Sombor: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata na jezicima nacionalnih manjina

sombor2

Na osnovu člana 15. – 28. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, 126/2014), Odluke o budžetu grada Sombora za 2015. godinu („Sl. list Grada Sombora“, br. 17/2014) i Kriterijuma za dodelu sredstava budžeta grada Sombora namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja br. 401-289/2015-III, Gradonačelnik grada Sombora raspisuje

[box align=’box-left’ id=’7074′]JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina u 2015. godini

I           NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Predmet Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Sombora za 2015. godinu, u okviru razdela 3, glave 5, funkcije 112, pozicije 51, i namenjenih ostvarivanju i unapređivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja sa prioritetom informisanja osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara opredeljenim Rešenjem o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u 2015. godini br. 401-290/2015-III od 13.03.2015. godine.

            Javni interes koji će se po ovom Javnom pozivu sufinansirati predstavljaju projekti proizvodnje medijskih sadržaja kojima se ostvaruje:

–          istinito, nepristrasno, pravovremeno i potuno informisanje na maternjem jeziku,

–          očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta

–          podsticanja stvaralaštva u svim oblastima javnog života,

pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Sombor.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu ima:

1)      izdavač medija koji je upisan u registar medija, a ima sedište i proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji grada Sombora u trajanju od najmanje godinu dana

2)      pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u registar medija, ima sedište i proizvodi programski sadržaj koji je dostupan na teritoriji grada Sombora u trajanju od najmanje godinu dana.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda, kao ni lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Projekti prijavljeni na konkurs će se ocenjivati prema:

1)  meri  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja i to:

–          u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa

–          u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima)

–          u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2)  meri  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima i to:

–          da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

–          dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

–          mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji grada Sombora na maternjem jeziku

–          mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Sombora

–          originalnost teme.

IV ROKOVI

            Prijave po ovom Javnom pozivu podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Somborskim novinama“ i to od 20.03.2015. godine do 03.04.2015. godine.

            Rešenje o dodeli sredstava doneće se najkasnije u roku od 90 dana od dana okončanja Javnog poziva i objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sombora.

            Korisnici sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za 2014. godinu dužni su da dostave izveštaje o realizaciji projekata i utrošenim sredstvima prema dospelim ugovorenim obavezama najkasnije do 27.03.2015. godine.

V DOKUMENTACIJA

Učesnik po Javnom pozivu je obavezan da popuni obrasce Opis projekta – Obrazac 1. i Specifikaciju troškova projekta – Obrazac 2. (preuzimaju se sa zvanične internet prezentacije grada Sombora) i priloži sledeće dokumente:

–          Fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  odgovarajućem registru;

–          Fotokopiju rešenja o registraciji javnog glasila u Registru javnih glasila, odnosno registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;

–          Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u

–          Fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;

–          Ugovor ili overenu izjavu izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).

Prijave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se preuzimaju sa sajta grada Sombora www.sombor.rs i podnose sa ostalom obaveznom dokumentacijom na šalterima br. 11 i 12 Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora ili redovnom poštom u 2 primerka, na adresu:

Grad Sombor – Gradonačelnik

Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor,

sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja – NACIONALNE MANjINE.

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u „Somborskim novinama“, „Dunataju“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sombora.

Neblagovremene i neuredne konkursne prijave se neće razmatrati.

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da predlože članove konkursne komisije. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.                                                                           

GRADONAČELNIK GRADA SOMBORA

Saša Todorović

Tagovi

Povezani tekstovi