Novi Sad: Raspisan konkurs za sufinansiranje medija

novi-sad-14

[box align=’box-center’ id=’8087′]

Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 1. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj: 99/09 i 67/2012 – odluka US), člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14), člana 15. i člana 16. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, („Sl. glasnik RS“, br. 126/14), pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje raspisuje

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2015. GODINI

I

Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje privatnim preduzećima i preduzetnicima iznosi:

11.249.971,00  dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i internet stranice upisane u registar medija, kao i za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja  televizija iz oblasti kulture i umetnosti.

1.2. Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa.

1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana AP Vojvodine na nivou pokrajine, regiona, grada ili opštine, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta građana AP Vojvodine,  pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, kvalitet, aktuelnost, kreativnost, informisanje o demokratskim vrednostima i razvijanje građanske svesti, afirmacija multikulturalnosti, podsticanje interkulturalizma, uvođenje ili razvoj višejezičnih programa.

1.3.1. Prednosni kriterijumi su: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.

Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i preduzetnici, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji, koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da već imaju stalnu rubriku ili emisiju o AP Vojvodini.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata) i priloži kopije sledećih dokumenata:

  • Obrazac 1 (opis projekta);
  • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
  • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  odgovarajućem registru;
  • fotokopiju rešenja o registraciji javnog glasila u Registru javnih glasila, odnosno registraciji medija u Registru medija, pri Agenciji za privredne registre;
  • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u
  • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od Regulatornog tela za elektronske medije;
  • ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti  projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

  • da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje druga pravna lica za iznajmljivanje opreme, studija, redakcije i sl, a ne može da angažuje ni neko drugo pravno lice, koje bi realizovalo projekat umesto pravnog lica učesnika na konkursu;
  • da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, odnosno sredstva se mogu predvideti projektom za plate ukoliko se plata ili deo plate ostvaruje isključivo za projekat, ali ne i za druge aktivnosti u pravnom licu;
  • da sredstva ili deo sredstava utroši na nabavku i održavanje opreme, tekuće troškove, izmirivanje obaveza prema regulatornim telima, odnosno sve što se ne odnosi isključivo na projekat. 

II

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik Konkursa, kome Pokrajinski sekretarijat opredeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III

Prijave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata:www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u  2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje,

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1 i Obrazac 2) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Danas“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja, odnosno do 06. jula    2015. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

IV  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Pokrajinskom sekretarijatu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

V

Podnete prijave po konkursu razmatra i donosi predlog konkursna komisija koju rešenjem imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

Za člana  komisije imenuje se  lice koje je nezavisni stručnjak za medije  ili je medijski radnik.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Komisija ima tri člana, odnosno ako pristigne više od pedeset projektnih prijava, komisija ima pet članova.

Komisija  neće razmatrati:

– prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu,

– neblagovremeno podnete prijave,

          – projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom,

          – prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu  

            podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,

       – nepotpune prijave, koje se, i nakon upozorenja, ne popune do kraja roka za prijavu na konkurs,

          – prijave sa nepotpunom pratećom dokumentacijom i

          – prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.

VI

O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje pokrajinski  sekretar  rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, pokrajinski sekretar može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

VII

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

VIII

Pokrajinski sekretarijat i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.

IX

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Ukoliko se korisniku sredstava ne isplate sredstva iz navedenog razloga  ili iz nekog drugog razloga, uključujući i odustanak korisnika da zaključi ugovor ili nakon zaključenja ugovora, uz pismeno obaveštenje Pokrajinskom sekretarijatu o razlozima odustanka, na predlog pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje naknadno će se sastati konkursna komisija da raspodeli preostala sredstva na ostale korisnike.

Pokrajinski sekretar može odlučiti da ne rasporedi nikome preostala sredstva ukoliko su ostali projekti već podržani, a rukovodeći se prema kvalitetu i potrebama projekata prijavljenih na konkurs.                                         

X

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok je 31.12.2015. godine, na obrascu koji se može naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje:www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Pokrajinskog sekretarijata, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20% ukupnog budžeta projekta. 

Tagovi

Povezani tekstovi