Konkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2019. godini

 K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2019. godini

 

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 30.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi  400.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

 

                                                                       PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:

izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

 

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva. 

Učesnik Konkursa ne može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun u momentu zaključenja ugovora nije u blokadi.

 

                                                        KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Opšti kriterijumi su:

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

 

Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;  identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2)   Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

 

Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).

Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi su:

 

Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti; razvoj poljoprivrede; ravnomerni regionalni razvoj; natalitet i povećanje svesti pojedinca o značaju rađanja; programi namenjeni deci i mladima; prevencija vršnjačkog nasilja; promocija sporta i zdravog načina života; unapređenje položaja i ravnopravnost ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa ( žena, starih, pripadnika LGBT populacije i drugih); borba protiv siromaštva; zaštita životne sredine; prevencija govora mržnje; rodna ravnopravnost; obrazovni program, multikulturalizam.

Pored navedenih tema učesnici Konkursa mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

 

                                                                           DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

Popunjen i potpisan prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:

Obrazac 1 sastoji se iz predloga projekta i budžeta projekta (potrebno je spojiti delove ovog obrasca).

Obrazac 1 preuzima se sa veb-sajta Ministarstva kulture i informisanja.

 

Sledeća dokumenata u jednom primerku:

 

fotokopija dozvole za emitovanje radio programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;

ugovor/izjava/saglasnost medija (ili više njih) koji je upisan u Registar medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);

izjava učesnika na Konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja (u slobodnoj formi).

 

                                                                  ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 14. aprila  do 10. maja 2019.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa

 

                                                        POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije, za svaki konkurs posebno.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

Pozivaju se medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože  svoje članstvo u komisiji.

Uz predlog za člana komisije dostavlja se i njegova biografija i kontakt.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati u roku od 20  dana od dana objavljivanja Konkursa na veb-sajtu Ministarstva kulture i informisanja u dnevnom listu „Politika“, Ministarstvu kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za učešće u radu komisije“.

 

                                                                NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2019. godini.

Obrazac  1  sa jasnim nazivom podnosioca projekta, slati i u elektronskoj formi, na adresu: [email protected]

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, biće odbačene.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon broj:  011/3398-671.           

 

                                                   OBJAVLjIVANjE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje o raspodeli sredstava  po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na veb-sajtu Ministarstva www.kultura.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Konkurs se objavljuje na veb-sajtu Ministarstva kulture i informisanja i u dnevnom listu „Politika“.

Tagovi

Povezani tekstovi