Vla­si ko­la­te­ral­na šte­ta u slu­ča­ju ubi­stva Dan­ke Ilić

Izvor:Canva
Izvor:Canva

Na­kon što se sa­zna­lo da su dvo­ji­ca osum­nji­če­nih Vla­si, u ne­do­stat­ku va­lid­nih in­for­ma­ci­ja čak i na na­ci­o­nal­nim fre­kven­ci­ja­ma de­fi­lo­va­li su ra­zni ana­li­ti­ča­ri ši­re­ći pred­ra­su­de o pri­pad­ni­ci­ma ove za­jed­ni­ce i is­toč­noj Sr­bi­ji.

 

Čim je iz is­tra­ge o ne­stan­ku ma­le Dan­ke Ilić iz Bo­ra u jav­nost do­spe­la in­for­ma­ci­ja da je je­dan od osum­nji­če­nih po­li­ci­ji da­vao iz­ja­vu na vla­škom, a ka­sni­je i da su obo­ji­ca uhap­še­nih Vla­si, u mno­gim me­di­ji­ma ak­tu­e­li­zo­va­na je man­tra o vla­škoj ma­gi­ji, a pri­pad­ni­ci ove na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne pred­sta­vlje­ni su kao na­rod sklon ri­tu­a­li­ma, te „da ni­šta ni­je ne­mo­gu­će če­ga se Vla­si do­se­te”.

 

U ne­do­stat­ku va­lid­nih in­for­ma­ci­ja čak i na na­ci­o­nal­nim fre­kven­ci­ja­ma de­fi­lo­va­li su ra­zni ana­li­ti­ča­ri i ta­ko­zva­ni te­o­re­ti­ča­ri za­ve­ra ši­re­ći pred­ra­su­de o Vla­si­ma i is­toč­noj Sr­bi­ji, ge­ne­ra­li­zu­ju­ći ta­ko či­tav je­dan na­rod i deo Sr­bi­je ko­ji ma­hom na­sta­nju­ju. Sa­svim lo­gič­no, taj na­ra­tiv pre­lio se na dru­štve­ne mre­že gde je obi­čan svet, de­tek­tiv­ski na­stro­jen i že­ljan osve­te i sen­za­ci­je, ra­za­pi­njao Vla­he kao kriv­ce za Dan­ki­nu smrt.

 

Naj­ve­ću te­ži­nu ipak ima­la je iz­ja­va ak­tu­el­nog na­čel­ni­ka UKP Ni­no­sla­va Cmo­li­ća da „je ta sre­di­na spe­ci­fič­na” na ko­ju su se hor­ski na­do­ve­zi­va­li ra­zni biv­ši čel­ni­ci i ope­ra­tiv­ci po­li­ci­je, ko­ji su spe­ku­li­sa­li o po­ve­za­no­sti vla­ške obi­čaj­ne tra­di­ci­je sa ubi­stvom. Pred­nja­čio je ka­blov­ski ka­nal In­for­mer TV, na ko­me se od jed­nog psi­ho­lo­ga u stu­di­ju mo­glo ču­ti da su osum­nji­če­ni za ubi­stvo ma­le Dan­ke „ti­pič­ni pred­stav­ni­ci tog vla­škog kra­ja”, na šta se na­do­ve­zao biv­ši na­čel­nik Ode­lje­nja za krv­ne de­lik­te, sa oce­nom „da je u tra­di­ci­ji Vla­ha da na­kon ubi­stva ne sa­ra­đu­ju sa nad­le­žnim or­ga­ni­ma”.

 

On je tvr­dio i da Vla­si ima­ju naj­mor­bid­ni­ja ubi­stva u sa­vre­me­noj kri­mi­na­li­sti­ci, a na pi­ta­nje no­vi­nar­ke oda­kle do­la­zi ta mor­bid­nost, to je iz­me­đu osta­log po­ve­zao sa vla­škom ma­gi­jom. Još je­dan biv­ši pri­pad­nik po­li­ci­je, ovo­ga pu­ta sa te­le­vi­zi­je sa na­ci­o­nal­nom fre­kven­ci­jom, po­ve­zi­vao je ubi­stvo u oko­li­ni Bo­ra sa vla­škim men­ta­li­te­tom, a to je bi­la kap u ča­ši za ovu na­ci­o­nal­nu ma­nji­nu. Oštro je re­a­go­vao Mi­ki Ja­no­še­vić, za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Bo­ra, i sam Vlah, osu­div­ši ova­kve na­stu­pe, zbog ko­jih, ka­ko je re­kao, usred ogrom­nog tru­da da se pro­na­đe te­lo de­voj­či­ce oni mo­ra­ju da tro­še vre­me da ob­ja­šnja­va­ju da su nor­mal­ni lju­di.

 

„Sva­ko ko je po­či­nio zlo­čin mo­ra da od­go­va­ra, ali to ni­ka­kve ve­ze ne­ma sa vla­škom kul­tu­rom i tra­di­ci­jom. Žao mi je što su osum­nji­če­ni pri­pad­ni­ci vla­škog na­ro­da, ali ne mo­že se ge­ne­ra­li­zo­va­ti da su Vla­si ubi­ce. Ovo je vr­hu­nac lu­do­sti, glu­po­sti i ne­zna­nja tzv. no­vi­na­ra i struč­nja­ka, i pre­vr­ši­lo je sva­ku me­ru.

