Konkurs Grada Zaječara za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA U 2020. GODINI

 

I

Sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

 Namena sredstava  za ostvarivanje javnog interesa

            Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja u smislu člana 15. Zakona o javnom informisanju i medijima, na teritoriji Grada Zaječara u 2020. godini.

            Ciljevi konkursa su: podrška ostvarivanju prava građana Zaječara na javno informisanje, razvoj medijskog pluralizma, podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti nauke i obrazovanja, podsticaj medijskog stvaralaštva i ostvarivanju prava na informisanje u svim oblastima javnog života, posebnih, a naročito zaštićenih grupa.

Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs

         Visina sredstava predviđenih za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini, iznosi 12.259.000,00 dinara opredeljenih Odlukom o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu („Sl. list grada Zaječara“, br. 30/2019) razdeo 4; program 13 – Razvoj kulture i informisanja; programska aktivnost 1201-0004 – Ostvarivanje i unapređenja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; funkcija 830 – Usluge emitovanja i štampanja; aproprijacija 184/0; ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru sa izvorom finansiranja 01- Prihodi iz budžeta i Rešenjem o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Zaječara u 2020. godini, III broj 403-1/2020 od 24.02.2020. godine.

         Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos koji se odobrava po projektu je 5.000.000,00 dinara.

         Učesnik konkursa za sufinsiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

         Učesnik konkursa za televiziju može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

         Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija traje do 01.12.2020. godine.

 

II

Pravo učešća na konkursu

            Pravo učešća na konkursu ima:

         1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

           2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

            Pravo učešća na konkursu nemaju:

            – izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda;

            – lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

            Pod medijem se, u smislu zakona, podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio – program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

            Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

            Projekat, u smislu zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u skladu sa Zakonom.

            Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

            Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III

Kriterijumi za učešće na konkursu

          Projekti prijavljeni na konkurs ocenjuju se prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti javni interes u oblasti javnog informisanja, u smislu člana 15. Zakona o javnom informisanju i medijima i u skladu sa članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

          Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i

  1.  Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

            Na osnovu ovih kriterijuma, posebno će se ocenjivati:

            1. Značaj projekta sa stanovišta:

-ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-ostvarivanje namene konkursa; 

-usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa

            2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška;

            3. Kapaciteti sa stanovišta:

-stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

-neophodnih resursa za realizaciju projekta;

-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;

            4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti;

            Na osnovu kriterijuma iz Pravilnika, posebno će se ocenjivati:

 

– Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije) i

– Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata

            Posebni kriterijumi koji će se primenjivati prilikom ocenjivanja su sledeći:

– unapređenje informisanja u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, privrede i drugih segmenata društva na teritoriji Grada Zaječara;

– informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost);

– zona servisa/opsluživanja treba da obezbedi emitovanje radio ili televizijskog programa, odnosno distribuciju štampanog medija na teritoriji Grada Zaječara.

IV

Prijava na konkurs

          Rok za podnošenje prijava projekata je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.

          Javni poziv za učešće na konkursu biće objavljen na veb sajtu Grada Zaječara, na internet adresi www.zajecar.info i u listu „Timok“.

            Proveru dokumentacije podnete na konkurs obavlja Odeljenja za privredu i društvene delatnosti Gradske uprave grada Zaječara. Provera dokumentacije odnosi se na ispunjenost uslova za učešće na konkursu, poštovanje rokova i  potpunost prispelih prijava. Učesnik konkursa koji je podneo prijavu sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, istog dana biće obavešten putem elektronske pošte da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku. Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, neće biti uzeti u razmatranje. O radu Komisije sačinjava se zapisnik, koji će biti dostavljen stručnoj komisiji za ocenu projekata.

          Učesniku konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje za otklanjanje nedostataka i njegov projekat se neće razmatrati.

          Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

          Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, na osnovu Predloga Komisije donosi predsednik Gradskog veća najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se objavljuje na veb sajtu Grada Zaječara i skenirana u elektronskoj formi, dostavlja svim učesnicima Konkursa. U skladu sa članom 27. Pravilnika, učesnici konkursa koji su dobili manje sredstava od traženih, dužni su da u najkraćem roku dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, ili  pismeno obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im odobrena.

          Na osnovu rešenja sa svakim učesnikom kome su odobrena sredstva zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta. Ukoliko učesnik konkursa ne zaključi ugovor, odnosno  ne dostavi uredno potpisane i overene primerke ugovora, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

V

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

 

            Učesnik konkursa obavezan je da prijavu podnese na uredno popunjenim, potpisanim i overenim propisanim obrascima, i to:

            PRIJAVA za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja (obrazac 1.) i u elektronskoj verziji,

            BUDžET projekta (obrazac 1.) i u elektronskoj verziji,

            REŠENjE o registraciji pravnog lica u Agenciji za privredne registre,

            REŠENjE o registraciji iz Registra medija u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima,

            DOZVOLA za emitovanje radio i TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije,

            POTVRDA Narodne banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj napalti (da nema blokade računa),

               IZJAVU o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;

            OVERENA IZJAVA / SAGLASNOST javnih glasila da će navedeni programski sadržaj biti realizovan u skladu sa projektom – za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju TV i radijskog programa,

            VIZUELNI prikaz predloženog medijskog sadržaja, trejler, primerak novina, džingl i sl);

            Prijava (obrazac 1.) i budžet projekta (obrazac 1.) podnose se u 4 primerka, a ostala dokumenta u 1 i dostavljaju na adresu: Gradska uprava Grada Zaječara, Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar, sa naznakom „konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja“, ili lično u Informativno uslužnom centru Gradske uprave Grada Zaječara, Trg Oslobođenja br. 1.

 

            Konkursni materijal se ne vraća.

 

VI

 

Javni poziv za dostavljanje predloga za članove konkursne komisije

            Gradsko veće grada Zaječara upućuje javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji da dostave svoje predloge za članove komisije za realizaciju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja. Udruženja, uz predlog, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

            Za člana  komisije imenuje se  lice koje je nezavisni stručnjak za medije, ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratku biografiju.

            Rok za podnošenje predloga kandidata za članove Komisije je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.

            Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu: Gradska uprava Grada Zaječara, Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar, sa naznakom: „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja“ (NE OTVARATI) ili predati lično u Informativno uslužnom centru Gradske uprave Grada Zaječara, Trg Oslobođenja br. 1.

            III broj: 403-2/2020

            U Zaječaru, 24.02.2020. godine

GRADSKO VEĆE GRADA ZAJEČARA

PREDSEDNIK     

Boško Ničić, sr   

Tagovi

Povezani tekstovi