Do frekvencija i bez dokaza

Savet RRA je doneo odluku o učesnicima na konkursu kojima se daju dozvole za emitovanje radio i TV programa i to objavio u dnevnom listu Politika 21. 4 2006. godine. Odluku o davanju dozvola za emitovanje TV programa za teritoriju Republike i obrazloženje je objavio u istom listu 27. 4. 2006. godine. U ovom slučaju, Savet je povredio odredbu člana 53 stav 1 tačka 6 Zakona o radiodifuziji, jer nije prethodno dostavio zahtev Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL) da ista izda dozvole za radiodifuzne stanice. Ovakav postupak Saveta RRA je protivan i članu 194 Zakona o opštem upravnom postupku. Savet je povredio i odredbu člana 53 stav 1 tačka 8 jer, u roku od osam dana od dana donošenja odluke podnosiocima prijava čije su prijave odbijene, nije dostavio obrazloženo rešenje o odbijanju prijave. A kako se piše rešenje određeno je u članu od 196 do 198 Zakona o opštem upravnom postupku. Međutim, za Savet do sada nije postojao Zakon o opštem upravnom postupku i to će biti jedan od razloga što će odluka o izdavanju dozvola za emitovanje TV programa morati da bude poništena na Vrhovnom sudu Srbije.


Pored ovoga, i kad su u pitanju dozvole za emitovanje radio programa, Savet, iz nepoznatih razloga, do danas, iako je prošlo 20 dana, nije objavio obrazloženu odluku za davanje dozvola.


Prema članu 53 stav 1 tačka 5 Zakona o radiodifuziji, u slučaju da se za korišćenje iste radiofrekvencije (misli se i na TV) prijavilo više lica koja ispunjavaju uslove, pri odlučivanju Savet daje prednost onome koji, na osnovu podnete dokumentacije, pruža veću garanciju da će doprinositi većem kvalitetu i većoj raznovrsnosti programa odnosno programskih sadržaja, na određenom području na kome program treba da bude emitovan. Umesto da poštuje zakon, Savet na prvo mesto u svom obrazloženju prednost daje poslovnom uspehu i ekonomskoj samoodrživosti i to na časnu reč, bez ikakvih dokaza.


Tihomir Živanović-Milan Lađević, nastavlja se

Tagovi

Povezani tekstovi