Sr­bi­ji oti­ma­ju "No­vo­sti"

 BE­O­GRAD – Da ne bi do­šlo do ne­sa­gle­di­vih po­sle­di­ca i ne­na­dok­na­di­ve šte­te po imo­vi­nu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, kao i ma­lih ak­ci­o­na­ra, do­no­si­mo za­klju­čak da se za­u­sta­ve sve ak­tiv­no­sti oko pre­u­zi­ma­nja ak­ci­ja u Kom­pa­ni­ji „No­vo­sti“, sve dok se ne utvr­di stvar­no prav­no sta­nje i iz­vr­ši re­vi­zi­ja imo­vi­ne. Ovaj za­klju­čak je re­zul­tat vi­še­ča­sov­ne ras­pra­ve na Od­bo­ru za pri­va­ti­za­ci­ju Skup­šti­ne Sr­bi­je, na ko­joj je je­di­na tač­ka dnev­nog re­da bi­la – si­tu­a­ci­ja u „No­vo­sti­ma“ iza­zva­na vla­snič­kom tran­sfor­ma­ci­jom. Od­bor je jed­no­gla­sno, sa se­dam gla­so­va „za“ usvo­jio ovaj Za­klju­čak, a na sed­ni­ci je­di­no ni­je bio pri­su­tan pred­stav­nik DS. Uko­li­ko, u do­gled­no vre­me, ne bu­de kon­kret­nih re­še­nja, čla­no­vi Od­bo­ra su na­ja­vi­li mo­guć­nost da ras­pra­va o „No­vo­sti­ma“ bu­de te­ma i po­seb­ne sed­ni­ce Skup­šti­ne Sr­bi­je.
Osim čla­no­va Od­bo­ra, me­sta u Pla­vom sa­lo­nu re­pu­blič­kog par­la­men­ta za­u­ze­li su i dru­gi po­sla­ni­ci, do­šli su i pred­stav­ni­ci Vla­de Sr­bi­je, dr­žav­ne za­jed­ni­ce, Ko­mi­si­je za har­ti­je od vred­no­sti, Cen­tral­nog re­gi­stra, ma­li ak­ci­o­na­ri iz „No­vo­sti“…
Pred­sed­nik Od­bo­ra Ni­ko­la No­va­ko­vić pri­znao je, na sa­mom po­čet­ku, da ni sam ni­je znao ka­kvi su pro­ble­mi oko tran­sfor­ma­ci­je „No­vo­sti“, sve dok ni­je pri­mio pi­smo mi­ni­stra za pri­va­ti­za­ci­ju Pre­dra­ga Bu­ba­la.MIR­NO SPA­VAM– Do­šao sam do po­ra­ža­va­ju­ćih po­da­ta­ka, ali do ohra­bru­ju­ćeg za­ključ­ka. Na­čin na ko­ji su oba­vlja­ne pro­me­ne upi­sa bi­le su fa­lič­ne i manj­ka­ve, jer je sud upi­si­vao pro­me­ne pri­lič­no pa­u­šal­no, po­zi­va­ju­ći se na od­lu­ku Vla­de SRJ. Ne mo­že se vi­de­ti ni da li je ura­đe­na pro­ce­na ka­pi­ta­la, ni ko je to ura­dio – re­kao je No­va­ko­vić. – Cen­tral­ni re­gi­star je upi­sao struk­tu­ru ka­pi­ta­la: 6.739 ak­ci­ja vred­ne po 14.336 di­na­ra, SCG ima 29,51 od­sto, Fond PIO 7,15, a osta­lo, pri­pa­da 431 ma­lom ak­ci­o­na­ru. Od 2000. go­di­ne do da­nas ima­mo pot­pu­nu prav­nu pra­zni­nu i oči­gled­no je da je ona zbu­ni­la sve.

Naj­če­šće po­sta­vlja­no pi­ta­nje bi­lo je – za­što oni ko­ji mi­sle da su im pra­va bi­la po­vre­đe­na, ni­su re­a­go­va­li do sa­da?
– Sva­ki dru­gi ko­rak u ce­loj pro­ce­du­ri od po­čet­ka de­ve­de­se­tih bio je ne­za­ko­nit, po­lu­za­ko­nit i do­no­še­ne su od­lu­ke ko­je su bi­le u su­prot­no­sti – re­kao je mi­ni­star Pre­drag Bu­ba­lo. – To je bio raz­log za­što sam od­lu­čio da re­a­gu­jem. Da ni­sam to sa­znao mir­no bih spa­vao i ne bih imao ni­ka­kvih pi­ta­nja oko pri­va­ti­za­ci­je „No­vo­sti“. A, sa­da još mir­ni­je spa­vam, za­to što sam upo­zo­rio da pro­ble­ma ima. – Pre dva da­na sam imao sa­sta­nak sa ma­lim ak­ci­o­na­ri­ma i nji­ma pred­lo­žio ovo što ka­žem i sa­da: da se sa­če­ka do­no­še­nje no­vog za­ko­na, na­pra­vi ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja i na­pra­vi ozbi­ljan ten­der. Ja sam, po svo­joj struč­noj sa­ve­sti i po­zi­ci­ji, za­klju­čio da tre­ba da se za­sta­ne.SCG NI­JE TI­TU­LAR


