Na RTS ceo Mundijal?

Dileme oko pre­no­sa Mun­di­ja­la vi­še ne­ma: RTS će pre­no­si­ti sve utak­mi­ce sa Svet­skog fud­bal­skog pr­ven­stva.
„Ope­ra­ci­ja Mun­di­jal“ okon­ča­na je u utorak, ka­da su pred­stav­ni­ci jav­nog ser­vi­sa pot­pi­sa­li ugo­vor sa lju­di­ma iz mar­ke­tin­ške agen­ci­je „Daj­rekt me­di­ja“. RTS je ta­ko po­stao eks­klu­ziv­ni vla­snik pra­va pre­no­sa za sve 64 utak­mi­ce ko­je će se igra­ti na Svet­skom pr­ven­stvu, ko­je tra­je od 9. ju­na do 9. ju­la.
„Daj­rekt me­di­ja“ po­nu­di­la je svim te­le­vi­zi­ja­ma sa na­ci­o­nal­nom po­kri­ve­no­šću mo­guć­nost ot­ku­pa pra­va pre­no­sa naj­ve­ćeg fud­bal­skog tak­mi­če­nja u sve­tu. Pred­nost je, ka­ko je bi­lo i na­ja­vlje­no, da­ta ku­ći ko­ja je po­nu­di­la naj­bo­lje ka­drov­ske, teh­nič­ke i pro­gram­ske uslo­ve. Iako je u naj­u­žoj kon­ku­ren­ci­ji bio i TV Pink, na­ci­o­nal­na te­le­vi­zi­ja, ipak, uz osta­lo, ima i ve­li­ko is­ku­stvo u pre­no­še­nju ve­li­kih svet­skih sport­skih tak­mi­če­nja.

