Konkurs Grada Novog Sada za sufinansiranje medijskih projekata

J A V N I   K O N K U R S

za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini

 

I        PREDMET KONKURSA

 

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju u 2020. godini, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 58/19), u iznosu od 33.650.000,00  dinara, i to za:

            – projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Novog Sada, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije

– projekte namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina;         

            – projekte namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode mišljenja i izražavanja i omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije i

            – projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 7.000.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

  II   PRAVO UČEŠĆA

 

Na Javnom konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji Grada Novog Sada,
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji Grada Novog Sada, i
 3. pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja (nosioci projekata mogu biti: izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se bave medijskom problematikom).

            Medij iz tačke 1. i 2. mora biti upisan u Registar medija Agencije za privredne registre. Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.

 

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Gradske uprave, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta i za koje se utvrdi da su sredstva nanamenski trošila.

            Za svaku od navedenih oblasti konkursa, učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

 

 

 

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

 

 1. Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 1. Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

 1. Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

             Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

            1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda,

           2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Pored navedenih kriterijuma projekat će se vrednovati i na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma:

    

   Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji Grada Novog Sada;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme;
 4. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa i
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi afirmaciji multikulturalnosti.

      Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata namenjenih nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama: 

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Grada Novog Sada, na maternjem jeziku;
 2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;
 3. mera u kojoj predloženi projekat multijezičkog i interkulturalnog karaktera doprinosi razvoju dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata namenjenih zaštiti interesa osoba sa invaliditetom: 

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja osoba sa invaliditetom;
 2. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika i
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi razvoju inkluzivnog društva.   

 

           Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata  organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja:                             

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju i promociji medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije;
 2. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi jačanju stručnih kapaciteta  medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.);
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi upoznavanju javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru i
 4. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

 

  IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta.

 

V  DOKUMENTACIJA

            Obrazac Prijave  (Obrazac  1 – prijava i Obrazac 1– tabela budžeta projekta) se preuzima sa zvaničog sajta Gradske uprave za kulturu: www.kultura.novisad.rs u delu konkursi/javno informisanje.

Prijava Projekta se predaje u šest primeraka.

 

            Učesnik Konkursa prilože i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 1. akt o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
 2. rešenje o registraciji iz Registra medija koji vodi Agencija za privredne registre;
 3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. overena izjava/saglasnost izdavača medija (ili više njih) da će podržan programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 5. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 6. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu;
 7. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 

Dokumentacija iz tač. 2, 3, 4, i 7. nije potrebna u slučaju konkurisanja sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.                      

 VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine (priložiti dokaz o registraciji) pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII    POSTUPAK DODELE SREDSTAVA 

 

           O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Gradonačelnik rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Gradonačelnik može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

            Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Na osnovu ovlašćenja Gradonačelnika, Gradska uprava za kulturu i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

            Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

            Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Gradskom upravom, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Gradskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji/emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

VIII OPŠTE INFORMACIJE

Tekst konkursa, Obrazac za prijavu i Obrazac izveštaja objavljuju se i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave za kulturu: www.kultura.novisad.rs gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnim internet stranicama: (www.novisad.rs i www.kultura.novisad.rsi dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

           Konkursni materijal se ne vraća.  Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

            Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – za konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini.


Tagovi

Povezani tekstovi