– Pre­ma re­še­nju Cen­tral­nog re­gi­stra, vred­nost struk­tu­re ka­pi­ta­la 15. 10. 2004. go­di­ne, uku­pan ka­pi­tal bio je 193.220.000 di­na­ra – pre­ci­zi­rao je mi­ni­star Bu­ba­lo. – Od to­ga ak­cij­ski ka­pi­tal fi­zič­kih li­ca 63,34, prav­nih 36,66 od če­ga PIO fond 7,15, a ak­cij­skog fon­da ne­ma. Ali, se za­to ja­vlja 29,51 od­sto SCG. I tu do­la­zi­mo do pr­ve ve­li­ke ne­lo­gič­no­sti. Jer, ako ima PIO, on­da mo­ra da po­sto­ji i Ak­cij­ski fond.
Pred­sed­nik Ko­mi­si­je za har­ti­je od vred­no­sti Mil­ko Šti­mac re­kao je da ovo ni­je pr­vi put da se pred njim na­đe „pro­ces u ko­jem su sve dru­ge in­sti­tu­ci­je pro­pu­sti­le da ne­što ura­de, pa se sad od Ko­štu­ni­ce oče­ku­je od­lu­ka“.
– Ono što mi ne sme­mo da do­zvo­li­mo, to je da bi­lo ko na tr­ži­štu ka­pi­ta­la bu­de do­ve­den u nad­re­đen ili pod­re­đen po­lo­žaj – re­kao je Šti­mac. – Di­le­ma u ko­mi­si­ji je bi­la: ka­kav je ka­rak­ter dr­žav­ne za­jed­ni­ce SCG? Da li je fe­de­ra­ci­ja ili kon­fe­de­ra­ci­ja? Jer, ako je kon­fe­de­ra­ci­ja, ona ima pra­vo na pre­no­še­nje imo­vi­ne ko­ja joj je neo­p­hod­na za funk­ci­o­ni­sa­nje, a ono što joj ni­je neo­p­hod­no osta­je dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma.

Da­kle, da li SCG kao ti­tu­lar ima pra­vo uži­va­nja ili mo­že i da pro­da­je? Jer,, ako kre­ne da pro­da­je, on­da to zna­či da ta imo­vi­na i ni­je bi­la nu­žna za funk­ci­o­ni­sa­nje dr­žav­ne za­jed­ni­ce.OR­LI­ĆE­VE IGREČla­no­vi ovog Skup­štin­skog od­bo­ra od­lu­ku da pre­po­ru­če tre­nut­no sto­pi­ra­nje pre­u­zi­ma­nja ak­ci­ja do­ne­li su, ka­ko su re­kli, zbog to­ga što je ugro­že­na, od­no­sno pot­ce­nje­na imo­vi­na dr­ža­ve Sr­bi­je. Ta­ko su Mi­lo­rad Vu­če­lić i Bo­ži­dar Ko­pri­vi­ca za­go­va­ra­li te­zu da vla­snik ne­što ma­nje od 30 od­sto ka­pi­ta­la u Kom­pa­ni­ji ni­je SCG već Sr­bi­ja, a Bra­ni­slav Ste­va­no­vić je us­tvr­dio da je reč „o oči­gled­noj za­ve­ri – o tr­go­vi­ni u re­ži­ji i po pra­vi­li­ma igre ko­ju po­ku­ša­va­ju da na­met­nu Slo­bo­dan Or­lić i jed­na gru­pa moć­ni­ka iz Cr­ne Go­re“ i da sa­mo pri­su­stvo Lji­lja­ne Ne­sto­ro­vić (po­sla­nik Or­li­će­ve stran­ke) po­ka­zu­je da je to tač­no“.
– Ni­sam pri­pad­nik ni­ka­kvog dru­štva – re­kla je Ne­sto­ro­vić. Ja, kao po­sla­nik, imam pra­vo da bi­ram ko­joj će sed­ni­ci od­bo­ra da pri­su­stvu­jem.


E.V.N.

Tagovi

Povezani tekstovi