Kr­plje­nje lo­šeg za­ko­na

Naj­ve­ću pa­žnju pri­vu­kla je iz­me­na u za­ko­nu ko­ja Sa­ve­tu RRA da­je mo­guć­nost da od­mah po do­no­še­nju od­lu­ke mo­že da ob­u­sta­vi i pre­ki­ne rad ne­kog me­di­ja. U prak­si me­di­ji bi mo­gli da se ga­se iz po­li­tič­kih in­te­re­sa vla­sti.
Mi­ni­star za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje Sr­bi­je, Dra­gan Ko­ja­di­no­vić ka­že za „No­vo­sti“ da bi tre­ba­lo na­pra­vi­ti pot­pu­no nov za­kon o ra­di­o­di­fu­zi­ji, jer za to već po­sto­je ini­ci­ja­ti­ve stru­kov­nih udru­že­nja. Či­nje­ni­ca je da su pret­hod­na za­kon­ska re­še­nja manj­ka­va, is­ti­če naš sa­go­vor­nik, jer tre­ba ima­ti u vi­du da su ih pi­sa­li lju­di ko­ji ima­ju do­sta te­o­rij­skog zna­nja, ali se ne mo­gu po­hva­li­ti prak­tič­nim ra­dom u me­di­ji­ma.
– Mi­slim da u pra­vlje­nje za­ko­na mo­ra­mo da uklju­či­mo struč­nja­ke ra­znih pro­fi­la. Ne tre­ba se sa­da ba­vi­ti kr­plje­njem onog što ne mo­že­mo da za­kr­pi­mo, jer upra­vo zbog to­ga nam se i de­ša­va­ju ova­kve stva­ri. Tre­ba do­ći do pra­vih re­še­nja i ni­je pro­blem u tom smi­slu na­pra­vi­ti i ko­rak una­zad, ako će on za iz­ve­sno vre­me zna­či­ti dva ko­ra­ka na­pred. To ni­je ni­ka­kva sra­mo­ta – ka­že mi­ni­star Ko­ja­di­no­vić. – Be­smi­sle­na su pre­pu­ca­va­nja i pod­me­ta­nja u me­di­ji­ma da su ovi ili oni advo­ka­ti ra­znih te­le­vi­zi­ja. Naj­bo­lje je smi­ri­ti stra­sti i do­ne­ti pra­vi za­kon. Me­di­ji su te­melj sva­kog de­mo­krat­skog dru­štva i za­to im se tre­ba ozbilj­no po­sve­ti­ti.
Vu­ko­sav To­ma­še­vić (DSS), član Od­bo­ra za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje i je­dan od pred­la­ga­ča ospo­re­nih iz­me­na i do­pu­na Za­ko­na o ra­di­o­di­fu­zi­ji ka­že za „No­vo­sti“ da je pred­sed­nik Re­pu­bli­ke is­ko­ri­stio svo­je ustav­no pra­vo da ne pot­pi­še ukaz i tu ne­ma ni­šta spor­no.

– Sa­da će po­no­vo do­ći do blo­ka­de spro­vo­đe­nja od­lu­ka ko­je je do­neo Sa­vet RRA. Sum­njam da će sa­da bi­lo ko od emi­te­ra ko­ji ni­su do­bi­li do­zvo­lu, a či­ni mi se da ih sa­mo u Be­o­gra­du ima 71, do­bro­volj­no da uga­si pro­gram, a po­što ne­ma iz­me­na za­ko­na sa­da ne­ma ni me­ha­ni­za­ma za spro­vo­đe­nje od­lu­ka Sa­ve­ta. Da­kle, ovo ne mo­že da do­pri­ne­se sre­đi­va­nju ha­o­sa u etru, mo­že sa­mo da ga po­ve­ća.

J.Z.S-J.O.

Tagovi

Povezani tekstovi