Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2020. godini

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA OSETLjIVIH GRUPA U 2020. GODINI 

 

Konkurs je namenjen medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi načinkoji omogućava  da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju 

 

I

 

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi:                        

            2.500.000,00 dinara.

Ekonomska klasifikacija

Iznos novčanih sredstava

4819

2.500.000,00

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi   1.250.000,00 dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju nevladinim i drugim neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koje se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i Internet stranice upisane u registar medija, i koje objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

1.2. Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

 

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

 

 • značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa; zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
 • uticaj  i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
 • kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih  resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
 • budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2)   Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

 

 • da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 • dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

1.3.1. Prednosni kriterijumi:  višegodišnje iskustvo u proizvodnji medijskih sadržaja na znakovnom jeziku i Brajevom pismu, odnosno u produkciji medijskih sadržaja na raznim medijskim platformama koje su namenjene osetljivim grupama, veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

 

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju nevladine i druge neprofitne organizacije, koji su izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije“ i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine“ i izdavači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
 • Popunjen predlog projekta
 • Popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta: 

 • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u  odgovarajućem registru;
 • fotokopiju rešenja o registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
 • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
 • ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa).
 • potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti  projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

 • da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica učesnika na konkursu;
 • da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta;
 • da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat. 

                                             II

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III 

Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u  2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

 

 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zjaednicamaBulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa. 

 

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 18. februara  2020. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

IV  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predloge, udruženja prilažu i dokaz o registraciji u Registru udruženja. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Pokrajinskom sekretarijatu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 6. februara 2020. godine.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Komisija će biti sastavljena od tri člana.

 

 

                                           V

 

Konkursna komisija, koju rešenjem imenuje pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, razmatra podnete prijave po konkursu i donosi predlog za raspodelu sredstava.

 

                                           

                                                   VI

 

O dodeli sredstava, na predlog  Konkursne komisije, odlučuje pokrajinski  sekretar   rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, pokrajinski sekretar može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

 

    VII 

 

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno traje kraće ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

                                          

                                                   VIII

 

Pokrajinski sekretarijat i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

 

 

     IX

 

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Ukoliko se korisniku sredstava ne isplate sredstva iz navedenog razloga  ili iz nekog drugog razloga, uključujući i odustanak korisnika da zaključi ugovor ili nakon zaključenja ugovora, uz pismeno obaveštenje Pokrajinskom sekretarijatu o razlozima odustanka, ta sredstva mogu da budu raspoređena na druge korisnike.

Pokrajinski sekretar može odlučiti da ne rasporedi nikome preostala sredstva ukoliko su ostali projekti već podržani, a rukovodeći se prema kvalitetu i potrebama projekata prijavljenih na konkurs.

                                           

                                              X

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, kao i materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok za realizaciju je 31.12.2020. godine. Izveštaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama: www.kultura.vojvodina.gov.rs.  

Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Pokrajinskog sekretarijata, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20% ukupnog budžeta projekta. 

 

 

                                                                 POKRAJINSKI SEKRETAR

 

                                                                   Dragana Milošević, s.r. 

Tagovi

Povezani tekstovi