Konkurs Opštine Kladovo za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjAJAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2019.GODINU

 Predmet konkursa i namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

 Predmet konkursa je sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz budžeta Opštine Kladovo, radi ostvarivanja javnog interesa u javnom informisanju, a koje se odnosi na:

–          istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Opštine Kladovo,

–          informisanje osoba sa invaliditetom  i drugih manjinskih grupa,

–          podršku prozvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih,  razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;

–          unapređivanje novinarskog i medijskog profesionalizma,

–          unapređivanje ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Kladovo radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja, u 2019. godini iznosi 5.000.000,00 (slovima: pet miliona) dinara, opredeljenih Odlukom o budžetu Opštine Kladovo za 2019. godinu („Sl. list Opštine Kladovo“, br. 15/2018) i Odlukom o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2019. godinu.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Opštine Kladovo u 2019. godini iznosi 50.000,00 (slovima: pedeset hiljada) dinara, a najveći iznos sredstava koji se odobrava po navedenom projektu iznosi 4.000.000,00 (slovima: četiri miliona) dinara.

 Pravo učešća na konkursu

 Pravo učešća na konkursu ima:

 –          izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, i

–          pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda, niti lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme podnela narativni i finansijski izveštaj, kao ni lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 Pod medijem se u smislu Zakona podrazumevaju dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio – program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, kao i samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), a koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa zakonom.

 Uslovi za učešće na konkursu

 Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.

Učesnik konkursa koji je izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu sa jednim projektom za svaki medij čiji je izdavač.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80 (slovima: osamdeset) % vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80 (slovima: osamdeset) % vrednosti projekta.

 Kriterijumi za ocenjivanje projekata

 Osnovni kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 –          mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podesna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

–          mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, u okviru koje se  posebno ocenjuje: da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda kao da li su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 Na osnovu navedenih kriterijuma posebno se ocenjuje:

 Značaj projekta sa stanovišta:

–          ostvarivanja javnog interesa građana opštine Kladovo u oblasti javnog informisanja;

–          ostvarivanje namene konkursa;

–          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

–          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 Kapaciteti sa stanovišta:

–          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta  neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 Prijava na konkurs

 Učesnik konkursa obavezan je da popuni obrasce:

 Prijavu za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i Budžet predloga projekta (Obrazac 1.),

  1. Izjavu o sufinansiranju projekta

koji se preuzimaju sa zvanične internet prezentacije Opštine Kladovo  www.kladovo.org.rs. i uz iste, priloži i sledeća dokumenta:

 –          Fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;

–          Fotokopiju rešenja o registraciji  medija u Registru medija;

–          Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u

–          Fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;

–          Ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).

 Navedena dokumentacija u štampanom obliku i na CD-u, dostavlja se Odseku za imovinsko-pravne poslove, pravnu pomoć i skupštinske poslove Opštinske uprave Kladovo, predajom na pisarnici Opštinske uprave Kladovo ili redovnom poštom, u 2 (slovima: dva) primerka, na adresu:

 Opština Kladovo

ul. Kralja Aleksandra, br. 35, 19320 Kladovo

 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Kladovo u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u 2019. godini – ne otvarati pre završetka konkursa “

 Konkursni materijal se ne vraća.

Neblagovremene i neuredne konkursne prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose do  25. aprila 2019.godine do 15:00 (slovima: petnaest) časova.

Proveru dokumentacije podnete na konkurs, poštovanje rokova i druge stručne poslove propisane Pravilnikom vršiće stručna služba Opštinske uprave Kladovo.

 Odluka o izboru projekata

 U skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015, i 12/2016-autentično tumačenje), i člana 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br.16/2016 i 8/2017), Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu obrazloženog predloga komisije, najkasnije u roku od 90 (slovima: devedeset) dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Kladovo www.kladovo.org.rs. i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Odluka se donosi u formi rešenja sa obrazloženjem. Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Nakon donošenja rešenja, Opština Kladovo sa učesnikom  konkursa kome su odobrena sredstva zaključuje ugovor o sufinansiranju projekta iz oblasti javnog informisanja.

Pored rešenja, na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Kladovo www.kladovo.org.rs. biće objavljene i informacije za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

 Ugovor o dodeli sredstava

 Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Ugovorom o dodeli sredstava će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

 Izveštaj o sprovedenim aktivnostima

 Učesnici konkursa kojima se odobre sredstva u obavezi su  da dostave narativni i finansijski izveštaj o sprovedenim  projektnim aktivnostima, što će se definisati ugovorom. Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta.

 Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

 U skladu sa članom 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br.16/2016 i 8/2017),  obaveštavaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija sa biografijom. Rok za dostavljanje predloga za članove komisije je 20 (slovima: dvadeset) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave za učešće u radu Komisije podnose se predajom na pisarnici Opštinske uprave Kladovo ili poštom, na adresu:

 Opština Kladovo

ul. Kralja Aleksandra, br. 35, 19320 Kladovo

 Komisija ima tri člana.

Članove komisije imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju. Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji.

Rešenje o imenovanju komisije objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Kladovo, www.kladovo.org.rs.

Kontakt osoba: Mihajlović Boban, kontakt telefon: 019/801-450, e-mail adresa: bobanmihajlovich@yahoo.com.

 Broj: 642-2/2019-II

U Kladovu, 09.04.2019.godine

 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KLADOVO

  PREDSEDNIK

 Saša Nikolić

Tagovi

Povezani tekstovi