Kladovo: Raspisan konkurs za finansiranje medija u 2015 godini

kladovo

[box align=’box-center’ id=’6977′]

Na osnovu člana 15,17 i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/2014),člana 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja(„Sl.glasnik RS“ br.126/2014),člana 24. Statuta opštine Kladovo („Službeni list opštine Kladovo“ broj5/2008,2/2010) i člana 18.Odluke o budžetu opštine Kladovo za 2015. godinu („Službeni list opštine Kladovo br. 8/2014) Opštinsko veće opštine Kladovo raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG

INFORMISANjA ZA 2015. GODINU

I Opština Kladovo objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnosi na:
– istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana opštine Kladovo;
– informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa,
– podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.
Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kladovo, za raspodelu po ovom konkursu iznosi 5.000.000,00 dinara.
Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja se raspisuje za projekte:

1) proizvodnje medijskih sadržaja
II Pravo učešća na konkursu ima: 
1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija
2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.
Pravo učešća na konkursu imaju izdavač medija,odnosno pravno lice,odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja ,koji ima sedište ili organizacionu jedinicu na teritoriji opštine Kladovo, a koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji opštine Kladovo.
Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda i izdavači medija koji nisu upisani u registar medija.
Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 

III Uslovi za učešće na konkursu:
Na konkurs se može konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekat, u smislu ovog konkursa, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.
Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je određen konkursom.

Sredstva se dodeljuju za projekte čije je vremensko trajanje godinu dana od dana potpisivanja Ugovora.
IV Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:
– u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;
– u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);
– u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes. 
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.
Na osnovu ovog kriterijuma posebno se ocenjuje:
– da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
– dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

V Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs
Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce koji se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Kladovo www.kladovo.org.rs i uz iste priloži kopije sledećih dokumenata:
– Obrazac 1 (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja
– Obrazac 1.1a (Revidiran budžet projekta)
– Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika iz Agencije za
privredne registre;
– Rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
– Dozvola za emitovanje programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
– Bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;
Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, u suprotnom se neće uzimati na razmatranje.

VI Konkursna komisija
Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava ( u daljem tekstu: komisija).
Članove stručne komisije imenuje Opštinsko veće opštine Kladovo iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.
Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.
Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.
Opština Kladovo ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije. Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno do 10.marta.2015. godine.

VII Odluka o raspodeli sredstava
Odluku o raspodeli sredstava donosi Opštinsko veće opštine Kladovo na osnovu obrazloženog predloga Komisije.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.
Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.
Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na web/sajtu organa koji je raspisao konkurs i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

VIII Ugovor o dodeli sredstava
Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.
Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

IX Izveštaj o sprovedenim aktivnostima
Učesnici Konkursa kojima se odobre sredstva u obavezi su da dostave narativni i finansijski izveštaj o sprovedenim projektnim aktivnostima stručnoj komisiji,što će se definisati ugovorom.
Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

X Rok za podnošenje prijava na konkurs i za članove stručne komisije 
Javni konkurs je otvoren od 24.februara – 10.marta 2015. godine.
Prijave slati na adresu:
Opština Kladovo, Ul Kralja Aleksndra br.35, 19320 Kladovo, sa naznakom ,,Konkurs za projekte javnog informisanja-ne otvarati,, ili ,,Javni poziv za člana stručne Komisije za javno informisanje-ne otvarati“.
Prijave slati isključivo na propisanim obrascima koji su sastavni deo ovog javnog poziva, u elektronskom obliku i jedan primerak u štampanom obliku, preko pisarnice Opštinske uprave Kladovo..
Osoba za kontakt je Slađan Bobić, Opštinska uprava Kladovo, ili na telefon 019/801-470.
Zainteresovana javna glasila su dužna da predloge projekata dostave u navedenom roku. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KLADOVO

PREDSEDNIK
Radovan Arežina

Tagovi

Povezani tekstovi