Konkurs Opštine Lebane za sufinansiranje medijskih projekata

JAVNI KONKURS

 za sufinansiranje projekata za ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lebane u 2019. godini

 1.   PREDMET KONKURSA

 Predmet konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Lebane za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lebane u 2019. godini (u daljem tekstu: Konkurs). Raspisuje se za sufinansiranje projekta za proizvodnju medijskih sadržaja radi podizanja kvaliteta informisanja građana koji žive na teritoriji opštine Lebane i ostvarivanje drugog javnog interesa u oblasti javnog informisanja u skladu sa članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Cilj je podizanje kvaliteta informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana opštine Lebane, o radu organa lokalne samouprave u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva, zaštite dece i mladih, obrazovanja, nauke, sporta, kulture, turizma, privrede, zapošljavanja i samozapošljavanja, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, odnosno radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina.

 Raspisuje se jedan javni poziv za 2019. godinu i pri tome se vodi računa o strateškim opredeljenjima lokalne samouprave, odnosno opštine Lebane u oblasti javnog informisanja.

 Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12. 2019.godine.

 2.   NAMENA I VISINA SREDSTAVA

 Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koji se distribuiraju ili emituju na teritoriji opštine Lebane, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u registar medija.

 Sredstva za sufinansiranje projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Lebane za 2019. godinu za projekte proizvodnje medijskih sadržaja i iznose 2.000.000,00 dinara.

 Odobrena sredstva se isplaćuju u godini za koju je konkurs raspisan. Maksimalan iznos koji se može dodeliti po jednom projektu je 80% vrednosti projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom. Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje samo još jednom u toj godini sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva, uz sredstva koja je već dobio, ne prelaze 80% vrednosti projekta.

 Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 500.000,00 dinara.

 Sredstva koja se raspodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa, raspodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći.

 Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

 Javni poziv će se objaviti u nedeljniku „Nova Naša reč“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Lebane na adresi : www.lebane.org.rs i biće dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa.

 3.   PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 Pravo učešća na konkursu ima:

 – izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

 –   pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija;

 Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 Na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom.

 Izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.

 Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski koristila.

 4.   KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs

 su:

 1)         mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

 2)      mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

 Značaj projekta sa stanovišta:

–          Ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

–          Ostvarivanje namene konkursa;

–          Usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

–          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

–          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

  1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

–          Usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

–          Stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

–          Merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

–          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

–          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

  1. Kapaciteti sa stanovišta:

–          Stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

–          Neophodnih resursa za realizaciju projekta;

–          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

  1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

–          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

–          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Dodatni kriterijumi su:

1.  Kadrovski potencijal i tehnička opremljenost;

2.  Iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja definisanih Konkursom;

  1. Zastupljenost medijskih sadržaja definisanih Konkursom u predloženom projektu (dužina radio i tv programa, broj stranica sa tekstovima u novinama i na internet portalima i sl.)

     Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1. Aktuelnost teme ( evropske integracije zaštita životne sredine, problem nataliteta, govor mržnje…)

2. Mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa (mladi, žene, stari, pripadnici LGBT, osobe sa invaliditetom…)

3. Mera u kojoj projekat doprinosi medijskog pismenosti. 

5.   ROKOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

 Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu „Nova Naša reč“ i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lebane, na adresi: www.lebane.org.rs.

Proveru podnete dokumentacije i ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši stručna služba Načelnika opštinske uprave opštine Lebane.

Učesnik konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

Projekat učesnika konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, neće se uzeti u razmatranje.

Neblagovremene prijave kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u konkursu osim obrasca za prijavu, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

Stručna služba načelnika opštinske uprave opštine Lebane sačinjava zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na Konkursu za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima Komisije.

6.   ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA

Odluku o raspodeli sredstava, na osnovu obrazloženog predloga Komisije, donosi načelnik opštinske uprave opštine Lebane, u formi Rešenja, a na koje saglasnost daje Opštinsko veće opštine Lebane.

Predlog komisije o raspodeli sredstava iz stava 1. ovog člana, potpisuje se od strane svakog člana komisije.

Ukoliko rukovodilac organa koji je raspisao konkurs uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Pravilnik) i uslova utvrđenih ovim Konkursom, ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatražiće pismenim putem od Komisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku.

Odluka iz stava 1. donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Organ koji je raspisao konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na veb-sajtu opštine Lebne.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Organ koji je raspisao konkurs, na veb-sajtu opštine Lebane, pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, objavljuje i predlog komisije o raspodeli sredstava, kratak opis projekata kojima su odobrena sredstva, kao i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava, a nakon dobijene saglasnosti Opštinskog veća, zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

Stručna služba Načelnika opštinske uprave, učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.

Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan i overen ugovor Načelniku opštinske uprave.

Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Ugovor, između ostalog, sadrži i:

1)    specifikaciju odobrenih troškova;

2)    dinamiku realizacije projekta;

3)    rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja;

4)   obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat uz obavezan tekst: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.”

5)   obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.

Organ koji je raspisao konkurs daje nalog za isplatu dodeljenih sredstava odeljenju za finansije koja isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Zaključeni ugovor je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

Korisnik sredstava je dužan da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava (obrazac 2, na propisanom obrascu koji se nalazi na sajtu opštine Lebane, uz obrasce za prijavu, stručnoj službi Načelnika opštinske uprave, kao i sveobuhvatni narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava (obrazac 2), i to najkasnije u roku od 15 dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

Uz narativni izveštaj dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku, odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala.

Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, emisijama, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu- koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije: naziv priloga/teksta; temu priloga/teksta; učesnike priloga; emisije u kojima je prilog emitovan/rubrike u novini u kojoj je tekst objavljen.

7.   DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

–  popunjen i overen prijavni obrazac 1 u četiri primerka

–  popunjen budžet projekta

–  popunjen predlog projekta

Obrasci se preuzimaju na sajtu opštine Lebane, na adresi www.lebane.org.rs

Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

–    Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

–     Rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;

–    Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

–    Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica, odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskog sadržaja);

–       Dokaz o redovnom izmirivanju obaveza prema Republici Srbiji- izvod iz pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave za učešće na konkursu;

–  Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenim obavezama po osnovu poreza

i   doprinosa za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave za učešće na Konkursu (ovaj dokaz važi za preduzetnike koji se po osnovu poreza i doprinosa duže rešenjem Poreske uprave RS);

–   Dokaz o redovnom izmirivanju lokalnih izvornih prihoda prema jedinici lokalne samouprave – uverenje lokalne poreske administracije sa navedenim izmirenim obavezama zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja prijave za učešće na konkursu;

–   Potpisanu izjavu odgovornog lica o broju stalno zaposlenih radnika i honorarnih saradnika (sa prikazanom obrazovnom strukturom);

–  Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.)

Prijave na konkurs slati poštom ili predati na opštinskoj pisarnici, u zatvorenoj koverti, na adresu: opština Lebane ulica Cara Dušana 116, 16230 Lebane, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Navedenu dokumentaciju dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi-na kompakt disku (CD ili DVD).

8.   POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, kao i medijski stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije sa biografijom.

Novinarska i medijska udruženja, kao predlagači članova Komisije, moraju biti registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

Uz predlog za članove Komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Predlozi za članove Komisije dostavljaju se pisanim putem na adresu: opština Lebane, ul. Cara Dušana 116 16.230 Lebane uz naznaku: Predlog za člana/članove Komisije za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Lebane u 2019. godini, ili predajom na pisarnici opštinske uprave opštine Lebane.

Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Komisija ima tri člana.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji.

Na osnovu prispelih predloga novinarskih i medijskih udruženja za članove komisije, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs bira dva člana komisije.

Ukoliko predlozi za članove komisije ne budu dostavljeni u propisanom roku, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove komisije iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika.

Odluka o imenovanju komisija donosi se u formi rešenja i objavljuje se na veb-sajtu opštine Lebane.

Rešenjem o imenovanju članova komisije utvrđuju se njihova prava i obaveze.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije. Predsednik komisije koordinira rad komisije i vodi sednice. Stručna služba organa čiji je rukovodilac raspisao konkurs određuje lice koje će obavljati posao sekretara komisije koji nije član komisije.

Svaki član komisije, nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, daje pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju.

Ocenjivanje projekta vrši svaki član komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.

Članovi komisije, na zahtev, dobijaju na uvid projekte koji se nisu razmatrali iz razloga propisanih čl. 11. st. 2–4 Pravilnika.

O radu komisije vodi se zapisnik.

Komisija je obavezna da za svaki projekat koji se razmatra sačini obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

Stručna služba organa koji raspisuje Konkurs radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, pribavlja mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine na prijavljene projekte.

Mišljenje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, pristiglo u traženom roku, dostavlja se, uz projekte, članovima komisije.

Članovi komisije su obavezni da, uz puno uvažavanje, razmotre mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.

9.   OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu opštine Lebane, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Lebane, na adresi: www.lebane.org.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća. Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 12 do 14 časova na telefon 016/843-083.

01 Broj 400-955

U Lebanu, 22.05.2019. godine

NAČELNIK 

                                                                                                                 Tanja Bogdanović 


Tagovi

Povezani tekstovi