Ina­če, ko­li­ko je te­žak ovaj ugo­vor sa RTS i ka­ko je za­tvo­re­na ce­la fi­nan­sij­ska kon­struk­ci­ja, za sa­da se ne zna.
Lju­bi­te­lji fud­ba­la bi­li su za­bri­nu­ti, ka­da je ne­dav­no RTV BK Te­le­kom, ko­ja je pr­va, pre vi­še od go­di­nu da­na, sklo­pi­la eks­klu­ziv­ni ugo­vor o pre­no­si­ma, osta­la bez na­ci­o­nal­ne TV do­zvo­le. Mar­ke­tin­ška pra­va za Svet­sko fud­bal­sko pr­ven­stvo ku­pi­la je „Daj­rekt me­di­ja“ i na BK TV uve­li­ko su se vr­te­le i re­kla­me i spon­zor­ske emi­si­je za Mun­di­jal.
Ru­ko­vod­stvo te te­le­vi­zi­je na­da­lo se, ka­ko se ne­zva­nič­no mo­glo ču­ti, da će upr­kos to­me što su osta­li bez fre­kven­ci­je, us­pe­ti bar da is­pra­te Svet­sko pr­ven­stvo, pre ne­go što im se uga­si sig­nal. Me­đu­tim, ka­da je ne­dav­no Ka­ri­će­va te­le­vi­zi­ja uga­še­na na me­sec da­na, po­sta­lo je ja­sno da će ne­ko dru­gi pre­u­ze­ti pra­va pre­no­sa.oko pre­no­sa Mun­di­ja­la vi­še ne­ma: RTS će pre­no­si­ti sve utak­mi­ce sa Svet­skog fud­bal­skog pr­ven­stva.
„Ope­ra­ci­ja Mun­di­jal“ okon­ča­na je u utorak, ka­da su pred­stav­ni­ci jav­nog ser­vi­sa pot­pi­sa­li ugo­vor sa lju­di­ma iz mar­ke­tin­ške agen­ci­je „Daj­rekt me­di­ja“. RTS je ta­ko po­stao eks­klu­ziv­ni vla­snik pra­va pre­no­sa za sve 64 utak­mi­ce ko­je će se igra­ti na Svet­skom pr­ven­stvu, ko­je tra­je od 9. ju­na do 9. ju­la.
„Daj­rekt me­di­ja“ po­nu­di­la je svim te­le­vi­zi­ja­ma sa na­ci­o­nal­nom po­kri­ve­no­šću mo­guć­nost ot­ku­pa pra­va pre­no­sa naj­ve­ćeg fud­bal­skog tak­mi­če­nja u sve­tu. Pred­nost je, ka­ko je bi­lo i na­ja­vlje­no, da­ta ku­ći ko­ja je po­nu­di­la naj­bo­lje ka­drov­ske, teh­nič­ke i pro­gram­ske uslo­ve. Iako je u naj­u­žoj kon­ku­ren­ci­ji bio i TV Pink, na­ci­o­nal­na te­le­vi­zi­ja, ipak, uz osta­lo, ima i ve­li­ko is­ku­stvo u pre­no­še­nju ve­li­kih svet­skih sport­skih tak­mi­če­nja.
Ina­če, ko­li­ko je te­žak ovaj ugo­vor sa RTS i ka­ko je za­tvo­re­na ce­la fi­nan­sij­ska kon­struk­ci­ja, za sa­da se ne zna.
Lju­bi­te­lji fud­ba­la bi­li su za­bri­nu­ti, ka­da je ne­dav­no RTV BK Te­le­kom, ko­ja je pr­va, pre vi­še od go­di­nu da­na, sklo­pi­la eks­klu­ziv­ni ugo­vor o pre­no­si­ma, osta­la bez na­ci­o­nal­ne TV do­zvo­le. Mar­ke­tin­ška pra­va za Svet­sko fud­bal­sko pr­ven­stvo ku­pi­la je „Daj­rekt me­di­ja“ i na BK TV uve­li­ko su se vr­te­le i re­kla­me i spon­zor­ske emi­si­je za Mun­di­jal.
Ru­ko­vod­stvo te te­le­vi­zi­je na­da­lo se, ka­ko se ne­zva­nič­no mo­glo ču­ti, da će upr­kos to­me što su osta­li bez fre­kven­ci­je, us­pe­ti bar da is­pra­te Svet­sko pr­ven­stvo, pre ne­go što im se uga­si sig­nal. Me­đu­tim, ka­da je ne­dav­no Ka­ri­će­va te­le­vi­zi­ja uga­še­na na me­sec da­na, po­sta­lo je ja­sno da će ne­ko dru­gi pre­u­ze­ti pra­va pre­no­sa.oko pre­no­sa Mun­di­ja­la vi­še ne­ma: RTS će pre­no­si­ti sve utak­mi­ce sa Svet­skog fud­bal­skog pr­ven­stva.
„Ope­ra­ci­ja Mun­di­jal“ okon­ča­na je u utorak, ka­da su pred­stav­ni­ci jav­nog ser­vi­sa pot­pi­sa­li ugo­vor sa lju­di­ma iz mar­ke­tin­ške agen­ci­je „Daj­rekt me­di­ja“. RTS je ta­ko po­stao eks­klu­ziv­ni vla­snik pra­va pre­no­sa za sve 64 utak­mi­ce ko­je će se igra­ti na Svet­skom pr­ven­stvu, ko­je tra­je od 9. ju­na do 9. ju­la.
„Daj­rekt me­di­ja“ po­nu­di­la je svim te­le­vi­zi­ja­ma sa na­ci­o­nal­nom po­kri­ve­no­šću mo­guć­nost ot­ku­pa pra­va pre­no­sa naj­ve­ćeg fud­bal­skog tak­mi­če­nja u sve­tu. Pred­nost je, ka­ko je bi­lo i na­ja­vlje­no, da­ta ku­ći ko­ja je po­nu­di­la naj­bo­lje ka­drov­ske, teh­nič­ke i pro­gram­ske uslo­ve. Iako je u naj­u­žoj kon­ku­ren­ci­ji bio i TV Pink, na­ci­o­nal­na te­le­vi­zi­ja, ipak, uz osta­lo, ima i ve­li­ko is­ku­stvo u pre­no­še­nju ve­li­kih svet­skih sport­skih tak­mi­če­nja.
Ina­če, ko­li­ko je te­žak ovaj ugo­vor sa RTS i ka­ko je za­tvo­re­na ce­la fi­nan­sij­ska kon­struk­ci­ja, za sa­da se ne zna.
Lju­bi­te­lji fud­ba­la bi­li su za­bri­nu­ti, ka­da je ne­dav­no RTV BK Te­le­kom, ko­ja je pr­va, pre vi­še od go­di­nu da­na, sklo­pi­la eks­klu­ziv­ni ugo­vor o pre­no­si­ma, osta­la bez na­ci­o­nal­ne TV do­zvo­le. Mar­ke­tin­ška pra­va za Svet­sko fud­bal­sko pr­ven­stvo ku­pi­la je „Daj­rekt me­di­ja“ i na BK TV uve­li­ko su se vr­te­le i re­kla­me i spon­zor­ske emi­si­je za Mun­di­jal.
Ru­k

o­vod­stvo te te­le­vi­zi­je na­da­lo se, ka­ko se ne­zva­nič­no mo­glo ču­ti, da će upr­kos to­me što su osta­li bez fre­kven­ci­je, us­pe­ti bar da is­pra­te Svet­sko pr­ven­stvo, pre ne­go što im se uga­si sig­nal. Me­đu­tim, ka­da je ne­dav­no Ka­ri­će­va te­le­vi­zi­ja uga­še­na na me­sec da­na, po­sta­lo je ja­sno da će ne­ko dru­gi pre­u­ze­ti pra­va pre­no­sa.

Tagovi

Povezani tekstovi