Agencija za komunikacije kao ikebana

Po slovu zakona, Agencija treba da obezbedi uslove za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene politike u oblasti telekomunikacija i obezbedi primenu Strategije razvoja telekomunikacija u Srbiji. To treba da radi kao samostalna i nezavisna organizacija koja ima javna ovlašćenja.


Prema članu 9 Zakona o telekomunikacijama RATEL samostalno uređuje uslove korišćenja radiofrekvencijskog spektra i priprema predloge Plana namene radiofrekvencijskih opsega, Plana raspodele radiofrekvencija i dodeljuju radiofrekvencije. U prilog ovome ide član 2 Zakona o radiodifuziji, gde stoji da se Zakon o radiodifuziji ne primenjuje na uslove i postupak izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice, kao i uslove i postupak za sticanje prava emitera na postavljanje, upotrebu i održavanje emisionih fiksnih i mobilnih uređaja. Ovo jasno ukazuje na činjenicu da Ministarstvo za kapitalne investicije i Savet RRA nisu mogli da rade na pripremi Plana raspodele i samoj raspodeli radiofrekvencija. Pored navedenih poslova RRA je sama donela Strategiju razvoja radiodifuzije, kojom se sagledavaju različite potrebe građana i društvenih grupa za informisanjem, obrazovanjem, kulturnim, sportskim i drugim sadržajima i utvrđuje broj i vrsta emitera i željene zone opsluživanja, a to je trebala da donese u saradnji sa RATEL – om. Međutim, ministarstvo i RRA su sve ovo radili, a RATEL nije javno tražio da ne obavljaju njegove poslove. Zato ističemo važnu činjenicu da je prema odredbi člana 82 stav 1 Zakona o telekomunikacijama i člana 5 Zakona o radiodifuziji, RATEL dužan da ostvaruje saradnju sa RRA i obrnuto. Očigledno ove saradnje nije bilo u pripremi i sprovođenju Javnog konkursa za dodelu dozvola za emitovanje televizijskog i radio-programa. Nepostojanje koordinacije je i doprinelo da dođe do skandala oko dodele dozvola.


S druge strane, postavlja se pitanje šta može da radi Upravni odbor RATEL-a, a da to bude u skladu sa zakonom jer, kako smo već pisali, Vlada Srbije nije utvrdila politiku u oblasti telekomunikacija i nije donela Strategiju razvoja telekomunikacija.


Tihomir Živanović-Milan Lađević, nastavlja se

Tagovi

Povezani tekstovi