 

Di­že­te ti­ra­že na mu­ci lju­di i osu­đu­je­te sve nas ov­de da smo sa­u­če­sni­ci u zlo­či­nu, a mi 12 da­na da­no­noć­no pre­tra­žu­je­mo te­ren u ovom kra­ju i ne po­dr­ža­va­mo ni­ko­ga ko ova­kav zlo­čin mo­že da uči­ni. Još jed­nom li spo­me­ne­te u ova­kvom kon­tek­stu Vla­he kao na­rod i is­toč­nu Sr­bi­ju, pod­ne­će­mo tu­žbu”, ka­zao je za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Bo­ra u vi­deu ko­ji je ob­ja­vio na „Fej­sbu­ku”.

 

Dan ra­ni­je re­a­go­vao je i Na­ci­o­nal­ni sa­vet Vla­ha (NSV) sa se­di­štem u Pe­trov­cu na Mla­vi, ape­lu­ju­ći na me­di­je da se stro­go dr­že no­vi­nar­ske eti­ke i ne do­zvo­le ra­znim ta­ko­zva­nim ana­li­ti­ča­ri­ma da iz­no­se ne­i­sti­ne i iz­mi­šljo­ti­ne o vla­škom na­ro­du, što ni­je pr­vi put.

 

„Iste te ’eks­per­te i no­vi­na­re’ oba­ve­šta­va­mo da su Vla­si pri­pad­ni­ci po­li­ci­je, tu­ži­la­štva, sud­skih or­ga­na, iz­vr­šne vla­sti, za­ko­no­dav­ne vla­sti, lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, obra­zov­nog, zdrav­stve­nog i ce­lo­kup­nog dru­štve­nog si­ste­ma, te ka­da go­vo­re o Vla­si­ma, go­vo­re o svo­joj dr­ža­vi”, na­veo je No­vi­ca Ja­no­še­vić, pred­sed­nik NSV-a. Osu­di se pri­dru­žio i Po­kret Vla­ha Sr­bi­je uz apel da se na vla­ški na­rod ne upi­re pr­stom jer im se ta­ko či­ni ogrom­na šte­ta.

 

Ogla­si­lo se ovim po­vo­dom i Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va i dru­štve­ni di­ja­log kon­sta­tu­ju­ći da je ši­re­nje ne­ga­tiv­nih i la­žnih sta­vo­va, pred­ra­su­da i ste­re­o­ti­pa o pri­pad­ni­ci­ma vla­ške na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u su­prot­no­sti sa pro­pi­si­ma i de­mo­krat­skim vred­no­sti­ma na­šeg dru­štva.

 

„To naj­če­šće do­la­zi od stra­ne tzv. ana­li­ti­ča­ra, ko­ji mon­stru­o­znost ovog zlo­či­na po­ku­ša­va­ju da po­ve­žu s pro­sto­rom i dru­štve­nim am­bi­jen­tom u ko­jem ži­ve Vla­si, što ne sa­mo da je ne­i­sti­ni­to već na­no­si šte­tu Vla­si­ma u Sr­bi­ji kao vi­še­na­ci­o­nal­noj i mul­ti­kon­fe­si­o­nal­noj dr­ža­vi”, na­ve­lo je mi­ni­star­stvo uz apel da se svi klo­ne in­ter­pre­ta­ci­ja ko­je ni­su za­sno­va­ne na či­nje­ni­ca­ma i vre­đa­ju do­sto­jan­stvo i in­te­gri­tet po­je­di­na­ca ili od­re­đe­nih gru­pa sta­nov­ni­štva.

 

Pod­se­ća­mo, Ko­deks no­vi­na­ra Sr­bi­je stro­go za­bra­nju­je ši­re­nje et­nič­kih ste­re­o­ti­pa, a lič­ne pred­ra­su­de no­vi­na­ra ne sme­ju da bu­du ob­ja­vlje­ne ni u ka­kvom kon­tek­stu. Ne­do­pu­sti­vo je ko­lo­kvi­jal­no, po­grd­no i ne­pre­ci­zno na­zi­va­nje od­re­đe­ne gru­pe, a po­seb­no je u ovom kon­tek­stu zna­čaj­na smer­ni­ca po ko­joj se u iz­ve­šta­ji­ma o kri­vič­nim de­li­ma na­ci­o­nal­na i sva­ka dru­ga pri­pad­nost po­mi­nju sa­mo u slu­ča­ju ka­da je ona u ne­po­sred­noj ve­zi s vr­stom i pri­ro­dom po­či­nje­nog kri­vič­nog de­la.

 

To u slu­ča­ju ubi­stva Dan­ke Ilić, sva­ka­ko ni­je. Ali haj­ka na jed­nu na­ci­o­nal­nu ma­nji­nu uz oba­ve­zne klik­bejt na­slo­ve, sa­mo je deo me­dij­ske ma­te­ma­ti­ke ko­ja ne pre­po­zna­je ni­či­ji bol, pat­nju ni eti­ku. Za­to smo sve­do­ci da je ceo etič­ki ko­deks no­vi­na­ra pre­kr­šen u slu­ča­ju iz Banj­skog po­lja, baš kao i na­kon ubi­sta­va u „Rib­ni­ka­ru”, Ma­lom Oraš­ju i Du­bo­ni.

 

Izvor: Politika

Tagovi

Povezani tekstovi