London i Esen hoće „Novosti“

Beograd-Kao iz­da­vač sa ve­li­kim ugle­dom i is­ku­stvom ula­ga­nja u ze­mlja­ma ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, za­in­te­re­so­va­ni smo za uče­šće u pro­ce­su pri­va­ti­za­ci­je Kom­pa­ni­je „No­vo­sti“ – sa­op­šti­la je ju­če ne­mač­ka me­dij­ska gru­pa VAC. In­te­res za ku­po­vi­nu na­še kom­pa­ni­je iz­ra­zi­la je i me­dij­ska ku­ća „Nor­tklif“, vla­snik bri­tan­skog „Dej­li mej­la“, či­ji je dnev­ni ti­raž 2,4 mi­li­o­na pri­me­ra­ka.
U sa­op­šte­nju VAC-a pi­še da je ova me­dij­ska ku­ća iz Ese­na pod­ne­la po­nu­du za pre­u­zi­ma­nje ve­ćin­skog pa­ke­ta ak­ci­ja Kom­pa­ni­je „No­vo­sti“ na osno­vu Za­ko­na o tr­ži­štu har­ti­ja od v red­no­sti i osta­lih pra­vi­la za za­ko­ni­to spro­vo­đe­nje pri­va­ti­za­ci­je, još pre go­di­nu da­na.
– Sve je pot­kre­plje­no ban­kar­skom ga­ran­ci­jom, ko­ju je kod Ko­mi­si­je za har­ti­je od vred­no­sti de­po­no­vao član Cen­tral­nog re­gi­stra har­ti­ja od vred­no­sti, što pod­ra­zu­me­va da će svi ak­ci­o­na­ri ko­ji iz­ra­ze že­lju da nam pro­da­ju ak­ci­je bi­ti u pot­pu­no­sti is­pla­će­ni – na­vo­di se u tek­stu ko­ji je pot­pi­sao dr Sr­đan Ke­rim, pred­stav­nik VAC-a za ju­gi­stoč­ni Bal­kan.
Ne­mač­ka me­dij­ska gru­pa upo­zo­ra­va u sa­op­šte­nju da „li­ci­ti­ra­nje ce­nom ak­ci­ja van ber­ze ga­si prin­ci­pe fer tr­ži­šne utak­mi­ce“, na­po­mi­nju­ći „da smo ovih da­na sve­do­ci po­ja­va ko­je su, na­vod­no, mo­ti­vi­sa­ne za­šti­tom in­te­re­sa ma­lih ak­ci­o­na­ra, a u su­šti­ni zna­če, ne sa­mo ozbilj­no re­me­će­nje po­stup­ka pri­va­ti­za­ci­je, već i stva­ra­nje uslo­va za ne­jed­na­ko vred­no­va­nje ak­ci­ja“.
U tek­stu da­lje pi­še da će VAC ape­lo­va­ti na nad­le­žne da en do­zvo­le da se neo­d­go­vor­nim po­stup­ci­ma do­ve­de u pi­ta­nje za­ko­ni­tost pri­va­ti­za­ci­je Kom­pa­ni­je „No­vo­sti“, uz opa­sku da bi re­me­će­nje ovog pro­ce­sa bi­lo „ru­še­nje po­li­ti­ke otva­ra­nja pre­ma in­ve­sti­to­ri­ma i da će tra­ži­ti za­šti­tu evrop­skih in­sti­tu­ci­ja“. U ne­mač­koj me­dij­skoj ku­ći tvr­de da su sprem­ni da se tak­mi­če sa svim dru­gim po­nu­đa­či­ma i da će ak­ci­o­na­ri­ma Kom­pa­ni­je „No­vo­sti“ po­nu­di­ti ce­nu ko­ja će od­go­va­ra­ti nji­ho­vim po­slov­nim in­te­re­si­ma, kao i ade­kva­tan so­ci­jal­ni i in­ve­sti­ci­o­ni pro­gram.
Bri­tan­ska kom­pa­ni­ja „Nor­tklif“ upo­zo­ra­va „da je ne­ja­sno na osno­vu če­ga pri­vat­ni in­ve­sti­tor po­ku­ša­va da ku­pi ak­ci­je“. Oni su, tvr­de, sprem­ni da ak­ci­o­na­ri­ma po­nu­de po­šte­nu ce­nu za ak­ci­je u go­to­vi­ni uz od­go­va­ra­ju­ći in­ve­sti­ci­o­ni i so­ci­jal­ni pro­gram, obez­be­đu­ju­ći na­sta­vak ne­za­vi­sne ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke i po­dr­šku kao stra­te­ški part­ner.
– Raz­u­me­mo da pi­ta­nje vla­sni­štva nad dr­žav­nim ude­lom osta­je pi­ta­nje od­lu­ke nad­le­žnog su­da. Po­što se re­ši ovaj pro­blem, on­da će bi­ti mo­gu­će da­ti po­nu­du pu­tem jav­ne po­nu­de za pre­u­zi­ma­nje ili ku­po­vi­nom pre­ko ten­de­ra u or­ga­ni­za­ci­ji dr­ža­ve, za­jed­no sa ak­ci­o­na­ri­ma. Ve­ru­je­mo da će­mo uče­stvo­va­ti u bi­lo ko­jem od ovih pro­ce­sa ko­ji iza­be­ru ak­ci­o­na­ri, kao naj­a­de­kvat­ni­ji na­čin da se po­stig­ne po­šte­na vred­nost ak­ci­ja – pi­še na kra­ju pi­sma kom­pa­ni­je „Nor­tklif“.

Obe me­dij­ske ku­će ogla­si­le su se po­što je ko­šar­kaš Vla­de Di­vac ovih da­na is­ka­zao in­te­res da ot­ku­pi ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja na­še Kom­pa­ni­je. On o to­me uve­li­ko pre­go­va­ra sa pred­stav­ni­ci­ma Aso­ci­ja­ci­je ma­lih ak­ci­o­na­ra „No­vo­sti“ i ot­ku­plju­je ak­ci­je, uz pred­u­go­vo­re i ugo­vo­re, po ce­ni od 2.500 evra. Vla­da Sr­bi­je ne­dav­no je sa­op­šti­la da se ove tran­sak­ci­je mo­gu oba­vlja­ti sa­mo u okvi­ru za­ko­nom pred­vi­đe­ne pro­ce­du­re i po­sle re­ša­va­nja spo­r­nih imo­vin­skih od­no­sa iz­me­đu dr­ža­ve i ak­ci­o­na­ra.

Tagovi

Povezani tekstovi