava Opštine Paraćin u ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2015. godini, kao i podatke o prihodima koje su sami ostvarili u prethodnoj godini,

– vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler) na DVD.

Konkursna komisija

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Paraćin i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u komisiji.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Pozivaju medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate opštini Paraćin.

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 18.03.2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava

Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće Opštine Paraćin, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu opštine Paraćin i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Ugovor o dodeli sredstava

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Ugovor sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje rukovodilac organa koji je raspisao javni poziv.

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva,  izveštaj o realizaciji projekta dostavljaju organu koji je dodelio sredstva, u formi narativnog i finansijskog izveštaja, a u skladu sa  zakonom i zaključenim ugovorom.

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PARAĆIN

Broj : od  02.03.2015 godine

Zamenik predsednika

Jugoslav Lukić

Tagovi

Povezani tekstovi