Konkurs Opštine Boljevac za sufinansiranje medijskih projekata

J A V N I  P O Z I V

 

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU   ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE BOLjEVAC  RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2020. GODINI

 

Predmet konkursa

 

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Boljevac u 2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs)  raspisuje se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja. Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koje se distribuiraju ili emituju na teritoriji opštine Boljevac i od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

Konkurs se raspisuje sa ciljem da mediji budu sredstvo informisanja, edukacije, dijaloga i participacije građana u ostvarivanju prioriteta definisanih strateškim dokumentima, kao i u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana opštine Boljevac:

 1. medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada opštine Boljevac;
 2. medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Boljevac;
 3. medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja koji afirmišu rad obrazovnih institucija opštine Boljevac;
 4. medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa opštine Boljevac;
 5. medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji opštine Boljevac;
 6. medijski dokumentarno – obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda – pravo na rad (programski sadržaji o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);
 7. specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja opštine Boljevac;
 8. specijalizovani medijski sadržaj edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;
 9. medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Boljevac;
 10. medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Boljevac;
 11. medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji opštine Boljevac;
 12. medijski sadržaji iz oblasti javnog zdravlja i zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija javnog zdravlja i zaštite prirodnih resursa opštine Boljevac);
 13. informativno – obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine Boljevac,
 14. medijski sadržaji značajni za razvoj turizma na teritoriji opštine Boljevac.

 

Iznos sredstava opredeljenih za konkurs

 

Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Boljevac  u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa  u 2020. godini, broj: 06-4/2020-II/3.1 od 22.01.2020. godine, i to:

– sredstva u iznosu od 2.375.000,00 dinara namenjena su za konkurs za sufinansiranje projekata  proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Najniži iznos sredstava za sufinansiranje iznosi 10.000,00 dinara, a najviši 1.150.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije može podneti zahtev  za sufinansiranje najviše do  80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na  radiju i internet portalima  sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti ( de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do  50% vrednosti projekta.

 

Pravo učešća na konkursu

 

Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija po Zakonu o javnom informisanju i medijima, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija po Zakonu o javnom informisanju i medijima.

Pravo učešća nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.

Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.

Izdavač više medija može konkurisati s jednim projektom za svaki od medija.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta, osim za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju koji može iznositi najviše do  50% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio,  internet medije i novinske agencije, dok za projekte proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju ne prelazi 50% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12.2020. godine.

 

Kriterijumi za ocenu projekta

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog ovih kriterijuma, posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:

– ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

– ostvarivanje namene konkursa;

– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

– stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 1. Kapaciteti sa stanovišta:

– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

– neophodnih resursa za realizaciju projekta;

– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

– preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovih kriterijuma posebno se ocenjuje:

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Boljevac;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti.

 

Prijava na konkurs

 

Prijava na konkurs podnosi se na obrascu “PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA“ koji je objavljen  u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016, 8/2017) i sadrži:

 1. Obrazac 1. Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja, u 4 (četiri) primerka
 2. Obrazac 1. Tabela 1. Tabela za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja, u 4 (četiri) primerka.

Uz prijavu  podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

 1. dokaz o registraciji – fotokopiju izvoda iz APR-a;
 2. rešenje o registraciji iz Registra medija  APR-a;
 3. dokaz o posedovanju frekvencije za elektronske medije (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije);
 4. Overenu izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima (stalno zaposlenih radnika i honorarnih saradnika, sa prikazanom obrazovnom strukturom);
 5. Overena izjava/saglasnost medija da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 6. Overena izjava da učesnik konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 7. Narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa opštinom Boljevac u prethodnim godinama,
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije,
 1. Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu za proizvodnju medijskih sadržaja

 

Konkurs se objavljuje na veb-sajtu Opštine Boljevac  i dnevnom listu  Politika.

Prijave se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, odnosno do 14.02.2020. godine.

Prijave na konkurs podnose se Komisiji za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja u štampanom obliku i na CD-u, predajom u Opštinskom uslužnom centru opštine Boljevac ili poštom, na adresu: Opština Boljevac, ul. Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za  sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Boljevac  u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u 2020. godini“ sa naznakom „Ne otvarati pre završetka konkursa“.

Komisija za dodelu sredstava zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i objašnjenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, Komisija neće razmatrati.

Kontakt osoba: Javorka Gojković, kontakt telefoni: 030 463-412, 463-413, e-mail adresa: kabinet@opstinaboljevac.rs

 

Odluka o izboru projekata

 

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima i čl. 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,  Odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Boljevac donosi Opštinsko veće Opštine Boljevac, a  na osnovu obrazloženog predloga  konkursne komisije od tri člana, najkasnije u roku od 45 dana od dana zaključenja konkursa.

Članove stručne konkursne komisije imenuje Predsednik opštine Boljevac i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju. Članovi Komisije imenuju se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Sastav Komisije objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Boljevac www.boljevac.org.rs

            Pozivamo  novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u  komisiji da dostave predlog za članove komisije i kratku biografiju. Rok za dostavljanje predloga za članove  komisije, je najkasnije 20 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 14.02.2020. godine.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine www.boljevac.org.rs   i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

U skladu sa odredbama člana 25. Zakona, Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem. Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja rešenja, opština Boljevac zaključuje ugovor o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja.

 

Obaveza izveštavanja o realizaciji projekta

 

U skladu sa odredbama ugovora o sufinansiranju projekta, druga ugovorna strana je obavezna da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku sredstava, na obrascu za izveštaj koji je objavljen uz Pravilnik  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016, 8/2017), najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

Uz narativni izveštaj dostavljaju se emitovani prilozi u elektronskom obliku, odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadražaja sa portala. Uz navedene priloge, ugovorna strana  je dužna da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima/objavljenim novinskim člancima/objavljenim tekstovima na sajtu  koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

 1. redni broj CD-a / isečka iz novina,
 2. naziv priloga / teksta,
 3. tema priloga / teksta,
 4. učesnici priloga,
 5. emisija u kojoj je prilog emitovan / rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

Na sve obaveze koje nisu propisane ovim Konkursom primenjuju se odredbe navedenog Zakona i Pravilnika.

 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BOLjEVAC

 

Broj: 06-4/2020-II/3.2

Boljevac, 22.01.2020. godine

 

                                                                                                                             PREDSEDNIK

                                                                                                                        OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                                      dr Nebojša Marjanović

Tagovi

Povezani tekstovi