Konkurs Grada Vranje za sufinansiranje medijskih projekata

J A V N I  P O Z I V

ZA UČEŠĆE NA OPŠTEM KONKURSU 

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA  IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA VRANjA  U  2020. GODINI

I Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

            Javni Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2020. godini /u daljem tekstu: Konkurs/ se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Vranja za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

            Sredstva opredeljenja odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2020. godini, iznose  19.500.000,00 dinara, i to: za proizvodnju medijskog sadržaja putem televizije iznos od 15.000.000,00 dinara; za proizvodnju medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije u iznosu od 4.500.000,00 dinara.

            Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu za proizvodnju medijskog sadržaja putem televizije  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je  7.000.000,00 dinara.

            Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu za proizvodnju medijskog sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je  2.000.000,00 dinara

            Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

            Dodela sredstava na osnovu Konkursa za realizaciju projekata medijskog sadržaja emisija namenjenih pripadnicima nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom se ne odnosi na dodelu državne pomoći u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona. 

            Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

 

II  PRAVO UČEŠĆA

            Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji Grada Vranja;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji Grada Vranja.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

            Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

            Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

            Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

            2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

            Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji Grada Vranja;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

IV  ROKOVI

            Prijave na konkurs podnose se roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Srpski telegraf“, zaključno sa 24.01.2020 godine.

            Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

 

V  DOKUMENTACIJA

            Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 • Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u šest primeraka. Obrazac se preuzima sa sajta Grada Vranja: www.vranje.org.rs.
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre,
 • Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima,
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja/,
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
 • U Obrascu 1 upisan broj otvorenog namenskog računa Korisnika javnih sredstava u Upravi za trezor,
 • Organ koji raspisuje konkurs će po službenoj dužnosti proveravati da učesnik konkursa kome budu dodeljena sredstva po ovom Konkursu nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun) na dan uplate sredstva iz budžeta Grada Vranja.

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

            Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

            Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije Gradskom veću Grada Vranja. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. Predloge dostavite poštom ili na i-mejl adresu: [email protected]

            Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Srpski telegraf“.

            Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

                Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na veb-sajtu Grada Vranja www.vranje.org.rs., gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

            Prijave sa dokumentacijom slati poštom u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, na adresu: Prijave projekata na konkurs slati poštom na adresu: Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana br:1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2020. godini ili predajom u Uslužnom centru grada Vranja, na šalteru broj 1 – Pisarnica.

            Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku NE OTVARATI.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Grada Vranja www.vranje.org.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7,30 do 15,30 časova na telefon: 017/421-029 u Odeljenju za društvene delatnosti Grada Vranja.

Tagovi

Povezani tekstovi