Tiraž na kleveti

Za okru­glim sto­lom u OEBS o ovim pi­ta­nji­ma ras­pra­vlja­li su šef mi­si­je u SCG Ma­u­ri­cio Ma­sa­ri, mi­ni­stri prav­de i in­for­mi­sa­nja Zo­ran Stoj­ko­vić i Dra­gan Ko­ja­di­no­vić, Mi­kloš Ha­ra­sci za­du­žen za slo­bo­du me­di­ja u OEBS, mno­gi advo­ka­ti i prav­ni­ci.
Kon­fe­ren­ci­ju je po­čeo Ma­sa­ri, pod­se­ća­njem da se na­še dru­štvo u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na raz­vi­ja­lo u ve­li­koj me­dij­skoj slo­bo­di.
– Za­to bi kri­vič­na de­la kle­ve­te i uvre­de tre­ba­lo de­kri­mi­na­li­zo­va­ti – re­kao je šef mi­si­je OEBS. – Me­đu­tim, osta­la bi di­sci­plin­ska od­go­vor­nost ši­reg de­la me­dij­skog dru­štva. Jer slo­bo­da me­di­ja pod­ra­zu­me­va pra­vo, ali i od­go­vor­nost. Na te­mu od­go­vor­no­sti me­di­ja, od­no­sno oce­na kva­li­te­ta po­je­di­nih me­di­ja i pro­fe­si­o­nal­no­sti ne­kih no­vi­na­ra, mno­go oštri­ji bio je mi­ni­star za kul­tu­ru i me­di­je Dra­gan Ko­ja­di­no­vić.
Uz kon­sta­ta­ci­ju da se na na­šim pro­sto­ri­ma „vi­še mi­sli na pra­vo, ne­go na od­go­vor­nost“ Ko­ja­di­no­vić je iz­ne­na­div­ši i ino­stra­ne ko­le­ge re­kao.
– Či­nje­ni­ca je da je sve ma­nje za­na­ta, ka­ta­stro­fal­no ma­nje do­brih ured­ni­ka, ali naj­vi­še onih ko­ji mi­sle da su no­vi­na­ri – ob­ja­snio je mi­ni­star kul­tu­re. – Vr­lo če­sto u na­slo­vi­ma pi­še ono što ne mo­že­te na­ći u tek­sto­vi­ma, a što je ne­ret­ko, na ni­vou ka­fan­skih pri­ča. U me­di­ji­ma ima lju­di, ko­je bih, naj­bla­že re­če­no, upu­tio na le­kar­ski pre­gled. Pi­ta­nje je ka­da će­te se i Vi, go­spo­di­ne Me­sa­ri, na­ći u ova­kvoj ru­bri­ci – re­kao je Ko­ja­di­no­vić, po­ka­zu­ju­ći tekst o na­vod­nom raz­vo­du i br­zoj že­nid­bi na­šeg am­ba­sa­do­ra u Švaj­car­skoj Dra­ga­na Mar­ši­ća­ni­na.
– Sve po­sta­je bor­ba za ti­raž – za­klju­čio je mi­ni­star za kul­tu­ru.

Tagovi

Povezani tekstovi