Konkurs Opštine Bečej za sufinansiranje medijskih projekata

KONKURS 

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2020. godini 

                                             I  NAMENA SREDSTAVA i IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Bečej; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Bečej za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2020. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Bečej za 2020. godinu („Službeni list opštine Bečej“ broj  23/2019) u iznosu od 8.250.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 3.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije može podneti zahtev  za sufinansiranje najviše do  80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na  radiju i internet portalima  sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti ( de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do  50% vrednosti projekta.

II PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Bečej;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Bečej.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.    Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
  • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
  • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
  • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.    Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
  • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.    Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
  • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4.    Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.
 1. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1.     da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

2.2.     dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Bečej;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina
  1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;
  2. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

IV ROKOVI

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“

Datum objavljivanja Konkursa u dnevnom listu  „Dnevnik“ biće objavljen na sajtu Opštine Bečej.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V  DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Bečej www.becej.rs
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 

 

VI         POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u Komisiji.

Uz predlog za članove  Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik” .

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Bečej, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština Bečej, ul. Trg oslobođenja broj 2 , 21200 Bečej sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bečej u 2020. godini”.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Bečej www.becej.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefone: 021/6811-843, 064/89-59-035, 064/89-59-077

 

                                                                                           PREDSEDNIK OPŠTINE

Dragan Tošić

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Bečej

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: II 031-2/2020 -2

Dana:06.01.2020. godine

B E Č E J

Tagovi

Povezani tekstovi