Ni reč o atentatu

Podgorica- Be­ran­cu Vu­ku Vu­le­vi­ću is­te­kao je po­li­cij­ski pri­tvor, pa će nje­go­vo is­pi­ti­va­nje na­sta­vi­ti istražni su­di­ja Mi­ro­slav Ba­šo­vić.
U is­ka­zu u po­li­ci­ji, ka­ko sa­zna­je­mo, Vu­le­vić jed­no­stav­no ni­je hteo da od­go­va­ra na pi­ta­nja in­spek­to­ra o ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća, di­rek­to­ra i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka pod­go­rič­kog dnev­ni­ka „Dan“. Isti­na, on je za uče­šće u aten­ta­tu na Jo­va­no­vi­ća i da­lje osum­nji­čen sa­mo ne­zva­nič­no, dok je me­đu­na­rod­na po­ter­ni­ca za njim bi­la ras­pi­sa­na zbog dru­gog kri­vič­nog de­la – sum­nje da je uče­stvo­vao u šve­r­cu 200 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na.
Či­nje­ni­ca da je Vu­le­vić u nadležnosti su­di­je Ba­šo­vi­ća (ko­ji, ume­sto obo­le­log istražnog su­di­je Ra­do­mi­ra Iva­no­vi­ća vo­di is­tra­gu o slu­ča­ju Jo­va­no­vić) go­vo­ri, me­đu­tim, u pri­log pret­po­stav­ci da je i da­lje na li­sti sum­nji­vih za uče­šće u ubi­stvu di­rek­to­ra „Da­na“.
U me­đu­vre­me­nu, sa­slu­ša­ni su i osta­li uhap­še­ni u ak­ci­ji be­o­grad­ske po­li­ci­je. Mi­la­nu Šće­ki­ću, ko­ga po­li­ci­ja te­re­ti za „po­ma­ga­nje iz­vr­ši­o­cu“, od­re­đen je jed­no­me­seč­ni pri­tvor, dok je tre­ći uhap­še­ni u re­sto­ra­nu „Nju­jork“, Lju­bo Bi­go­vić, pu­šten na slo­bo­du. Sa­slu­šan je i Be­ra­nac Slav­ko Lu­to­vac (33), či­ju je lič­nu kar­tu sa­mo sa fal­si­fi­ko­va­nom, svo­jom sli­kom, u tre­nut­ku hap­še­nja po­li­ci­ji po­ka­zao Vu­le­vić. Lu­to­vac ni­je zadržan u pri­tvo­ru.
Bi­go­vić je, od­mah po iz­la­sku iz pri­tvo­ra, pod­go­rič­kom li­stu „Re­pu­bli­ka“ is­pri­čao da je hap­šen bez osno­va. Tvr­di, uz to, da će se po­li­ci­ji usko­ro pre­da­ti Ar­min Mu­ša Osma­na­gić, čo­vek za ko­ga se ta­ko­đe sum­nja da je bio u „gol­fu“ iz ko­jeg je 27. ma­ja pro­šle go­di­ne pu­ca­no na Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Bi­go­vić tvr­di da je Vu­le­vić bo­ra­vio u ino­stran­stvu, a da je pro­šle ne­de­lje do­šao u Be­o­grad, gde su se sre­li.


– Pi­tao sam ga: „Ko­ja je mu­ka, što si do­šao?“, a on je od­go­vo­rio da je do­šao da se pre­da po­li­ci­ji. Ka­zao je da ne­ma po­tre­be da se kri­je ka­da ni­je kriv i da mu je to, evo već go­di­nu, do­sa­di­lo – is­pri­čao je Bi­go­vić.
Lju­bo Bi­go­vić, ta­ko­đe, sve­do­či da su se Osma­na­gić i Vu­le­vić o pre­da­ji do­go­vo­ri­li kad su bi­li „ne­gde u ino­stran­stvu“, a ne u Sa­ra­je­vu kao što se pri­ča.
– Ali, Vu­le­vi­ća je pred­u­hi­tri­la po­li­ci­ja – kaže. – Po­u­zda­no znam da će se i Mu­ša Osma­na­gić usko­ro pre­da­ti po­li­ci­ji.


Č.P.

Tagovi

Povezani tekstovi