Konkurs Grada Pančeva za sufinansiranje medijskih projekata

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Prema Odluci o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu, sredstva u iznosu od 38.095.238,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Pančeva; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije, imajući pre svega u vidu osobe sa invaliditetom i nacionalne manjine.

Sadržaji namenjeni deci moraju poštovati etičke norme i sve zakonske propise iz oblasti zaštite prava deteta.

Medijski sadržaji koji budu predloženi u prijavi na Konkurs grada Pančeva uz uvažavanje kriterijuma navedenih u prethodnom stavu treba da obezbede informisanje i uključivanje građana u razvoj lokalne zajednice tako što će omogućiti:

– da se obezbedi javni interes građana Pančeva i naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva za proizvodnju i objavljivanje sledećih medijskih sadržaja: opšti informatvini medijski sadržaji, sadržaji iz oblasti politike, kulture, obrazovanja, komunalne politike, religije, ekonomije, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, civilnog sektora, manjinskih grupa, dece, omladine, sporta, kulture, razonode i sve druge sadržaje koji su bitni za život građana;

– da se obezbedi pravovremeno informisanje građana Pančeva i naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva u slučaju elementarnih nepogoda, nesreća i svih situacija koje mogu izazvati poremećaj u uobičajenom životu građana (vremenske nepogode, zagađenje i slično);

– procese javnih slušanja i javnih rasprava u postupku izrade i donošenja odluka Skupštine grada Pančeva, koje direktno utiču na kvalitet života, standard i uvažavanje ljudskih i manjinskih prava svakog člana lokalne zajednice;

– prezentovanje informacija od javnog značaja iz delokruga rada organa grada Pančeva;

– da se obezbedi pravovremeno i potpuno informisanje kao i edukaciju građana o participativnom budžetiranju, tokom procesa izrade i donošenja Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu;

– prezentaciju i praćenje implementacije svih projekata finansiranih iz budžeta grada Pančeva, putem Konkursa, za organizacije civilnog društva;

– prezentovanje ruralnog razvoja u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, promocije i edukacije poljoprivrednika, značaja udruživanja, ali i sadržaja iz kulture, zdravstva, brige o marginalnim grupama;

– prezentovanje sportskih i kulturnih događaja, kao i kulturnog i industijskog nasleđa sa teritorije grada Pančeva, sa ciljem očuvanja i pravljenja arhivske građe o lokalnim akterima i temama.

II PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorenom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 7.000.000,00 dinara

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa čl. 95, 96. i 97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, dok za projekte proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju ne prelazi 50% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

Značaj projekta sa stanovišta:

ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

ostvarivanje namene konkursa;

usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,

zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;

merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;

stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta

neophodni resursi za realizaciju projekta;

stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

opšti informativni i specijalizovani medijski sadržaji od značaja za život i rad građana kao i prezentovanje rada organa lokalne samouprave na teritoriji grada Pančeva;

aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;

doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Pančeva;

doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa;

projekti koji doprinose medijskoj originalnosti i raznovrsnosti;

IV ROKOVI

Prijave na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini, podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Pančevac“,

Konkursna komisija je dužna da obrazloženi predlog o raspodeli sredstava dostavi Gradonačelniku grada Pančeva.

Rešenje o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Period implementacije projekata je najkasnije do 31.12.2019.godine, a rok za podnošenje izveštaja je do 31.01.2020. godine.

V DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi u pet primerka. Obrazac se preuzima sa sajta grada Pančeva

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati ( da nema blokade računa)

dokaz o tehničkoj opremljenosti za realizaciju ponuđenih medijskih sadržaja (izjava odgovornog lica ili popis osnovnih sredstava)

dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li mu je i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimisdržavna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini, i u predhodne dve fiskalne godine

dokaz o uplati Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 , 33/17 i 34/18).

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate gradu Pančevu – Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja.

Uz predlog za članove komisije dostaviti dokaz da je udruženje registrovano najmanje tri godine pre datuma raspisivanja ovog Konkursa, kao i biografije predloženih kandidata.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Pančevac“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godinii i Obrazac 1 (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i Budžet projekta a/) za prijavu objavljuju se i mogu se preuzeti na sajtu grada Pančeva, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu:

Gradska uprava grada Pančeva,

Trg Kralja Patra I, broj 2-4,

26000 Pančevo,

sa naznakom za: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKOG SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2019. GODINI

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi grada Pančeva, u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja radnim danom od 8 do 15 časova, u kancelariji broj 204 ili putem telefona: 013/308 795 i 013/308 906.

Tagovi

Povezani tekstovi