Svilajnac: Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata

svilajnac-novosti-rs

[box align=’box-center’ id=’6980′]

Na osnovu člana 17. 18. 19. i 20 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14), člana 68 Statuta Opštine Svilajnac („Službeni glasnik opštine Svilajnac“ br.2/08 i 12/12), Odluke o budžetu Opštine Svilajnac za 2015. godinu („Službeni glasnik opštine Svilajnac“ br.13/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 126/14) i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac za 2015.godinu , broj: 345-5/2015-III od 06.03.2015. godine, Predsednik opštine Svilajnac raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće na Konkursu za  sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2015. godini 

I  NAMENA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA

            Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac u 2015. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekta:

            1) proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Svilajnac.

            Ciljevi Konkursa:

            – podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje

            -razvoj medijskog pluralizma

            -podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja,

            -podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanje prava na informisanje u svim oblastima javnog života posebnih a naročito zaštićenih grupa.

            Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju o zbivanjima na lokalnom nivou, u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države, informisanju osoba sa invaliditetom i manjinskih grupa, kao i zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života bez diskriminacije.

II IZNOS SREDSTAVA KOJA SU OPREDELjENA ZA KONKURS

            Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja iznosi od3.000.000,00 dinara.

            Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog Konkursom.

            Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III PRAVO UČEŠĆA

            Na Konkursu mogu učestvovati:

            1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

            2) pravno lice, odnosno preduzetnik,  koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na Konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Konkurs se raspisuje za sufunansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine.

Učesnik Konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

IV KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja. Ovaj kriterijum se bliže definiše/ocenjuje kroz:

   1.1.  u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

                  1.2.  u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3.  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. Ovaj kriterijum se bliže definiše/ocenjuje kroz:

2.1. da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

            2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

           3. Kadrovski potencijal i tehnička opremljenost za realizaciju projekta.

     4. Mera pružanja veće garancije da će se proizvoditi programski sadržaj za ostvarivanje javnog interesa na lokalnom nivou.

     4.1. Broj novinara stalno angažovanih na teritoriji opštine Svilajnac.

V ROKOVI

            Konkurs će biti objavljen na sajtu www.svilajnac.rs i u dnevnom listu „Danas“.

            Rok za podnošenje prijava i projekata je 20.03.2015.godine.

            Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Odeljenje za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac.

            Učesnik Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

            Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

            Projekat koji je dostavljen nakon isteka propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

            Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem u formi rešenja, donosi na osnovu predloga Komisije, Predsednik opštine. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

            Organ koji je raspisao Konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na sajtu www.svilajnac.rs.

Pored rešenja, na sajtu opštine Svilajnac biće objavljene i informacije za sve učesnike Konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljenja.

            Na osnovu rešenja zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji Odeljenje za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Svilajnac dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva.

Učesnik Konkursa kome su odobrena sredstva, bez odlaganja dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao Konkurs.

Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

VI DOKUMENTACIJA KOJU PRILAŽE PODNOSILAC PROJEKTA

            Prijava se podnosi putem jedinstvenih obrazaca koji su objavljeni na sajtuwww.svilajnac.rs.  :

            – Obrazac 1 (Prijava i tabele za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja )

            Uz navedeni obrazac neophodno je priložiti:

  1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
  2. rešenje o upisu u Registar medija  Agencije za privredne registre;
  3. ovlašćenje (dozvola) za pružanje medijske usluge saglasno zakonu koji reguliše oblast elektronskih medija (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
  4. kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše tri učesnika);
  5. overenu izjavu o tehničkoj opremljenosti za realizaciju projekta;
  6. overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
  7. dokaz da račun izdavača medija koji je učesnik konkursa nije u blokadi;
  8. uverenje Ministarstva finansija RS-Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda, koja nisu starija od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

            Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Svilajnac, Svetog Save 102, 35210 Svilajnac, sa naznakom: Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekta u oblasti javnog informisanja ili predati lično na šalteru  broj 1 Opštinske uprave opštine Svilajnac.

            Konkursni materijal se ne vraća.

VII POZIV NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENjIMA I MEDIJSKIM STRUČNjACIMA ZAINTERESOVANIM ZA RAD U KOMISIJI

            Na osnovu člana 24 stav 3-5 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br.83/14) i člana 9 i člana 21 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ br. 126/14), Predsednik opštine upućuje Javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji da dostave svoje predloge za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Svilajnac za 2015. godinu.

            Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

            Rok za podnošenje predloga kandidata je 20.03.2015.godine.

            Predloge dostaviti u pisanoj formi na adresu: Opština Svilajnac, Svetog Save 102, 35210 Svilajnac, sa naznakom: Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekta u oblasti javnog informisanja – predlog za Komisiju, ili predati lično na šalteru  broj 1 Opštinske uprave opštine Svilajnac.

 

OPŠTINA SVILAJNAC

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 345-6/2015-III   Datum: 06.03.2015.godine

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

Predrag Milanović

Tagovi

Povezani tekstovi