Konkurs Opštine Ub za sufinansiranje medijskih projekata

Opštinsko veće opštine Ub, 31.01.2019. godine objavljuje Javni poziv za učešće na konkursu sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub

 

1. Opština Ub objavljuje javni poziv za učešće na konkursu za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub, u daljem tekstu konkurs.

 

2. Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

 

Sufinasiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji

doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Ub o temama od značaja za lokalnu zajednicu,  podižu kvalitet informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnike nacionalnih manjina.

 

Sufinasiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja.

 

3. Iznos sredstava koja su opredeljena za sufinasiranje

 

Vreme koje je predmet sufinansiranja: 12 meseci – za period od 1. februara 2019. godine do 1. februara 2020. godine.

 

Iznos sredstava raspoređenih za projektno sufinansiranje: 3.000.000 dinara, od čega 2.935.000 za konkurs kojim se sufinasiraju projekti proizvodnje medijskih sadržaja;

 

98,81 % od opredeljenih sredstava; 35.000 za projekte organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i projektima unapređenja profesionalnih i etičkih stanrda u oblasti javnog informisanja; 1,19 % od opredeljenih sredstava i 65.000 za pojedinačna davanja; za projekte (tačka 1.1.) koji nisu bili planirani u vreme raspisivanja konkursa (vanredne okolnosti, hitne realizacije i drugo).

 

Najmanji iznos sredstava: 30.000,00 din, a najveći iznos sredstava je 1.500.000,00 din.

4. Subjekti koji imaju pravo učešća na ovom konkursu

 

4.1.

 

Na konkursu može učestvovati (u daljem tekstu: učesnik konkursa):

 

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) opština Ub ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila.

 

4.2.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

 

4.3.

 

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

 

Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

 

4.4.

 

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

 

4.5.

 

Učesnik konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

 

5. Kriterijumi za ocenu projekta na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

 

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

 

– ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

– ostvarivanje namene konkursa;

– usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 

– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

– stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

– merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

– razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

– stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

3. Kapaciteti sa stanovišta:

 

– stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

– neophodnih resursa za realizaciju projekta;

– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 

– preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

 

– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

 

1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

6. Rokove u kojima se sprovodi konkurs

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u novinama “ Srpski telegraf “ od 31.01.2019. godine.

 

Na dan objavljivanja konkursa u navinama iz stava 1. isti se ima objaviti i na veb-sajtu/Facebook stranici opštine Ub.

 

Odluka o raspodeli sredstava, u obliku rešenja, donosi se u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

 

Korisnik sredstava odobrenih po ovom konkursu, dužan je do 15. januara 2020. godine da dostavi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih po ovom javnom pozivu, na propisanom obrascu – Obrascu 2 koji se može preuzeti slanjem zahteva na stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.

 

7. Dokumentacija

 

Prijava se podnosi, u dva primerka, na propisanom obrascu – Obrascu 1, koji se može preuzeti slanjem zahteva na stefan.teodosic@opstinaub.org.rs.

 

Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

 

2. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

 

3. dozvola za emitovanje radio i/ili televizijskog programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 

4. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

 

5. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina i slično)

 

6. Učesnik konkursa u obavezi je da priloži i overenu izjavu da učesniku konkursa nije izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda; odnosno overenu izjavu da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

8. Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

 

Opštinsko veće poziv za učešće na konkursu novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisija. Uz predlog za člana komisje dostaviti i biografiju kandidata. Predloge dostaviti do zaključenja konkursa.

 

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

 

Predloge dostaviti do zaključenja konkursa, i to na adresu:

 

Opština Ub

Opštinsko veće

14210 Ub, Ulica Vojvode Mišića 20b

sa naznakom:

 

Za Konkursnu komisiju na konkursu za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.

 

9. Opšte informacije

 

Konkurs se objavljuju i na Facebook stranici opštine Ub.

Rešenje o sufinasiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Ub i dostavljeno istovremeno i svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Prijave stigle van propisnog roka ili na obrascu koji nije propisan neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu:

Opština Ub

Opštinsko veće

14210 Ub, Ulica Vojvode Mišića 20b

sa naznakom:

 

Za konkurs za sufinasiranje, u trajanju od 12 meseci, projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ub.

Tagovi

Povezani tekstovi