Konkurs Gradske opštine Kostolac za sufinansiranje medijskih projekata

Veće Gradske opštine Kostolac, na 15. redovnoj sednici održanoj dana 14.01.2019. godine, raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

 

         I. NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom Veća Gradske opštine Kostolac br. 01-06-42/2019-4 od 14.01.2019.godine, sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara opredeljena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Konkurs). 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, a koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Gradske opštine Kostolac iznosi 20.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po navedenom projektu iznosi 150.000,00 dinara.

Namena Konkursa je: ostvarivanje javnog interesa građana Gradske opštine Kostolac u oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Gradske opštine Kostolac; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Gradske opštine Kostolac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

        II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju: 

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 2. pravno lice, privatno preduzeće, odnosno preduzetnik, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica, privatna preduzeća i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radio programa).

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači za produkciju i medije koji se finansiraju iz javnih prihoda. 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. 

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij. 

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.    Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od  strane Gradske opštine Kostolac može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.                                                     

        III. KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA 

Opšti kriterijumi su:

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

 • Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;  identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa; zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 • Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 • Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih  resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2)   Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

 • Da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i on line medije).
 • Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

  Bliži kriterijumi su:

 1. Obrada tema: medijski sadržaji namenjeni podizanju svesti građana o značaju zaštite životne sredine i načinima da se spreči njeno zagađenje lošim uticajima ljudskog faktora, naročito u oblasti očuvanja zemljišta i voda; razvoj dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica; programi namenjeni deci; rodna ravnopravnost; podizanje svesti javnosti o značaju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara;
 2. Mera u kojoj je  proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom  (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.

  IV. OPŠTE INFORMACIJE I ROKOVI 

Konkurs se objavljuje na internet stranici Gradske opštine Kostolac: (www.kostolac.org.rs) i u nedeljnim novinama Reč naroda.  

Prijave se podnose na propisanom obrazcu. 

Konkurs i Obrazac dostupni su na internet stranici Opštine: www.kostolac.org.rs u rubrici konkursi,  za sve vreme trajanja Konkursa. 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. 

Prijave slati u štampanom obliku, predajom u pisarnici Uprave Gradske opštine Kostolac, Bože Dimitrijevića br. 13, Kostolac ili poštom, a obavezno i u elektronskom obliku na e-mail adresu:

Konkursni materijal se ne vraća. 

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja odnosno od 15.01.2019. godine do 15.02.2019. godine.  Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici Gradske opštine Kostolac. 

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok je 31.12.2019. godine na obrascu koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Kostolac.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do 14,00 časova na telefon 012/241-830.

        V. DOKUMENTACIJA

Obrazac se preuzima sa internet stranice Gradske opštine Kostolac: www.kostolac.org.rsrubrika konkursi  Obrazac  1   (prijava  i tabela).   

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u 7 primeraka. 

Uz popunjeni obrazac učesnik je dužan da dostavi i:

 • Popunjen predlog projekta, i
 • Popunjen budžet projekta.

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku: 

 1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. ugovor ili overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 5. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u i
 6. izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

  VI. POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.   

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Veću Gradske opštine Kostolac. 

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.  Predloge slati do zaključenja Konkursa.   

        VII.  PROVERA DOKUMENTACIJE          

Podnete prijave po konkursu razmatra i predlog o raspodeli sredstava donosi konkursna komisija koju rešenjem imenuje Veće Gradske opštine Kostolac.  Za člana komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik. 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.   

Komisija ima 3 člana.   

Komisija  neće razmatrati:

 – prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu, 

– neblagovremeno podnete prijave ,

 – projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom, 

– prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom     korišćenju istih, 

– prijave učesnika Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, a koji nije postupio u skladu sa pozivom da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku i  

– prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu. 

        VIII. OCENA PROJEKATA

 Ocenu projekata podnetih na Konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi Komisija koju će rešenjem imenovati Veće Gradske opštine Kostolac.

        Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i predloženo lice ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

            Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji.  

          Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.   

        IX. ODLUKA O IZBORU PROJEKATA

O raspodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Veće Gradske opštine Kostolac donošenjem Odluke o raspodeli sredstava. 

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Veće Gradske opštine Kostolac može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće raspodeliti sredstva ili deo sredstava.  

            Odlukom o raspodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi. 

Ukoliko je Odlukom o raspodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen. 

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.                                                                                                                                    

Veće Gradske opštine Kostolac i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama. 

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta. 

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.           

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa predsednikom Veća Gradske opštine Kostolac ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.  

Ukoliko se korisniku sredstava ne isplate sredstva iz navedenog razloga  ili iz nekog drugog razloga, uključujući i odustanak korisnika da zaključi ugovor ili nakon zaključenja ugovora, uz pismeno obaveštenje Veću Gradske opštine Kostolac o razlozima odustanka, na predlog Veća Gradske opštine Kostolac naknadno će se sastati konkursna komisija da raspodeli preostala sredstva na ostale korisnike. 

Veće Gradske opštine Kostolac može odlučiti da ne raspodeli nikome preostala sredstva ukoliko su ostali projekti već podržani, a rukovodeći se prema kvalitetu i potrebama projekata prijavljenih na konkurs.   

        X. REALIZACIJA PROJEKTA I PRAVDANjE UTROŠENIH SREDSTAVA

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Veću Gradske opštine Kostolac, dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok je 31.12.2019. godine, na obrascu koji se može naći na internet stranici Gradske opštine Kostolac: www.kostolac.org.rs

Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Gradske opštine Kostolac, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20 % ukupnog budžeta projekta. 

         XI. NAPOMENE

            Na sva prava i obaveze koja nisu navedena u ovom Konkursu, primenjuju se odgovarajuće odredbe navedenog Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći.

PREDSEDNIK VEĆA

GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

 Serdžo Krstanoski, prof.fizičke kulture


Tagovi

Povezani tekstovi