Babušnica: Raspisan konkurs za medije

babusnica

[box align=’box-center’ id=’7144′]

Na osnovu člana 15. 17. i 18 Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Sl.

glasnik RS“ br. 83/2014 ), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi ( ,,Sl.
Glasnik RS,, br.129/2007 ), člana 35. Statuta opštine Babušnica („Skupštinski
pregled opštine Babušnica“ broj 3/2008, 5/08, 5/13 i 13/13), i i člana 6. Odluke o
Budžetu opštine Babušnica za 2015. godinu („Skupštinski pregled opštine
Babušnica“ broj 12/14), Opštinsko veće opštine Babušnica raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA
RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Opština Babušnica će na osnovu ovog javnog poziva za period od 6 meseci tekuće
godine od dana potpisivanja ugovora sufinansirati projekte radi ostvarivanja javnog
interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnosi na:

• istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana
opštine Babušnica
• informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa
• podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava
i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja
ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva,
razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema,
razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kukture i zaštite životne sredine i
zdravlja ljudi.

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog
interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Opštine Babušnica za period od 6
meseci tekuće godine od dana potpisivanja ugovora, iznosi 1.100.000 dinara.

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti
javnog informisanja se raspisuje za projekte:

1) proizvodnje medijskih sadržaja;
Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od
tri godine.
Pravo učešća
Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija koji je upisan u registar medija;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i
koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem
medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao
i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavač medija, odnosno pravno lice, odnosno
preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja koji ima sedište, ili organizacionu jedinicu na teritoriji Pirotskog okruga ili koji priloži dokaz da će
sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituju na
teritoriji opštine Babušnica.

Pravo učešća na konkursu imaju javna elekontronska glasila, internet portali sa
važećom RRA za emitovanje, štampani mediji, a koja prate aktivnosti opštine
Babušnica.

Uslovi za učešće na konkursu

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom.

Izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo
celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi
80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni
interes u oblasti javnog informisanja;
Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:
– u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene
realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
– u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do
ostvarivanja postavljenog cilja (na osnovu načina na koji je objašnjena veza između
aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda
evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima);
– u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da
bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni
interes.

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim
medijskim standardima.
Na osnovu ovog posebno se ocenjuje:
– da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih
tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih
i etičkih standarda;
– dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje
garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;
Dodatni kriterijumi za ocenjivanje projekata:- učešće finansijskih sredstava iz budžeta Opštine Babušnica u planiranom ukupnom budžetu učesnika konkursa u 2015. godini.
– kvalitet informativnog programa
– tradicija u poslovanju
– dosadašnja saradnja sa lokalnom samoupravom
– nagrade i priznanja
Rok za prijavljivanje na konkurs
Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je 15 dana i to od 14.03.2015. godine do
28.03.2015. godine.

Dokumentacija koja se dostavlja
Učesnici konkursa su obavezni da dostave:
– prijavu na konkurs na propisanom obrascu
– fotokopiju Rešenja o upisu u Registar medija
– fotokopiju Rešenja Republičke radiodifuzne agencije o izdavanju dozvole za
emitovanje programa
– precizne pokazatelje i dokaze o ukupnim sredstvima učesnika konkursa u 2014.
godini, o procentu učešća sredstava Opštine Babušnica u ukupnim sredstvima
učesnika konkursa u 2014. godini, kao i podatke o prihodima koje su sami ostvarili u
prethodnoj godini.
– detaljno razrađen budžet projekta (specifikacija troškova iskazana isključivo u
dinarima),
– specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od Opštine Babušnica,
– opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijtal,
materijal na CD-u i sl.
Prijava sa dokumentacijom se podnosi u 1 primerku putem pisarnice
Opštinske uprave opštine Babušnica, ul. Ratka Pavlovića br. 1, 18330 Babušnica,
sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje, putem pošte, preporučenom pošiljkom
sa svom potrebnom dokumentacijom.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkursna komisija
Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova,
u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: komisija).Članove stručne komisije imenuje predsednik Opštine Babušnica i to iz reda
nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne
obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja
ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom
predviđene uslove.
Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su
registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.
Poziv za dostavu predloga za članove komisije
Opština Babušnica obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske
stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije.
Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 28.03.2015. godine.
Odluka o raspodeli sredstava
Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće opštine Babušnica, a na
osnovu obrazloženog predloga komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana
zaključenja konkursa.
Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.
Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na veb-sajtu organa koji je raspisao
konkurs, i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.
Ugovor o dodeli sredstava
Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio
sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.
Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.
Izveštaj o sprovedenim aktivnostima
Učesnici konkursa kojima se odobre sredstva u obavezi su da dostave narativni i
finansijski izveštaj o sprovedenim projektnim aktivnostima stručnoj komisiji, što
će se definisati ugovorom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.
Br. 06-12/2015-3
U Babušnici 19.02.2015.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BABUŠNICA

PREDSEDNIK
Saša Stamenković

Tagovi

Povezani tekstovi