Nema trgovine akcijama

Beograd – Vla­da Sr­bi­je na­lo­ži­la jeRe­pu­blič­kom jav­nom pra­vo­bra­ni­la­štvu da pra­va svo­ji­ne nad ne­po­kret­no­sti­ma ko­je ko­ri­ste NIP Kom­pa­ni­ja „No­vo­sti“, NIP Kom­pa­ni­ja „Bor­ba“ i Kom­pa­ni­ja „Štam­pa­ri­ja Bor­ba“, a ko­ja se na­la­ze na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je, uknji­ži u ko­rist Re­pu­bli­ke.
Mi­ni­star­stvo pri­vre­de za­du­že­no je da u ko­rist dr­ža­ve iz­vr­ši re­vi­zi­ju pro­ce­ne vred­no­sti i vla­snič­ke struk­tu­re ka­pi­ta­la, kao i ti­tu­la­ra ak­ci­ja po­me­nu­tih kom­pa­ni­ja sa ci­ljem utvr­đi­va­nja vi­si­ne uče­šća dr­žav­nog ka­pi­ta­la u ukup­nom ka­pi­ta­lu po­me­nu­tih kom­pa­ni­ja.
Mi­ni­star­stvu je, ta­ko­đe, na­lo­že­no i da u po­stup­ku pri­va­ti­za­ci­je ob­u­sta­vi sve ak­tiv­no­sti ko­je se od­no­se na evi­den­ti­ra­nje i emi­to­va­nje ak­ci­ja do okon­ča­nja pro­ce­ne vred­no­sti.
Vla­da je usvo­ji­la in­for­ma­ci­ju o svo­jin­skom sta­tu­su ne­po­kret­ne imo­vi­ne ko­ju ko­ri­ste tri kom­pa­ni­je. Utvr­đe­no je da ne­po­kret­nu imo­vi­nu kom­pa­ni­je ni­su ko­ri­sti­li biv­ši sa­ve­zni or­ga­ni i da ona ni­je neo­p­hod­na za funk­ci­o­ni­sa­nje in­sti­tu­ci­ja SCG, pa se mo­že sma­tra­ti imo­vi­nom Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
Oce­nje­no je, ta­ko­đe, da u Kom­pa­ni­ji „No­vo­sti“ ni­je utvr­đe­na vla­snič­ka struk­tu­ra ka­pi­ta­la i da ni­je po­zna­to ko­li­ki je udeo dr­ža­ve, ni­ti ko­li­ki se deo ka­pi­ta­la mo­že pri­va­ti­zo­va­ti.
Ovo je već du­že vre­me ka­men spo­ti­ca­nja, po­što je Sa­vet mi­ni­sta­ra SCG in­si­sti­rao da dr­žav­nim pa­ke­tom ak­ci­ja u kom­pa­ni­ja­ma mo­že ras­po­la­ga­ti Dr­žav­na za­jed­ni­ca. Pro­da­ju dr­žav­nih ak­ci­ja sto­pi­ra­la je svo­je­vre­me­no Vla­da Sr­bi­je že­le­ći da za­šti­ti imo­vi­nu Re­pu­bli­ke. O ude­lu ka­pi­ta­la dr­ža­ve i kom­pa­ni­ja „No­vo­sti“, „Bor­ba“ i „Štam­pa­ri­ja Bor­ba“ od­lu­ču­je Tr­go­vin­ski sud u Be­o­gra­du.


 

Tagovi

Povezani tekstovi