Konkurs Opštine Temerin za sufinansiranje medijskih projekata

KONKURS 

za sufinansniranje projekata proizvodnje medijskih

 sadržaja iz oblasti javnog informisanja

  na teritoriji opštine Temerin u 2020. godini

 

 

 

 I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

 

Ovaj konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji se emituju ili distribuiraju na teritoriji opštine Temerin (uključujući i internet stranice upisane u registar medija).

 

Odlukom o budžetu opštine Temerin za 2020. godinu (,,Službeni list opštine Temerin”, broj: 23/2019) opredeljena su sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u iznosu od 4.950.000,00 dinara.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 2.000.000,00 dinara.

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima sredstva će se dodeljivati u skladu  sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (,,Službeni glasnik RS”, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. 

 

Namena konkursa je: ostvarivanje javnog interesa građana opštine Temerin u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, uključujući i internet stranice, na jezicima nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine Temerin, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana; zaštita i razvoj ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države; podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom; slobodan razvoj ličnosti i zaštita dece i mladih, razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoj obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoj nauke, sporta, fizičke kulture; zaštita životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Temerin za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života.

 

 

II  PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, a koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Temerin;

 

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji su u prethodnom periodu dobili sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik konkursa može konkuristi samo sa jednim projektom.

Izdavač  više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

 

 

 

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKTA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

 

Na osnovu ovog kriterijuma  posebno se ocenjuje:

 

1.1. Značaj projekta sa stanovišta:

– ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

– ostvarivanje namene konkursa;

– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

–  identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

– stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

– neophodnih resursa za realizaciju projekta;

– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

– preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2) Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

           Na osnovu ovog kriterijuma  posebno se ocenjuje:

 

 1. 1.    da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 2. 2.    dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za  ocenjivanje projekata su:

 

 1. 1.    da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Temerin;
 2. 2.    značaj projekta za unapređenje prava na informisanje na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i jezičkog i kulturnog identiteta građana opštine Temerin, pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina;
 3. 3.    aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. 4.    iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja;
 5. 5.    zastupljenost medijskih sadržaja definisanih konkursom u predloženom projektu (broj stranica sa tekstovima u novinama i na internet portalima);
 6. 6.    mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, osoba sa invaliditetom, itd.;
 7. 7.    učešće finansijskih sredstava budžeta opštine u planiranom budžetu projekta;

 

 

IV  OPŠTE INFORMACIJE I ROKOVI

 

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu opštine Temerin”, na zvaničnoj internet stranici opštine: www.temerin.rs  u rubrici konkursi i oglasi i u nedeljnom listu „Naše novine” i  „Temerini Újság”.

 

Prijave se podnose na propisanom Obrascu (Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i Obrazac 1- Budžet projekta).

 

Konkurs i Obrazac dostupni su na internet stranici opštine: www.temerin.rs u rubrici konkursi i oglasi, za sve vreme trajanja konkursa.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Prijave se podnose lično, predajom na pisarnici Opštinske uprave u zgradi Opštine Temerin ili putem pošte na adresu:

 

                        Opština Temerin

                        Novosadska 326

                        21235 Temerin

 

sa naznakom: Opštinska uprava Temerin 

 

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN U 2020. GODINI

 

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Konkurs je otvoren  od  23.01.2020. godine  do 11.02.2020. godine.

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi konkursna komisija koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici opštine Temerin www.temerin.rs  i dostavljena svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Opštinskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji/emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

 

 

V  DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka.

Prijavni Obrazac se preuzima sa internet stranice opštine: www.temerin.rs – rubrika konkursi i oglasi – Obrazac 1 (Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja  i Obrazac 1-  Budžet projekta).

 

 

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 1. 1.    Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. 2.    Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 3. 3.    Potvrda Narodne Banke Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 4. 4.    Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 5. 5.    Ugovor ili overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programsi sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo  za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 6. 6.    Potvrda o poreskom identifikacionom broju- PIB-u;
 7. 7.    Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti ( de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fisklanoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 8. 8.    Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju.

 

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi opštine Temerin, adresa: Novosadska 326, 21235 Temerin.

Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke  biografije.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Predloge  za članove komisije dostaviti najkasnije u roku od 20 dana od dana  objavljivanja konkursa na internet stranici opštine: www.temerin.rs.

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA TEMERIN 

OPŠTINSKO VEĆE                                                                     PREDSEDNIK OPŠTINE 

BROJ:06-1/20-9-2-01                                                                                ĐURO ŽIGA  s.r. 

DANA:17.01.2020. GODINE                                                       

T E M E R I N

Tagovi

Povezani tekstovi